REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023 I VOER Å SPORTSFISKERFORENING

Tirsdag den 5. december 2023 kl. 19:00 i Østervrå Idræts- og Kulturcenter, Bredgade 6, Østervrå.

Formand Nicolai Jørgensen bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenens pkt. 1.

1) Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Preben Høj – valgt med applaus

Dirigenten takkede for valget. Herefter gik man videre med dagsordenen.

2) Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev fremlagt af formanden – godkendt med applaus.

3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskaber for 2022-2023.

Kasserer Lindy Sørensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt med applaus.

Herefter gennemgik Lindy budgettet for næste regnskabsår. Det blev godkendt med applaus.

4) Fastlæggelse af Indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent.

Bestyrelsens foreslog uændrede satser: Kontingent: 750 kr. for seniorer, 375 kr. for juniorer, indskud: 0 kr., gebyr ved for sen indbetaling: 0 kr.

Forslagene blev godkendt med applaus

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag

6) Valg til bestyrelse.

Nicolai Jørgensen ønskede ikke genvalg. Afgående suppleant Jørgen Blok nyvalgt med applaus

Jørgen Riis-Vestergård – genvalgt med applaus

Lindhard Høj Jensen – genvalgt med applaus

Henrik Jørgensen – genvalgt med applaus

7) Valg af suppleanter.

Afgik efter tur: Jørgen Blok. Nicolai Jørgensen nyvalgt med applaus

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Revisor Jens Hundevad – genvalgt med applaus

Revisorsuppleant Jens Zimmer – genvalgt med applaus

9) Eventuelt.

Ingen emner blev drøftet