FISKEREGLER I VOER Å SPORTSFISKERFORENING

For medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening, samt dagkortløsere gælder følgende:

 • Alt fiskeri i Voer Å og Gerå er forbudt i havørredernes fredningstid.

 • Bækørred skal altid genudsættes uanset størrelse.

 • Der må max. hjemtages 3 havørreder pr. dag.

 • Al færden foregår på brinken. Ikke i sprøjtespor, plovfurer, over sået jord eller lign. Sker dette medfører det eksklusion af foreningen.

 • Dagkort gælder ikke til Gerå.

Nedgængere, uanset om de er farvede eller blanke og/eller har løse skæl, er totalfredet og skal genudsættes straks. Enhver tvivl skal komme fisken til gode.

Hvis muligt bør afkrogning af fisk til genudsættelse foregå i vandet, og i det hele taget så skånsomt som muligt. Dette er særligt gældende i frostvejr, hvor fiskenes øjne kan tage voldsom skade, hvis fisken løftes ud af vandet.

Fiskeri med rogn er forbudt

Reglement for fiskeri i Dybvad Søpark

Nedenstående reglement er gældende for lystfiskeri i Dybvad Søpark. Overtrædelse medfører bortvisning og inddragelse af fiskekort.

 1. Al fiskeri i Dybvad Søpark er forbeholdt medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening samt lystfiskere med gyldigt dagkort eller årskort. Årskort gælder fra 1. januar til og med 31. december.
 2. Der skal udvises hensyn til andre lystfiskere og det er således ikke tilladt at afspærre store områder i søen ved f.eks. at fiske ved modsatte bred.
 3. Det er ikke tilladt at fiske med lyster, garn, ruser, agnede krogliner eller andre selvfiskende redskaber.
 4. Der må fiskes med maksimalt 1 stang pr. person. Ved medefiskeri efter gedder er det tilladt at benytte en ekstra stang til fiskeri efter agnfisk. Ved karpefiskeri er maksimalt 3 stænger tilladt, men kun hvis stængerne er opsat samlet.
 5.  Forfodring er tilladt, men kun på selve fiskedagen. Der må maksimalt anvendes 2 kg foder pr. dag.
 6. Gedder, karper og suder må ikke hjemtages eller fjernes og SKAL genudsættes hurtigst muligt, uanset størrelse.
 7.  Geddefiskeri i geddernes fredningstid fra 15/3 til udgangen af april er forbudt.
 8.  Sejlads på søen er tilladt, dog er motordrevne fartøjer af enhver art IKKE tilladt.
 9.  I forbindelse med sejlads på søen skal der udvises størst muligt hensyn til dyreliv og andre lystfiskere ved søen.
 10.  Anvendelse af carpsacks er ikke tilladt. Det er dog tilladt at opbevare karpefisk fanget mellem solnedgang og solopgang i retainerslynger med henblik på fotografering. Fisken skal genudsættes hurtigst muligt efter fotografering.
 11.  Opstilling af udstyr til fiskeri, og eventuel overnatning ved søen, skal ske så det ikke er til gene for områdets øvrige brugere, og må ikke ske på stierne omkring søen.
 12.  Isfiskeri er forbudt.
 13.  Al færdsel og ophold ved og på søen er på eget ansvar.

Fredningstid ifølge Fiskeriloven:

Havørred
16. november – 28.(29.). februar.

Bækørred
16. november – 28.(29.). februar.

Laks
16. november – 15. januar i ferskvand.

Gedde
15. marts – 30. april.

Mindstemål ifølge Fiskeriloven:

Havørred 40 cm.

Bækørred 30 cm.

Laks 40 cm i ferskvand.

Gedde 60 cm.

Regler for vandrepokalen:

Regler for tilmelding til vandrepokalerne for største havørred samt fluepokal Havørred skal være fanget i Voer Å eller Gerå. Alle fisk skal måles og vejes og dette SKAL ske hos nedenstående, som er i besiddelse af ens digitale vægte:

Leif Jensen, 2170 5808
Henrik Jørgensen, 2764 2392
Nicolai Jørgensen, 2980 6648

Hvis to fisk vejer det samme, så vinder længste fisk.

Der uddeles pokal og gavekort til største havørred fanget på flue.

Det er ikke muligt at vinde begge pokaler for samme fisk. Er årets største havørred fanget på flue deltager den altså IKKE i konkurrencen om fluepokalen. Fluepokalen vil i stedet gå til den næste på listen. Fisk som tilmeldes konkurrencen skal fotograferes og lægges op på foreningens hjemmeside og facebookside.

MVH Bestyrelsen