Referat af generalforsamlingen 2020i Voer Å Sportsfiskerforening

Afholdt mandag den 6. januar 2020 kl. 19:00 i Østervrå Kulturhus. 

Inkl. bestyrelsen var mødt ca. 50 medlemmer 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 

Formand Nicolai Jørgensen bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenens pkt. 1. 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Preben Høj – valgt med applaus 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Herefter gik man videre med dagsordenen. 

2) Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 10 bestyrelsesmøder. De er afholdt i henholdsvis transformatoren og i hytten i Søparken. Der ud over har vi deltaget i forskellige møder sammen med kommuner, Landbonord, Voer Å Lauget, Danmarks Sportsfiskerforbund og de øvrige nordjyske lystfiskerforeninger. 

Fiskeriet i åen.I 2018 havde vi et vanskeligt fiskeri med tørke og minimal nedbør det meste af sæsonen. Det resulterede i manglende opgang af fisk. I 2019 har vi så haft mere gunstige forhold fiskemæssigt, med nedbør og varme i passende mængder på de rigtige tidspunkter. Til trods for det har fiskeriet ikke nået andet end middel status.Det startede ellers meget fornuftigt ud for flere lystfiskere med fine fangster først i juni måned. Her blev der landet flere fine fisk, også store fisk som helt manglede i 2018. Fiskeriet gik herefter lidt trægt henover juli – august, med generelt en del mindre fisk, og længere imellem de lidt større ørreder. September – november gav nogle fine fisk, og der var flere lystfiskere, som havde fat i rigtig store fisk, som desværre slog sig af krogen og blev i åen. 

Fiskeriet i Søparken.I Søparken i Dybvad bliver fiskeriet bedre og bedre år for år. Der bliver fanget rigtig mange gedder og rygterne siger, at der er fanget en karpe på 17 kg. Vi har ikke set billeder af den endnu, men vi håber det kommer. Geddebestanden vokser og det skyldes helt sikkert, at der er catch and release på fiskene. Det betyder at fiskene kan vokse sig større og så er det jo helt naturligt, at der bliver flere og flere store fisk. Fisk på over 80 cm er nu helt almindelige og den største fra 2019 målte 90 cm og blev fanget af Sölvi Lynggaard, som er en af vores juniorer. Det blev igen bevist, at der også findes store aborrer i søen. Igen var det en af vores juniorer der var på spil. Gustav Vingaard Christensen fangede nemlig en moppedreng på 46 cm. Det er så vidt vides rekord for søen. 

Åens dag 2019.Åens dag 2019 startede allerede sidst på efteråret før fredningen i 2018. Vi blev kontaktet af en lystfisker, som kunne berette at der lå en større spang på tværs af åen umiddelbart før den skæve bro i Østerenge. Ved nærmere besigtigelse viste det sig at være sandt, og med hjælp fra lodsejer Peter Holm i Lundbæk, fik vi trukket spangen op og sat i deponi til montering til Åens dag i 2019. Den ”løbske” spang viste sig at være den store spang som vi tidligere havde lagt over Pulsbækken nedstrøms Præstbro. 

Den 4 maj 2019 var valgt som dagen hvor ” Åens dag” skulle løbe af stablen. Der var stort fremmøde med 16 mand, som kl. 8 fik kaffe og rundstykker i Søparken, og som derefter fik opgaverne præsenteret.Spangen over Pulsbækken blev lagt på plads. Der blev opsat ny ekstra skiltning om færdsel og regler langs åen ved P-pladserne, og øvrige adgangspunkter langs Voer å. Alle vores bord/bænkesæt skulle opfriskes med ny maling og der blev buskryddet de sædvanlige steder.Alle opgaver blev løst, og som vanligt blev der serveret pølser og brød i Søparken ved middagstid. 

Fiskeriopsyn.Da der pludselig opstod problemer med lystfiskere, og deres færdsel langs Voer å ovenfor Præstbro umiddelbart før fredningen i 2018, blev vi nødsaget til at lukke for fiskeriet på strækningen, for ikke at miste fiskevand.For igen at få åbnet op for fiskeriet på strækningen i 2019, så krævede det mere end blot info på hjemmeside og Facebook om færdselsregler. Derfor fik vi designet et advarselsskilt i samråd med skiltemaler og medlem Lars Beuchert, så de var klar til opsætning til åens dag. Dette skilt viser tydeligt vigtigheden i korrekt adfærd og færdsel langs åen, og ikke mindst konsekvensen i overtrædelse af gældende regler.En evaluering, her efter 2019 sæsonen, er da også, at det har haft en positiv effekt og folk har trådt de stier som de skulle i bræmmen langs åen, og ikke i afgrøderne. Vi har været i dialog med lodsejeren for at følge op på hændelserne fra 2018. Der var intet at berette fra lodsejeren om færdsel i afgrøder. Man bør egentlig ikke takke medlemmerne for at overholde reglerne, men det vælger vi at gøre alligevel. Tak! Korrekt færdsel har enorm betydning for vores forhold til de lodsejere som vi er så afhængige af. 

Fiskeriopsyn langs åen har i 2019 givet mere arbejde til opsynsmændene. Det skyldes, at de gamle girokort er udfaset. I 2019 kom der også inspektion omkring rettidig betaling, da der ved for sen betaling påløb ekstra 150 kr. oveni kontingentet.Der har heldigvis ikke været ret meget at komme efter for kontrollørerne hverken ved åen eller ved søen.  

Kontingent og indmeldelse.Bestyrelsen har arbejdet på en ny løsning omkring håndtering af medlemskaber. Vi har været i dialog med flere mulige aktører om en smartere løsning og har valgt Danmarks Sportsfiskerforbund til at styre både det almindelige kontingent, indmeldelse af nye medlemmer og dagkort til åen. Det vil forenkle mange ting. Fra2021 kan kontingentet fornyes automatisk ved tilmelding til PBS, og et medlemsbevis i dankortformat kan man selv printe ud allerede fra i år. Inden for en uges tid rundsender vi en mail med info om fornyelse af kontingentet. 

Fiskeregler.Til 2019-sæsonen valgte bestyrelsen at lukke for hjemtagelse af ørreder fra åen under vinterfiskeriet, da flere lystfiskere ikke kunne finde ud af at kende forskel på nedgængere og overspringere. Vi har imidlertid besluttet, at der fra 2020 igen åbnes for hjemtagelse af grønlændere og overspringere under vinterfiskeriet.  

Det skyldes, at vi ganske enkelt ikke kan styre det forbud, der blev indført. Årsagen er, at der på nogle af de yderste parceller er frit fiskeri for alle, hvor man i realiteten bare skal overholde de regler, der er i lovgivningen. Det betyder, at hvis man vil nakke nedgængere, så går man bare der ud og gør det. Derfor synes vi ikke det giver mening at opretholde forbuddet. Fiskene skal behandles ordentligt og vi har alle et meget stort ansvar for at tænke os om, når vi nu ikke længere sætter fisk ud. Det skal understreges, at der føres kontrol med fiskeriet og der bliver slået hårdt ned på overtrædelser. Inden den nye sæson går i gang, vil der komme info ud om hvordan der kendes forskel på nedgængere, overspringere og grønlændere. 

Udsætninger.2019 blev det første kalenderår, hvor der ikke er udsat ørredyngel i Voer Å og Gerå. Ungfisk udsat i 2018 vil først for alvor vise sig som opgangsfisk i 2020, så hvis man synes man har haft en dårlig fiskesæson i 2019 kan man ikke skyde skylden på manglende udsætninger. 

Vandpleje.De kommunale indsatser under Vandplan-2 er ikke for alvor kommet i gang i 2019. Her i 2020 går bådeHjørring og Brønderslev kommuner i gang med forundersøgelser, så det bliver jo nok 2021, før vi ser at de første projekter bliver realiseret.I mellemtiden fortsætter vandplejen ufortrødent med at vedligeholde og forbedre gydebækkene. Vi har fået miljøgodkendelse til 8 nye gydebanker, ca. 10 m lange. Fire af dem skal ligge i Bollebæk for at give gydemuligheder til de større fisk, fordi det naturlige gydegrus ligger på en ret lavvandet strækning lige nedstrøms Flauenskjoldvej. De andre fire lægges i Højbæk. Her ligger det naturlige gydegrus på endnu lavere vand, og passagen herop under Flauenskjoldvej kan når som helst blive kritisk, uden at vi kan se det eller gøre noget ved det. De to banker længst nedstrøms i Højbæk blev realiseret i starten af december. 

I vandplejen startede vi som sædvanligt året med at tælle gydninger i januar. Det er fortsat sådan, at gydesæsonen 2016-17 er den bedste vi har set. Sæsonen 2017-18 var en del ringere, og seneste sæson her i 2018-19 igen lidt lavere med 582 registrerede gydninger mod 696 året før. Vi må bare se det som naturens luner og tilfældige udsving – nedgangen kan IKKE relateres til at vi har stoppet udsætningerne. I oktober-november har vi haft den sædvanlige rutinegennemgang af bækkene, og som sædvanligt fandt vi 4-5 meget alvorlige spærringer, som vi har fjernet. 

Mandetimerne i vandplejen har været ca. som det plejer. Ud af 350 timer ”i marken” I Voer 

Å systemet har vi brugt ca. 100 på at tælle gydninger, resten til vedligehold og forbedringer af bækkene. 

Arbejdet i Gerå har i det forgangne år bestået i diverse tilsyn af gydebankerne hen over året. Op til gydesæsonen skulle de store banker i Hjallerup Å have haft den årlige spuling, men den høje vandstand gjorde arbejdet umuligt. Gydebankerne i Møllebækken ved Ø. Mølle og bækken ved Stokbrohedevej er blevet løsnet med greb, da pumpen ikke ville starte på den planlagte dag. Antallet af gydninger i den forgangne sæson lå på samme niveau som 2017/18 med ca. 50 stk. 

I Gerå blev vi ramt af et ejerskifte på en ejendom, som betød at et længe ventet gydebankeprojekt med tilhørende sandfang måtte aflyses. Den nye ejer ville ikke være med til trods for at sandfanget ville bidrage til en forbedret afvanding nedstrøms. Det er vigtigt at slå fast, at det nu engang er lodsejerens ret. Det må vi bare indordne os efter og så finde andre lokaliteter i stedet for. Samtidig er det også på sin plads at klandre Aalborg Kommune for en uhyggelig langsommelig sagsbehandling. Vi havde en forventning om at Aalborg Kommune ville føle et større ansvar for at ørredbestanden i Gerå kunne overleve efter udsætningsstoppet, men der tog vi fejl. Det kunne ligne, at der ikke er prestige nok i Gerå.Vi giver dog ikke op så let. Der er i øjeblikket ved at blive stablet et selvstændigt vandplejeudvalg på benene ved Gerå. Det foregår under ledelse af Michael Koch og Preben Høj. Der er allerede søgt tilladelse til to gydebankeprojekter i Lyngdrup Bæk og Dronninglund Møllebæk. To andre projekter er næsten klar til at blive sendt til kommunen. Der mangler bare en accept fra lodsejerne. Projekterne ligger i Brønderslev Kommune og de virker anderledes indstillet på at bidrage til at give åen det nødvendige løft. 

Juniorer.I 2019 har vi taget tyren ved hornene for at få stablet en juniorafdeling på benene. Det gjorde vi fordi vi kunne se at flere foreninger omkring os begyndte at kaste håndklædet i ringen og lukke deres juniorafdelinger. Medeklubben Skallen har jo for længst bevist, at der er masser af børn der vil fiske. Så må det være vores opgave ½ 

Vi blev enige om at prøve at gå imod strømmen og så annoncerede vi ellers der hvor børnene færdes til dagligt. På de sociale medier. Ikke via vores egen facebookside, men mere bredt og så fik vi venner og bekendte til at dele opslaget. På den måde kommer man vidt omkring meget hurtigt.Og pludselig var der hul igennem. Der gik ikke ret lang tid før de første 10 juniorer var i hus. Mange forældre kunne fortælle, at de ikke anede at der eksisterede tilbud til børn i lystfiskerforeningerne. Det er et ret væsentligt indspark i debatten om hvorfor lystfiskerforeningerne har svært ved at rekruttere børn. Vi er ganske enkelt usynlige for omverdenen på det punkt. 

Vi fik afholdt opstartsmøder, hvor vi kunne fortælle nærmere om vores planer. Herefter var vi sådan set i gang. Vi har ikke holdt klubaftner som man normalt gør. Vi har i stedet arrangeret fisketure ca. hver 14 dag. Vi syntes, at det var vigtigt at få børnene ud til fiskevandet og vi så det som vores fornemmeste opgave at sikre fangstgaranti og det har vi næsten kunne opfylde hver eneste gang. Vi synes, det er vigtigt at introducere dem til så mange forskellige former for fiskeri som overhovedet muligt. Det er ikke vores opgave at præge dem i en bestemt retning. Det skal de selv have lov at bestemme. Vi har fisket fladfisk fra Østkysten, vi har været i put and take, vi har været på havfiskeri fra Hirtshals, vi har fisket efter hornfisk i Limfjorden, vi har fisket sild, torsk og sej på den nye mole i Frederikshavn, vi har fisket brasen og aborre i Ryå og karper i en lille tophemmelig sø, og så har vi selvfølgelig brugt både Voer Å og i særdeleshed Dybvad Søpark, hvor vi bl.a. har afholdt konkurrencer og overnatning under åben himmel. 

Aldersmæssigt er juniorerne fra 9 til 17 år og vi er pt. oppe på 17 medlemmer og flere er efter sigende på vej i det nye år. Vi trækker juniorerne fra et stort område der går fra Frederikshavn i nord til Gandrup og Vodskov i syd.Nogle af børnene havde aldrig prøvet at fiske før og der var en som ikke turde at røre ved de fisk han fangede. Det fik vi dog hurtigt lavet om på og der gik ikke lang tid før han begyndte at lægge billeder op på facebook af hornfisk som han selv havde fanget, renset, tilberedt og spist til aften. Det har været helt forrygende at opleve børnenes entusiasme og se den udvikling de har gennemgået på meget kort tid.  

Vi har været heldige at få nogle dygtige folk ind til at give en hånd som juniorledere. Voksne mennesker, som er indstillet på at tilsidesætte deres egne ambitioner om at fange store fisk og i stedet for lære fra sig. Det er ret væsentligt, at man lægger samme entusiasme i fisketurene og viser den samme glæde uanset om der fiskes skaller eller havørreder. 

Mange foreninger over det ganske land, har forsøgt at gøre medlemskab gratis for juniorer fordi de forestillede sig, at det var for dyrt. Dette er dog i vores øjne et udtryk for, at man griber efter tilfældige løsninger i desperation. Der er jo ingen, der har spurgt hverken børn eller forældre om prisen for et medlemskab var for høj.Vi har valgt at holde fast i kontingentet, fordi det er vigtigt, at børnene lærer at der ikke er noget, der er gratis her i livet. På den måde giver vi dem heller ikke et chok når de rykker op som seniorer. Mange forældre har i øvrigt udtalt, at de synes kontingentet er billigt. De sammenligner med hvad det koster at spille fodbold eller tage en tur i put and take. Når kontingentet var betalt, så har der ikke været flere udgifter. Foreningen har betalt for fiskekort og lignende. Det giver selvfølgelig et underskud, men vi tror på at pengene er givet godt ud. Og det er i øvrigt allerede lykkedes os at inddrage den ældste af juniorerne, Niels Svenningsen, som juniorleder i det nye år, hvor han rykker op som senior. 

Nu skal vi så til at bevise, at vi også kan fastholde dem, men det tror vi nu godt vi kan. Så længe vi sørger for at arrangere nogle spændende fisketure og sørger for at give nye medlemmer den hjælp og vejledning der skal til, så tror vi helt det giver sig selv.  

Medier.Der har været god aktivitet på foreningens medier. I særdeleshed er der stor aktivitet på facebooksiden imens sommerfiskeriet står på. Enkelte medlemmer har været gode til at indsende beretninger og billeder fra oplevelser ved åen og fra vandløbsarbejde, og tak for det. For at have en hjemmeside og facebookside, der er værd at besøge er det et håb at endnu flere vil byde ind med gode historier og lign. 

Juniorafdelingen har fået sin egen side på Facebook, hvor alt kommunikation om juniorture bliver lagt op. Dette har vi gjort, for at gøre det så let som overhovedet muligt for børnene og deres forældre. Det er kun juniorer og deres forældre der kan være medlem på siden. 

Juniorlederkursus.Vi har for første gang i mere end 20 år haft et juniormedlem med på forbundets juniorlederkursus. Det var Claus Svenningsen, som deltog på fiske 1. Han har lavet en fin beretning fra kurset, som kan læses på facebook og hjemmeside. Claus fik så meget blod på tanden, at han er klar til at tage af sted igen næste gang. Han har i øvrigt selskab af en af vores egne juniorledere, Niels Lynggaard, som er kursusleder på juniorlederkurset. 

Aktiviteter. 

I lighed med tidligere år blev Familiefiskedagen afholdt på Lystfiskeriets Dag i maj. Der var som sædvanligt et rigtigt godt fremmøde af både børn og voksne – lige omkring 100 i alt. Der var mange nye ansigter som vi aldrig havde set før og der blev fanget masser af fisk. Medeklubben Skallen gav igen en hjælpende hånd ved at stille op med grej, agn samt tips og tricks. Efterfølgende kunne vi på Facebooksiden Lystfiskeri i Nordjylland læse en meget positiv omtale af familiefiskedagen fra en af de deltagende familier og det er vi rigtig glade for. 

Lodsejerfesten blev afholdt i Østervrå Kulturhus med over 100 deltagere. Festen havde i år 50 års jubilæum, så der var gjort lidt ekstra ud af festen. Der var skruet op for maden og der var flere og større præmier til det traditionsrige bankospil. En rigtig god fest med højt humør og musik og dans til ud på de små timer. 

Vi har deltaget i Hjørring Dyrskue igen og her troede vi faktisk, at vi havde gjort et scoop. Det var nemlig lykkedes at få fat i den førende forsker fra tunmærkningsprojektet i Skagerrak. Han hed Brian Mackenzie. Han skulle fortælle om de observationer som DTU Aqua havde gjort, hvor mange tun de troede der var, hvor store de var og hvorfor de var kommet tilbage til dansk farvand. Det var enormt spændende. Han havde tidligere på året fortalt om projektet ved et arrangement på Rønnerhavnen i Frederikshavn og der havde der været over 600 mennesker. Men det blev en fuser af de helt store, så der har vi lært, at det er noget andet der skal til for at lokke folk til dyrskue. 

Havørredkonkurrencen blev afholdt i slutningen af august med 40 deltagere. Op til konkurrencen var der stor usikkerhed om hvorvidt der overhovedet kunne fiskes på grund af grødeskæring. Vi bliver ofte klandret for at lægge konkurrencen samtidig med grødeskæringen, men her må vi melde hus forbi. Vi tager faktisk højde for grødeskæringen i vores planlægning, men vi er ikke herre over om kommunen bliver forsinket. Det blev de desværre i 2019. Grødeskæringen skulle have været overstået 14 dage før konkurrencen. Forhåbentligt løber vi ikke ind i samme udfordring i 2020. Her vil kommunen lave en tidlig og en sen skæring i stedet for at lave en enkelt skæring midtvejs. 

Der blev indvejet 7 havørreder: 
1: Jens Zimmer 58 cm og 2.18 kg 
2: Allan Jensen. 60 cm 2,14 kg 
3: Mads Christensen 54,5 cm 1,52 kg 

Juniorerne holdt konkurrence samtidig med havørredkonkurrencen. Her var der 9 deltagere som overnattede under åben himmel. Der blev dystet om den smukkeste fisk, for at give alle juniorer lige gode chancer for at vinde. Vinderen blev Emil Mogensen, som vandt for en rigtig flot skalle. Ud over skaller blev der fanget både aborre, gedde, ål og karpe. 

Afslutning.Til sidst skal der vanen tro rettes en stor tak til bestyrelsen, lodsejere, medlemmerne, kommunerne, Fiskerikontrollen, Landbonord, Å-lauget, Medeklubben Skallen, sponsorer og alle der har bidraget til foreningens arbejde i det forgange år. 

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Kasserer Lindy Sørensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt med applaus. 

Herefter gennemgik Lindy budgettet for næste regnskabsår. 

4) Fastlæggelse af indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling 

Bestyrelsens forslag: 

Kontingent: 750 kr. for seniorer, 375 kr. for juniorer 

Indskud: 0 kr. 

Gebyr ved for sen indbetaling: 0 kr. 

Vedtaget med applaus 

5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes §8 ændres, således at regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober, i stedet for som nu fra 1. december til 30. november. §8 vil herefter have ordlyden: ”Regnskab. Regnskabsåret løber fra 1. december til 30. november. Det reviderede regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.” 

Sekretær Jørgen Riis-Vestergård begrundede forslaget: Forslaget er en tilpasning til, at Danmarks Sportsfiskerforbund fremover varetager kontingent-indbetaling og indmeldelse. Vi har derfor foreslået, at indskud sættes til 0 kr., fordi foreningen hverken har arbejde eller udgifter ved at oprette et nyt medlem. Vi har også foreslået, at gebyr ved for sen indbetaling af kontingent sættes til 0 kr., fordi kassereren ikke længere har merarbejde ved sen indbetaling. Fremover vil forbundet automatisk slette medlemskabet, hvis man ikke reagerer på en ”rykker”. Og fremover skal næste års kontingent indmeldes til forbundet senest 15. december – derfor skal regnskabsåret fremrykkes, så der bliver tid til at afslutte og revidere regnskabet. 

Herefter blev forslaget vedtaget med applaus.  

6) Valg til bestyrelse  

På valg var: Nicolai Jørgensen – genvalgt med applaus 

Henrik Jørgensen – genvalgt med applaus 

Lindhard Høj Jensen – genvalgt med applaus 

Jørgen Riis-Vestergaard – genvalgt med applaus 

7) Valg af suppleanter  

På valg var:Leif Jensen – genvalgt med applaus 

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Revisor: 

På valg var:revisor Kjeld Hansen – ønskede ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af nuværende revisor-suppleant Jens Hundevad – valgt med applaus 

Suppleant:  

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Bjarne Nielsen tilny revisorsuppleant, som ekstraordinært vælges for kun ét år for at tilpasse til vedtægternes § 10: På ulige årstal vælges en revisor-suppleant for 2 år ad gangen – valgt med applaus 

9) Eventuelt  

Fra salen kom et spørgsmål om, hvorfor kommunen ønsker at fjerne den gamle vejbro ved Skoda i Præstbro – den udgør jo ikke en spærring. Formand: det er rent skrivebordsarbejde fra København, som foreningen ikke har været involveret i, og som kommunen er forpligtet af. 

Efter et par bemærkninger mere fra salen afrundede dirigenten punktet. 

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 19:55 

Efter generalforsamlingen uddeltes pokal: 

Største fisk i 2019 blev fanget en juniaften på flue lige før midnat.Den målte 83 cm og vejede 7.3 kg, fanget af Mads Christensen, Hjørring – Mads fik derfor overrakt både pokalen for største havørred og for største fluefangede havørred.