Bestyrelsens beretning 2022

 Vi har i 2022 afholdt 10 bestyrelsesmøder på vores lokationer i Søparken og ved Fæbroen. Derudover har vi deltaget i diverse møder med myndigheder og andre foreninger, ligesom vi har holdt interne møder med juniorlederne. 

 Fiskeriet 

Vi må sige at opgangen af havørreder hen over sæsonen i Voer å i 2022 har været markant bedre end de tidligere år. Det er glædeligt, da opgangsfiskene, der nu stiger op i vores å og kommer på gydevandring, mest er fisk som naturligt er kommet til verden i vores system. Der har været fint med fisk det meste af sæsonen, det til trods for, at der i perioder har været tørke og lav vandstand. 

 Mange fine fangster af flotte fisk er gjort, og det også i gode størrelser på 2-5 kg. Der har også været flere kontakter og fangster af store fisk i åen i år, modsat de tidligere sæsoner. Fiskene trækker tilsyneladende hurtigere langt op i åen og spreder sig helt op i den øverste del af systemet. Om det er fordi det nu er vildfisk, der kender deres opvækststed/gydebæk og dér føler sig mere trygge, vides ikke, men tendensen er, at de hurtigere end tidligere trækker højt op i systemet! Det gør også, at lystfiskerne nu spredes mere op langs åen efter jagten på fiskene. 

 Største indvejede havørreder i 2022 er: 

1) Nicolai Kristensen. Havørred 80 cm og 6.45 kg 

2) Jesper Pedersen. Havørred 80 cm og 6.2 kg 

3) Finn Nielsen. Havørred 77 cm og 6.02 kg 

Vi ved der er taget større havørreder i åen i 2022, men lystfiskerne har valgt ikke at få kontrolvejet fiskene. 

 Vi så både i 2020 og 2021, at oktober var den største måned for online salg af dagkort. For at reducere fiskepresset på de næsten gydemodne havørreder har bestyrelsen fra i år stoppet salg af dagkort til åen i oktober-november – men vi ønsker ikke at sætte begrænsning på medlemmernes fiskeri. Ændringen har ikke givet et boom i antal medlemmer; kun to har meldt sig ind efter 1. oktober. Foreningens indtægt fra dagkort er stort set uændret, fordi vi har hævet prisen. 

 Når man kører til åen i højsæsonen juli-august-september, oplever man tit, at der allerede holder 2-3-4 biler på de sædvanlige startsteder – men det er ikke specielt dagkortfiskere, som ”går i vejen”. Ud af de 92 dage i højsæsonen var der 50 dage helt uden salg af dagkort, 18 dage med 1 dagkort, 13 dage med 2 dagkort og kun 11 dage med 3 eller flere dagkort. Vi kan konkludere, at det helt overvejende er medlemmer, vi møder derude. 

 Fiskeriet i Søparken har været svingende. Geddefiskeriet har særligt i vinterperioden været meget svært. Selvom gedderne blev lokaliseret med ekkolod tæt på kæmpemæssige skallestimer, så var de umulige at lokke. Anderledes har det set ud i efteråret, hvor der til tider er fanget mange gedder og også i pæne størrelser. Antallet af solgte dagkort til søen vidner dog om, at der er mange fisk. Der fanges fortsat en del karper, men i 2022 har der ikke været så mange karpefiskere som i de foregående år. De der holder fast i karpefiskeriet, bliver også belønnet for det. 

 Vandpleje  

Vi har i efteråret besigtiget flere bække sammen med folk fra Frederikshavn Kommune for at finpudse Vandplan-2 projekter. Flere projekter er eller har været i offentlig høring og forventes realiseret. Brønderslev Kommune har gennemført en forundersøgelse i Højbæk, men ellers hører vi ikke så meget derfra. 

 I august-september har DTU-Aqua el-fisket i Voer-Å-systemet med hjælp fra vandplejegruppen. 

Resultaterne var meget positive. Der var yngel overalt, hvor det kunne forventes, og somme tider også hvor vi ikke havde regnet med det. Ved bestandsanalysen for 10 år siden var næsten halvdelen af stationerne helt uden ørredyngel – denne gang er der MEGET få nul-stationer. Det fulde overblik får vi først, når rapporten kommer til næste år – men allerede nu har vi en sikker bekræftelse på værdien af 9 års indsats i vandplejen. Og fordi vi gennem vandplejen har gjort os uafhængig af udsætninger, så undgår vi den meget triste situation, som har ramt forskellige andre foreninger. De kan risikere at miste flere årgange udsætningsfisk, fordi dambruget, som skal levere, er ramt af fiskesygdom. 

I Gerå bliver de væsentligste gydebanker tilset lige inden gydesæsonen. I oktober-november rydder vi op i de bække ved Voer Å, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der er stor risiko for spærringer fra knækkede træer og grene og andet drivgods. 

 Den mest spændende del af vandplejens arbejde er, at vi tæller gydningerne i alle de væsentlige gydeområder. Det giver os et konkret grundlag for at vurdere, hvordan ørredbestanden har det. I januar 2020 fandt vi 701 gydninger i Voer Å systemet, i januar 2021 841 gydninger, og i januar 2022 det bedste resultat hidtil: 856 og bemærk, at stigningen i antal gydninger sker imens bidraget fra udsætningsfisk falder stærkt. 

 Fiskeriopsyn 

Der har som vanligt ikke været det store at komme efter ude langs åen under kontrol af medlemmer og dagkortfiskere. Dokumentationen med kort og statstegn er i orden derude. Dog havde vi lidt problemer i Søparken i foråret. Der var pludselig nogen lystfiskere, som ikke var helt opdateret på de nye nationale fredningstider i søen på gedderne, som trådte i kraft i foråret. Vi har i den forbindelse fået fremstillet nye skilte til opsætning i Søparken med nye fredningstider og regler. Disse bliver opsat inden den nye sæson. For helt at sikre gedderne i gydetiden fra den kommende sæson er alt fiskeri i Søparken forbudt fra og med 15. marts til og med 30.april. 

 Det har desværre været nødvendigt at ekskludere et medlem for grov opførsel ved fiskevandet og over for formanden. Sagen og dens udvikling blev omtalt på generalforsamlingen for de fremmødte og de fremmødte tog orienteringen til efterretning. Eksklusionen behandles under pkt. 2A, hvis det ekskluderede medlem møder frem.  

 Der har i de sidste to uger af sæsonen været problemer på matrikel nr. 47 og 49, hvor to tyvfiskere har bevæget sig ind på lodsejerens matrikel, velvidende at det var ulovligt. Tyvfiskerne var ikke medlem, og da der ikke sælges dagkort fra 1. oktober, har de i den grad handlet i ond tro. Det har medført, at vi fremover ikke må fiske på strækningen fra 1. oktober. Det er endnu et bevis på, at lystfiskeres mangel på moral koster ved kasse 1. Det kan også i værste fald koste ved kasse 2, for ifølge fiskerilovens §130 ”straffes med bøde den der uberettiget driver fiskeri i et ferskvandsområde.” Positivt er det dog, at det ikke er medlemmer denne gang. De to lystfiskere har forbud mod fremtidigt fiskeri i foreningens fiskevande. 

 Åens dag 

Den 21. maj blev ”Åens dag” afviklet. Som vanligt haltede det lidt med tilmeldinger til arbejdsdagen, men vi kom i hus med mandskab til sidst alligevel. Vi startede i Søparken kl. 8 med kaffe og rundstykker, hvorefter mandskabet blev delt op til dagens arbejde. Der blev lavet 4 nye spange langs åen. En ved Hejselt, en mellem landevejen og P-plads ved Blåkilde, og to nede ved den skæve bro, henholdsvis opstrøms på sydsiden og nedstrøms på nordsiden ved Tommy Læsø. Der blev også klippet lidt pladser med buskrydder og opsat nye skilte med særfredning på stykket ovenfor Siverslet bæk. Vi har også indkøbt Robinia-pæle og påsat reflekser til opsætning ved spange langs åen. Dette blev gjort ved de nyetablerede spange på dagen, mens de resterende ønskes opsat langs åen ved spangene i den nye sæson. 

 Efter endt arbejde var der traktement og hyggeligt samvær i Søparken. Efter åens dag er der blevet udlagt planker af nogle medlemmer i sumpen oven for Blåkilde med lodsejerens accept. 

 Aktiviteter 

Årets havørredkonkurrence blev afviklet i den sidste weekend i august. Konkurrencen startede fredag den 26. kl. 17, med indvejning kl. 22 i Søparken. Fiskeriet var svært med lav vandstand, så der kom ikke en eneste fisk til indvejning fredag aften. Deltagerne fortsatte fiskeriet, og heldigvis blev der fanget fisk i løbet af natten/ morgenen lørdag. I alt 4 fisk kom til indvejningen, og resultatet blev: 

Nr. 1 og vinder Lasse Mortensen med havørred på 60,5 cm og 2,58 kg 

Nr. 2 Henrik Svendsen med havørred på 46,5 cm og 1,19 kg 

Nr. 3 Jeppe Lund med havørred på 45,5 cm og 1,060 kg 

Nr. 4 Morten Hyttel med havørred på 40,5 cm og 790 gram 

Efter præmieoverrækkelsen var der som sædvanligt pølser og brød, øl og vand og hyggeligt samvær. 

 Der blev afviklet familiefiskedag på Kristi Himmelfartsdag. Arrangementet var igen godt besøgt med over 100 deltagere, som havde en fornøjelig dag ved søen. Der blev fanget hundredvis af skaller, men kun enkelte gedder. To karpefiskere havde slået lejr ved handicapfiskepladsen, og flere fik fornøjelsen af at se karpefiskeri, når det er allerbedst. De landede nemlig to karper om formiddagen, hvoraf den største vejede over 10 kg. 

Som noget nyt forsøgte vi os med en ekstra familiefiskedag i august, lige før skolerne startede efter sommerferien. Målet var at lokke flere børn ud. Missionen lykkedes kun til dels. Der var væsentligt færre deltagere end til arrangementet på Kristi Himmelfartsdag, men 35 mand er trods alt ok. 

Lodsejerfesten blev afholdt den første lørdag i november med 102 deltagere. Det var lykkedes at få vores gamle kok Solveig tilbage i køkkenet, og det var noget lodsejerne satte pris på.  

 Facebook og hjemmeside 

Igen i år har der været en livlig trafik af nye medlemmer på foreningens Facebook-side hvor der, når sæsonen er på sit højeste, bliver delt mange gode fiskeoplevelser. Rigtigt mange nye fiske-interesserede er kommet til hen over sæsonen, måske mest for at følge med i fangsterne. Der har til tider også været debat, men det er næsten altid blevet holdt i en god tone, så bliv endelig ved med det. 

Hjemmesiden er foreningens officielle talerør og har også i år været godt besøgt. Også her er det muligt at uploade billeder af fangster, ligesom det er her man finder relevant information og sætter sig ind i foreningens regler inden man påbegynder fiskeriet. Husk det er muligt at få sine fiskeoplevelser og andet relevant for medlemmerne delt på hjemmesiden ved at maile til den ansvarlige. 

Juniorer 

Vi har fortsat mange juniorer i foreningen. Dog har vi i år oplevet, at det har været ualmindeligt svært at lokke dem med ud på fisketur. Det er selvfølgelig også helt frivilligt, om man som juniormedlem vil deltage i aktiviteterne. 

De juniorer, der er aktive, har til gengæld været meget trofaste. De møder op stort set hver gang, uanset om det er til klubaften eller fisketure. De har lært meget og er nu også for alvor begyndt at tage ud på egen hånd. De nyder bl.a. godt af samarbejdsaftalen med Sæby Sportsfiskerklub. Sæby Å er lidt nemmere at overskue for drengene, og de har for alvor fået hul på bylden med havørrederne her i efteråret. 

Vi har som de foregående år forsøgt at lave et juniorprogram, som er afvekslende, og som de selv har haft mulighed for at påvirke. Vi har haft mange hyggelige ture og konkurrencer. Vi har bl.a. holdt gedde-konkurrence sammen med samarbejdsforeningerne, fisket i Voer Å, Guldager Sø, på kysten og i Gudenåen. Turen til Gudenåen var rigtig god. Der blev fanget både en laks og gedder op til 110 cm. 

Vi har flere spændende ting i støbeskeen til den kommende sæson, og vi skal i nær fremtid mødes med samarbejdsforeningerne om, hvordan vi kan forbedre det koncept, som vi allerede kører med. 

Afslutning 

Til sidst skal der rettes en stor tak til bestyrelsen, lodsejere og andre samarbejdspartnere. Der skal også rettes en stor tak til de medlemmer og øvrige frivillige, der har deltaget i foreningens aktiviteter. Sidst men ikke mindst en stor tak til Kim Dybdahl for at planlægge lodsejerfesten.