Referat af ordinær generalforsamlingen 2022

Tirsdag den 6. december 2022 kl. 19:00 i Østervrå Idræts- og Kulturcenter, Bredgade 6, Østervrå.

Inkl. Bestyrelsen var mødt godt 40 medlemmer.

Formand Nicolai Jørgensen bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenens pkt. 1.

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Preben Høj – valgt med applaus

Dirigenten takkede for valget. Herefter gik man videre med dagsordenen.

2) Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev fremlagt af formanden og godkendt med applaus. Dens indhold kan findes i den blå kolonne

2a) Eksklusion af medlem

Bestyrelsen ekskluderede i efteråret et medlem i henhold til vedtægternes § 6 om ”usømmelig adfærd over for lodsejere eller foreningens medlemmer”. §6 har bl.a. denne bestemmelse: ”Dog har det ekskluderede medlem ret til at indbringe eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling”. Da det ekskluderede medlem ikke mødte frem, bortfaldt punktet.

3) Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for 2021-2022.

Kasserer Lindy Sørensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt med applaus.

Herefter gennemgik Lindy budgettet for næste regnskabsår. Det blev godkendt med applaus.

4) Fastlæggelse af Indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent

Bestyrelsens foreslog uændrede satser: Kontingent: 750 kr. for seniorer, 375 kr. for juniorer, indskud: 0 kr., gebyr ved for sen indbetaling: 0 kr.

Forslagene blev godkendt med applaus

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag

6) Valg til bestyrelse

Lindy Sørensen – genvalgt med applaus

Leif Jensen – genvalgt med applaus

Christian Krogh ønskede ikke genvalg. Afgående suppleant John Bjerre nyvalgt med applaus

7) Valg af suppleanter

John Bjerre afgik efter tur- Niels Svenningsen nyvalgt med applaus

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant

Revisor Bjarne Nielsen – genvalgt med applaus

(Revisor-suppleant er på valg på ulige årstal)

9. Eventuelt.

Følgende emner blev kort drøftet efter spørgsmål fra salen:

  • Bestyrelsens holdning til tvungen indberetning af fangster? Det ønsker bestyrelsen ikke at indføre. Det vil være imod grundholdningen om ”så få regler og begrænsninger som muligt”; det har ikke megen praktisk værdi, og reglen kan ikke kontrolleres.
  • De undslupne regnbueørreder fra havdambrug? Bestyrelsen er meget opmærksom på sagen og er i løbende kontakt med nabo-foreningerne. I Voer Å-systemet vil de fordele sig i over 50 km vand, så det er i praksis svært at gennemføre en effektiv fangst, og det vil samtidig skade de ”rigtige” havørreder, som langtfra er færdige med gydningen.
  • Et obligatorisk logo til at lægge i bilen, når man holder ved åen? Det vil næppe fungere i praksis.

Herefter overrakte formanden en gave til det afgående bestyrelsesmedlem Christian Krogh og takkede for over 20 års indsats i bestyrelsen med skiftende indsatser i aktiviteter, juniorarbejde og som redaktør af blad, hjemmeside og facebookside.

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 19:55.

Efter generalforsamlingen uddeltes pokaler og gavekort:

Fortjenstpokalen til juniormedlem Martin Nielsen, som er specielt god til at tage sig af nye juniorer.

Havørredpokal og gavekort til Nicolai Kristensen. Havørred 80 cm og 6.45 kg

Gavekort til Jesper Pedersen. Havørred 80 cm og 6.2 kg

Gavekort til Finn Nielsen. Havørred 77 cm og 6.02 kg

(Fluepokal ikke uddelt, da Nicolai Kristensens vinderfisk er fanget på flue )