Referat af generalforsamlingen 2021

Afholdt mandag den 7. december 2021 kl. 19:00 i Østervrå Kulturhus. 

Inkl. bestyrelsen var mødt 31 medlemmer  

Formand Nicolai Jørgensen bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenens pkt. 1. 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Preben Høj – valgt med applaus 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Herefter gik man videre med dagsordenen. 

2) Bestyrelsens beretning. 

Se link i en blå kolonne.  

2a) Eksklusion af medlemmer 

I sommeren 2021 ekskluderede bestyrelsen to medlemmer pga. færdsel over dyrket mark. Vedtægterne §6 om eksklusion har bl.a. denne bestemmelse: ”Dog har det ekskluderede medlem ret til at indbringe eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling”. 

Ingen af de to ekskluderede mødte frem, derfor bortfaldt punktet. 

  3) Kassererens fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2020 og 2021. 

Kasserer Lindy Sørensen gennemgik de reviderede regnskaber. Specielt blev der gjort rede for årsagen til overskud begge år: især fordi lodsejerfest 2020 blev aflyst og lodsejerfest 2021 først kommer på næste regnskabsår. Efter enkelte opklarende spørgsmål blev regnskaberne godkendt med applaus. 

Herefter gennemgik Lindy budgettet for næste regnskabsår. Det forventede underskud blev begrundet med overskud de to foregående år, hvorfor bestyrelsen ønsker at fastholde det nuværende lave kontingent, selv om andelen til Danmarks Sportsfiskerforbund stiger. Budgettet blev herefter godkendt med applaus. 

4) Fastlæggelse af Indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændrede satser: Kontingent: 750 kr. for seniorer, 375 kr. for juniorer, indskud: 0 kr., gebyr ved for sen indbetaling: 0 kr. 

Forslagene blev godkendt med applaus 

5) Behandling af indkomne forslag. 

Et medlem havde indsendt forslag om at indføre venteliste, hvis medlemstallet overstiger 300. 

Forslagsstilleren begrundede forslaget. Formanden bemærkede, at bestyrelsen godt kunne godtage forslaget. Fra salen kom en del kommentarer, de fleste imod forslaget. Herefter blev forslaget sendt til skriftlig afstemning, som gav følgende resultat: FOR: 11; IMOD: 16; BLANKE: 4. Forslaget blev dermed forkastet. 

VALG: Dirigenten forklarede før starten på valghandlingerne: De tillidsposter, som skulle have været på valg ved den aflyste generalforsamling i 2020, bliver denne gang sat på valg for ét år. Tillidsposter som ordinært er på valg her i 2021, besættes for to år. 

6) Valg til bestyrelse 

Valg gælder for ét år 

 • Lindy Sørensen – genvalgt med applaus 
 • Christian Krogh – genvalgt med applaus 
 • Kim Dybdahl – modtager ikke genvalg. 
 • Leif Jensen nyvalgt med applaus 

Valg gælder for to år 

 • Nicolai Jørgensen – genvalgt med applaus 
 • Jørgen Riis-Vestergård – genvalgt med applaus 
 • Lindhard Høj Jensen – genvalgt med applaus 
 • Henrik Jørgensen – genvalgt med applaus 

7) Valg af suppleanter 

Valg gælder for ét år 

 • John Bjerre – genvalgt med applaus 

 Valg gælder for to år 

 • Leif Jensen – afgik ved valg som bestyrelsesmedlem.  
 • Jørgen Blok nyvalgt med applaus 

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Valg gælder for ét år 

 • Revisor Per Sommer afgår efter ønske.  
 • Bjarne Nielsen nyvalgt med applaus 

Valg gælder for to år 

 • Revisor Jens Hundevad – genvalgt med applaus 
 • Revisorsuppleant Bjarne Nielsen afgik ved valg som revisor.  
 • Jens Zimmer nyvalgt med applaus 

9 Eventuelt.

Fra salen blev spurgt, om vi får det mistede fiskevand ved Præstbro tilbage. Bestyrelsens svar: Det er ikke endeligt afgjort. 

Formanden overrakte en gave til afgående bestyrelsesmedlem Kim Dybdahl med stor tak for mange års virke. 

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 20:15 

Efter generalforsamlingen uddeltes pokaler: 

Havørredpokalen til Michael Ingstrup Borrisholt, fisk på 82 cm og 5.8 kg. 

Fortjenstpokalen til Niels Svenningsen for engageret juniorarbejde.