Bestyrelsens beretning 2023

Vi har i 2023 afholdt 9 bestyrelsesmøder på vores lokationer i Søparken. Derudover har vi deltaget i diverse møder med myndigheder.

Fiskeriet

Vi må sige, at modsat fiskeriet og fangsterne i 2022, blev 2023 noget af en dukkert.

Det er nu ikke første gang, at vi i Voer å har oplevet en så dårlig sæson fiskemæssig. Det er sket nogle gange før. Det lader nu også til at det med manglende fangster af havørreder er noget, der har været et problem over stort set hele landet. Lakseåerne har også manglet fisk i forhold til tidligere sæsoner. Der har været masser af vand i åen hen over sommeren, som under normale år ville være ensbetydende med jævn opgang og fangster af havørreder. De flittige medlemmer har måttet bruge mange timer og flid for at få en fisk. Store fisk er der også kun blevet landet få af i år, og efter vores viden er der kun landet en håndfuld fisk på 5 kg eller derover. Der er ingen tilmeldte fisk til vandrepokalen.

Geddefiskeriet i søen har været svært. Vi har ikke indtryk af at det er gedder der mangler. De kommer ofte luskende bagefter agnen og drejer af lige ved stangspidsen. Der er til gengæld landet fine karper i søen af de lystfiskere der har været vedholdende og lært søen at kende.

Dagkort

I 2023 har vi ligesom sidste år stoppet salget af dagkort fra og med 1. oktober for at sænke fiskepresset på de snart gydemodne fisk. Det samlede online salg af dagkort faldt fra 94 i 2022 til 70 i år. Faldet ses især i den meget regnfulde juli måned; de andre måneder er stort set uændrede.

Vandpleje

Frederikshavn Kommune er kommet videre med at realisere projekter i Vandplan 2. Der er lagt gydegrus og skjulesten i bl.a. Hylbæk, Bredmose Bæk med tilløb, i Holbæk og i Koldbromølle Bæk. Folk fra vandplejegruppen har assisteret ved flere af projekterne.

Brønderslev Kommune har endnu ikke realiseret projekter under Vandplan-2 i Voer å systemet, men har for nylig givet sig selv lov til at lægge grus og sten i Løbæk.

Bestandsanalyse

I september fik vi rapporten over bestandsanalysen i 2022 og kan nu vurdere resultatet af 10 års vandpleje. Nogle få nøgletal:

  • I 2012 blev der elfisket på 90 stationer, og der var yngel på de 50. I 2022 blev der fisket på 105 stationer, og der var yngel på de 84. Fremgangen skyldes, at vandpleje og vandplaner sørger for at fiskene har gode gydeforhold.
  • I 2012 var der i gennemsnit 35 yngel pr. 100 kvm. bæk; i 2022 62 yngel pr. 100 kvm.
  • Forholdet mellem resultater i de to bestandsanalyser viser, at der nu for hele systemet er dobbelt så meget naturlig yngel som før.
  • I rapporten beregner man et overslag over det forventede antal smolt, som åen naturligt producerer. Nu er det på 17.550, og det er næsten 3 gange så mange som for 10 år siden.

Man beregner også, at åen har potentiale til at producere 20.000 smolt. Vi er altså tæt på, hvad man kan opnå, og der er ikke et reelt behov for udsætninger mere.

Konklusionen er, at åsystemet i dag har 50 % flere ungfisk end før, når udsætningerne tælles med i gamle dage. Men for 10 år siden var over halvdelen uerfarne fisk fra dambruget, og de har i de første uger efter udsætningen en meget højere dødelighed end de naturlige fisk.

Derfor vil antallet af overlevende opgangsfisk være op mod dobbelt så stort som tidligere.

Vandplejens rutinearbejde

I Gerå kunne den sædvanlige spuling af vigtige gydebanker ikke gennemføres på grund af høj vandstand i den rekordvåde oktober. I oktober-november rydder vi op i de bække ved Voer Å, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der er stor risiko for spærringer fra knækkede træer og grene og andet drivgods. Vi var spændt på om sommerstormen havde givet mere arbejde end sædvanligt – men heldigvis var det ikke tilfældet.

Gydetællinger

Den mest spændende del af vandplejens arbejde er, at vi tæller gydningerne i alle de væsentlige gydeområder. Det giver os hvert år et konkret grundlag for at vurdere, hvordan ørredbestanden har det, mens bestandsanalysen kun opdateres med 10 års mellemrum. Vi glæder os over, at fremgangen fortsætter.

I Gerå blev der fundet 73 gydninger. Det er en fremgang i forhold til de senere år, hvor der har været godt et halvt hundrede. I Asbækholt Bæk og Lyngdrup Bæk/Hjallerup Å viser bestandsanalysen dårlig overlevelse. De fleste af gydningerne var heldigvis i Dronninglund Møllebæk, hvor der er god overlevelse.

  • I Voer Å systemet fandt vi i ianuar 2020 701 gydninger
  • I januar 2021 841 gydninger
  • I januar 2022 856
  • Og i 2023 det bedste resultat hidtil: 996

Fiskeriopsyn

Der har været rimelig ro og orden langs åen i 2023. Dog er vi igen røget i problemer med lystfiskere som fisker ulovligt i åen efter stop med dagkortsalget fra den 1. oktober. Om lystfiskerne har prøvet og undersøgt om muligheden for køb af kort, og så har fundet det umuligt, og derefter taget chancen. Eller de slet ikke har prøvet at sætte sig ind i gældende regler for åen, og kun regnet med det var nok med statstegnet, vides ikke. Vores fiskeriopsynsmænd har antastet, og bortvist flere lystfiskere ved åen efter 1 oktober. Det værste var en dag hvor en opsynsmand bortviste tre unge mænd om formiddagen på vej op fra Præstbro, og en anden opsynsmand tog de samme tre samme sted på vej op om eftermiddagen.

Samme dag blev tre andre antastet af en tredje opsynsmand ovenfor hovedvejen og bortvist.

Der har været enkelte lystfiskere i Søparken uden kort. De har enten købt kort med det samme eller har pakket sammen og kørt hjem.

Vi har til gengæld kun ros til medlemmerne for deres færdsel og generelle opførsel i år. Det er tydeligt at færdsel sker i bræmmen.

Åens dag

Der blev afviklet arbejdsdag i foreningen den 20 maj. I alt 12 medlemmer havde meldt sig til at hjælpe denne dag. Vi fik opsat Robinia pæle ved vores spange langs åen, og vi fik genbrugt en spang fra et tidligere projekt, som blev ” udskibet ” fra hovedvejen og opsat et stykke nede langs åen. Opdateret vores skiltning som vanligt, og hjælp til fjernelse af spærring i Bredmose bæk lige udenfor søparken. Trimning med buskrydder og beskæring langs søen i Søparken.

I søparken har vi fået en ny handicapvenlig fiskebro. Den er opført af Dybvad Borgerforening i forbindelse med byudviklinglingsprojektet efter idé og opfordring fra Voer Å Sportsfiskerforening.

Aktiviteter

Familiefiskedagen blev afholdt på Kristi Himmelfartsdag og var godt besøgt med omkring 100 deltagere hen over dagen. Igen i år var vi heldige med vejret, hvilket er afgørende for hvor mange der deltager. Der blev fanget pænt med fisk og det lykkedes at kapre et par nye juniorer.

Vores havørredkonkurrence for medlemmerne blev afviklet 25 – 26 august. Start fredag kl 17 og løbende til lørdag kl 11, med indvejning og præmie overrækkelse. Som vanligt har vi også en indvejning om fredagen kl 22. Tre medlemmer kom forbi og fik indvejet fisk om fredagen, medens der kun kom én fisk ind før deadline lørdag. Forholdene var fornuftige op til konkurrencen, da åen havde fået en stigning

efter regn. Vejret artede sig fint under konkurrencen med stille og stabilt vejr. Som sæsonen havde været fangstmæssigt hen over sommeren, må vi være yderst tilfredse med resultatet af konkurrencen.

Vinder blev Tommy Møller Gregersen med havørred på 56,5 cm og 2040 gram.

Nr 2 blev Lasse Mortensen med havørred på 50,5 cm 0g 1400 gram

Nr 3 Michael Ingstrup Borrisholt med havørred på 48,5 cm og 1200 gram

Lodsejerfesten blev afholdt den første lørdag i november i Østervrå Kulturhus. Der var ca 100 tilmeldte til festen, som desværre blev ramt af mange afbud på selve dagen på grund af sygdom. Det blev dog en rigtig god fest alligevel, med god mad, musik og dans.

Juniorer

Vi har i år haft 15 juniorer i foreningen. Det er et fint niveau. Det er naturligt, at vi går en lille smule tilbage, hvis vi sammenligner med de første år hvor vi genoptog juniorarbejdet. Det skyldes, at naboforeningerne også er kommet i gang og derfor kan vi ikke længere trække børnene fra så stort et område som tidligere.

Vi kunne dog godt tænke os at flere af juniorerne deltager i aktiviteterne. Det er selvfølgelig helt frivilligt, men de går glip af mange fede fisketure, når de ikke møder op. Vi har en lille hård kerne af juniorer som trofast deltager i næsten alt hvad vi finder på. Hvis der sidder nogle seniormedlemmer med børn som fisker, så giv dem lige et kærligt spark bag i, så vi får dem med på fisketur. Tilmeld jer gerne juniorafdelingens facebookside.

Vi har som de andre år, fisket efter mange forskellige arter på turene og vi har samtidig afholdt en artskonkurrence, hvor juniorerne skulle melde ind med de arter de har fanget i løbet af 2023. Hver art skulle dokumenteres med foto af fangsten. Det var en konkurrence som de virkelig tog til sig. Der er fanget ikke mindre end 39 arter og alle arter er fanget i danske og ikke mindst lokale fiskevande. Det er imponerende. Ikke mindst set i lyset af, at de selv har fundet ud af hvordan de forskellige arter skulle fanges.

Til sidst skal der rettes en stor tak til bestyrelsen, lodsejere og andre samarbejdspartnere. Der skal også rettes en stor tak til de medlemmer og øvrige frivillige der har deltaget i foreningens aktiviteter. Sidst men ikke mindst en stor tak til Kim Dybdahl for at planlægge lodsejerfesten.

Og så vil jeg gerne takke for tilliden. Dette bliver min sidste beretning, da jeg har valgt at trække mig fra formandsposten. Det skyldes kort og godt eftervirkningerne fra en stresssygdom for et par år siden, som stadig trækker spor. Både foreningen og i særdeleshed jeg selv, har bedst af at der bliver skiftet ud på posten. Det har

været en svær beslutning at tage, men jeg kan mærke, at det er det rigtige at gøre. Det har samtidig været mit helt store ønske, at kunne bruge tiden fuldt ud på juniorarbejdet, da det er noget som for alvor giver værdi for mig.