Bestyrelsens beretning 2020 – 2021

Beretningen dækker to år. Der er ingen fortilfælde for den situation vi har stået i og derfor siger vedtægterne heller ikke noget om hvordan vi gør tingene rigtigt. Nogle afsnit i beretningen er delt i en 2020-del og en 2021-del, mens andre afsnit er slået sammen.

Fiskeriet i åen 2020

Lad os med det samme slå fast, at fiskeriet i åen ikke var i coronamode, men til gengæld rigtig godt. Mange glade lystfiskere har sendt fotos og beretninger fra åen om mange gode oplevelser. Der var godt nok ikke så mange af de helt store fisk i fangstberetningerne, men derimod rigtig mange fisk i 2-3 kilos klassen over hele sæsonen. Det var meget positivt.

Mange lystfiskere var nervøse, da vi valgte at bruge krudtet på at lave restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde frem for at sætte fisk ud. Indtil videre ser det dog ud til at arbejdet med at lave og vedligeholde gydebanker, samt at lave oprydninger i de små tilløbsbække, giver langt flere fisk end tidligere tiders udsætninger. Fisk som er kommet til verden i åen er simpelthen bedre til at overleve i naturen.

Vi indførte et nyt ” Set Up” omkring tilmelding og registrering af fisk til vores foreningspokaler. Et setup som ligner det man praktiserer mange andre steder i landet. Vi håbede på at flere bød ind med deres flotte fisk fra åen, idet der også var præmier til den næststørste og tredjestørste fisk. Dette er ikke sket, og vi havde i 2020 ikke en eneste tilmeldt fisk til årets pokaler. Vi ved jo at der bliver fanget nogle flotte fisk, men det er som sagt frivilligt om man vil deltage, og få registreret sin fisk, eller måske som nogen også har gjort, genudsætte fisken til videre færd mod gydebankerne.

Fiskeriet i åen 2021

Fiskeriet efter havørred i Voer å i 2021, var noget sværere end normalt. Til trods for at åen ellers fik en god opgang af fisk, også store individer, allerede i midten af juni, så lykkedes det ikke rigtig lystfiskerne at få dem på krogen. Den tørre sommer med manglende nedbør og rigtig godt sommervejr med høje temperaturer gjorde hurtig forholdene svære. Dog var der lystfiskere, der satsede i de mørke timer med fluen og blev belønnet. Der blev selvfølgelig fanget lidt fisk både oppe og nede i systemet, men ikke i samme målestok som i 2020. Da nedbøren kom i starten af efteråret, kom der mere massive flokke af optrækkende fisk, og fangsterne steg. Største fisk i 2021 tilmeldt havørredpokalen blev fanget af Michael Ingstrup Borrisholt 18 september på 82 cm og 5.8 kg.

Fiskeriet i Dybvad Søpark

Fiskeriet har været stabilt, og der bliver fortsat fanget både gedder og karper. Der går rygter om at der er blevet fjernet flere store karper fra søen. Vi har dog ingen beviser for at det skulle være korrekt, men vi gør hvad vi kan for at holde øje med det. Juniorerne tegner sig for mange fine geddefangster og det bliver spændende at se hvad vinterens fiskeri i søen bringer.

Fiskeriopsyn

Vi besluttede i slutningen af 2019 at lade forbundet stå for kontingentbetaling og dagkortsalg til Voer å fra sæson 2020. Dette tiltag har gjort det noget lettere for fiskeriopsynsmændene at kontrollere medlemmer og dagkortfiskere ved åen. Der har som vanligt ikke været det store at melde om kortmæssigt, men nogle gange er det svært at få fisketegnsnummeret fundet frem for lystfiskerne.

Vi døjer som vanligt med ulovligt fiskeri i og omkring jollehavnen i Voerså. Det er åbenbart ligegodt om der er opsat store skilte med fredningsområde, og fiskeriforbud i begge ender af havnen. Tidligt i foråret var den gal dernede, da havnefogeden pludselig sagde god for fiskeri inde i havnen til lystfiskere, da han selv gjorde det. Fiskerikontrollen har gæstet området flere gange og har fået kloen i flere lovovertrædere. Hvis I oplever fiskeri i fredningszonen, så kontakt Fiskerikontrollen. På deres hjemmeside findes der en mulighed for at lave en indberetning. Så kan det godt være at de ikke rykker ud her og nu, men det giver dem et billede af hvor problemerne findes og så kan de tilrettelægge deres kontroller ud fra det. Så det er en god hjælp.

Desværre har vi haft et par rigtig uheldige situationer med lystfiskeres færdsel langs åen. Vi har mistet fiskevand på det grundlag. Til forskel fra andre år hvor vi har oplevet problemer, så lykkedes det denne gang at få fat i synderne. Lodsejeren havde fanget synderne på video, og Leif og Morten var hurtig på pletten og fik fat i de to lystfiskere. Bestyrelsen handlede hurtigt og ekskluderede de to medlemmer fra foreningen med øjeblikkelig virkning.

Manglende respekt for skiltning omkring færdsel, og generel opførsel langs åen af lystfiskere, har ført til flere kontroverser med lodsejere. Utroligt at vi til stadighed i bestyrelsen skal ud og ” stå skoleret” ved lodsejere, og undskylde for lystfiskeres adfærd på deres matrikler. Vi appellerer til medlemmerne om at hjælpe os med at komme problemet til livs. Hvis I oplever lystfiskere, der overtræder reglerne, så gør dem opmærksom på det. Anmod om at se deres medlemskort og kontakt så bestyrelsen, så vi kan gøre noget ved det. Fiskekort skal fremvises på forlangende til alle medlemmer som selv identificerer sig ved at vise medlemskort.

Åens dag

Vi fik grundet corona ikke afviklet vores arbejdsdag i foråret 2020. Der var ellers flere steder langs åen hvor spangene skulle repareres eller skiftes. Det betød til gengæld at der var rigeligt med opgaver til dagen i 2021.

Arbejdsdagen blev sat til lørdag den 29 maj, hvor vi fik etableret et par nye spange. En nedstrøms hovedvejen, og en opstrøms Kringelhede. Nedslibning og maling af 5 bord/ bænkesæt. Buskrydning diverse steder. Reparation af eksisterende spange m.m. Ekstra skiltning diverse steder, og hjælp med udlægning af grus/perler ved P-plads ved den skæve bro. Stor tak til Peter og Lars fra ”Lundbæk” med tilladelse og hjælp med etablering af pladsen. 16 mand hjalp til denne dag, og vi nåede som vanligt i mål med alle opgaver. Der blev afsluttet med Lindhards luksusplatte i Søparken.

Vi har efterfølgende fået tilladelse til udlægning af grus og renovering af P-plads ved ”Spændet” bro. Dette blev udført den 15. juli, med udlægning og afretning med minigraver af nogle af vores medlemmer, og efterfølgende vibrering med pladevibrator. Vi håber på at vi nu har to gode og velfungerende P-pladser mange år ud i fremtiden.

Havørredkonkurrence 2020

Havørredkonkurrencen blev som vanligt afviklet den sidste weekend i august. Der var tilmeldt ca. 30 til spisning lørdag efter indvejning, og der deltog vel en halv snes flere lystfiskere, som kun var med i konkurrencen. Der blev fanget fint med fisk, især fredag aften inden regnen satte ind. Der blev fanget et sted mellem 10 og 20 havørreder i løbet af konkurrencen, og de 8 af dem blev indvejet. Største fisk fangede Mads Christensen. Den var 66 cm og vejede 3.69 kg.

Havørredkonkurrencen 2021

I 2021 så vi os nødsaget til at ændre tidspunktet for konkurrencen. Det gjorde vi fordi der samme weekend skulle afvikles en anden stor åben konkurrence i Frederikshavn og omegn. Vi syntes ikke at de to konkurrencer skulle tage deltagere fra hinanden og derfor valgte vi at flytte vores konkurrence. Da der muligvis skulle opstartes grødeskæring i uge 35, valgte vi at rykke konkurrencen til tidligere til afvikling den 20.-21. august. Optakten var ikke den bedste med lav vandstand og manglende nedbør. Der kom i alt 4 fisk til indvejning kl. 22 fredag aften, og ingen indvejninger om lørdagen ved konkurrencens afslutning.

  • 1 plads: Søren Nielsen havørred 54.5 cm og 1680 gram
  • 2 plads: Lars Beuchert havørred 49 cm og 1220 gram
  • 3 plads: Nicholai Christensen havørred 46 cm og 1040 gram

Vandplan 2 og 3

Foreningen var repræsenteret i Vandråd-3, hvor forslag til flere projekter i Voerå-systemet blev godkendt. Vandrådets totale antal projekter oversteg ikke den udmeldte økonomiske ramme, så der er gode chancer for, at projekterne bliver gennemført i tidens løb.

De kommunale indsatser under Vandplan-2 blev i 2020 startet op med forundersøgelser i Frederikshavn og Brønderslev kommuner. Frederikshavn har i 2021 realiseret de to første projekter.

Brønderslev Kommune smøler mere. De har igen søgt om udsættelse af projekter fra Vandplan-2, og var ikke klar med projekter ved sidste ansøgningsrunde til Vandplan-2 – vi håber så, at Vandplan-3 samler op på forsømmelserne.

Bestandsanalyse Gerå

I august 2021 har DTU-Aqua el-fisket i Gerå med hjælp fra foreningens medlemmer. Det var en spændende og oplysende opgave, som gav nogle gode indikationer på hvilke forhold som er vigtige for fiskelarvernes overlevelse, og der kom gode ideer til flere mindre projekter fremover. Der var både positive og negative overraskelser mht. forekomst af yngel. I august-september 2022 kommer der bestandsanalyse i Voer Å – vi håber der vil være god tilslutning blandt medlemmerne, når der bliver indkaldt hjælpere.

Vandplejens rutineopgaver

I Gerå bliver de væsentligste gydebanker spulet for sand hvert efterår inden gydesæsonen. I oktober-november har vi den sædvanlige gennemgang af de bække ved Voer Å, hvor vi erfaringsmæssigt ved at der er stor risiko for spærringer fra knækkede træer og grene og andet drivgods.

Nye gydemuligheder i Voer Å

Frederikshavn Kommune blev færdig med to projekter under Vandplan-2, så de er klar til den igangværende gydesæson. Først sandfang og 4 gydebanker i Rattisodde Bæk nedstrøms Sæby Landevej vest for Sæsing. Derefter sandfang og 7 korte banker i Havens Bæk nedstrøms Badskærvej syd for Dybvand – her assisterede 6 mand fra foreningen.

Foreningen har selv lavet gydebanker i to bække, som krydser Flauenskjoldvej syd for Brønden. I efteråret 2020 lavede vi 4 x 10 m gydebanker i Højbækken, og i 2021 udlagde vi 5 banker på i alt 65 m i den nedre del af Bollebækken. Begge steder

handlede det om at skabe gydemuligheder for de større fisk, fordi det naturlige gydegrus øverst i bækkene er meget lavvandet.

De øverste 800 m af Tøsbækken opstrøms Flauenskjoldvej fik vi åbnet for gydefisk i efteråret 2020, og sidste vinter gik 13 hunfisk op ad fisketrappen ved Tøsbækgård for at gyde heroppe. Det er vigtigt at gydningerne i Tøsbæk på den måde bliver spredt mere, fordi der i forvejen er MEGET hård konkurrence blandt yngelen nedstrøms Flauenskjoldvej.

Tabt gydemulighed i Gerå

I Gerå har der været en del bøvl med Aalborg Kommune i forbindelse med genudlægning af gydegrus ved Langholt Hovedgård, hvor gruset var gravet op ved en fejl. Ved genudlægningen er gruset spredt over et stort område, så det ikke kommer til at fungere som gydebanke igen, men Aalborg Kommune er ikke til at hugge eller stikke i! Aalborg Kommune har ligeledes givet afslag til et mindre projekt i Gravholt Bæk, og virker generelt som om de helst ikke ønsker indblanding, på trods af deres egen mangel på indsats i Gerå.

Gydetællinger

Den mest spændende del af vandplejens arbejde er, at vi tæller gydningerne i alle de væsentlige gydeområder. Det giver os et konkret grundlag for at vurdere, hvordan ørredbestanden har det. I januar 2020 fandt vi 695 gydninger i Voer Å systemet, og det var et fint resultat. Men det blev slået i januar 2021 med det bedste resultat nogensinde: 833 gydninger. I Gerå er antallet af gydegravninger steget fra ca. 30 i årene 2014-17 til ca. 55 i de senere år, og senest 57 i januar 2021.

Facebook og hjemmeside

Der har været meget trafik og mange nye medlemmer på vores Facebookside, hvor der til tider har været en livlig debat. Der er delt mange gode oplevelser, holdninger og billeder, og det vidner om aktive medlemmer, der bekymrer sig om Voer å. Bestyrelsen har dog en lille bøn. Flere af vores lodsejere er med på siden og læser vores opslag, så vi skal alle sammen tænke over hvad vi skriver. Vi har slettet enkelte opslag, fordi vi har vurderet at de kunne blive misforstået. Det er vigtigt, at slå fast, at det ikke er noget stort problem. Generelt er det positive opslag der lægges op, så lad os bare få endnu mere af det.

Vi fik en ny hjemmeside i år, og den er blevet godt modtaget. Medlemmerne har været flittige til at besøge siden og dele deres historier og billeder fra åen – bliv endelig ved med det.

Husk som medlem at holde dig opdateret om gældende regler via foreningens hjemmeside.

Juniorer

Juniorerne blev hårdt ramt på grund af coronasituationen. Mange fisketure blev aflyst fordi vi ikke kunne mødes. Da landet begyndte at genåbne, skyndte vi også at arrangere en fisketur til åen. Det var i starten af året. Vi skulle fiske på den yderste parcel ved Voerså, hvor der er bålplads, så vi havde mulighed for at lave suppe til frokost. Det var hundekoldt, men drengene gav den gas, dog ikke ret længe. Efter en lille times tid var stort set alle samlet omkring bålet. Ikke fordi de frøs. Nej, de trængte til at snakke med andre end deres lærere fra skolen og deres forældre. Det var hyggeligt, men også tankevækkende hvor meget isolationen har påvirket vores børn.

Vi har sidenhen prøvet kræfter med lidt af hvert. Det har været hornfisk, molefiskeri, karper, havtur og ikke mindst gedder, som er en klar favorit hos de fleste. Vi fik en enestående mulighed for at prøve at fiske i voldgraven ved Voergård slot i forbindelse med at der skulle afholdes bæredygtighedsfestival. Det resulterede i et vildt fiskeri, hvor der i alt kom 20 gedder på land hvoraf 5 var over en meter. De mindste var mellem 80 og 90 cm. Derudover blev der fanget skaller på op til 40 cm.

Vi har i 2021 haft 22 juniorer og i efteråret har vi haft yderligere tre på prøve, så det er rigtig positivt. Vi har indledt et tæt samarbejde med Frederikshavn Lystfiskerforening omkring juniorerne. Det går ud på at vi udveksler fiskevand, så juniormedlemmer i de to foreninger kan fiske frit i hinandens fiskevande. Vi laver også flere fælles fisketure og konkurrencer. Samarbejdet har været en succes og det udvides i 2022 til også at omfatte Sæby Sportsfiskerklub. Håbet er at vi over tid får så mange foreninger med i samarbejdet og vi er allerede i gang med at skabe kontakten til de øvrige foreninger nordenfjords.

Til sidst skal der vanen tro rettes en stor tak til alle medlemmer, lodsejere og samarbejdspartnere.

Fra salen kom opklarende spørgsmål om grødeskæring og det mistede fiskevand ved Præstbro. Beretningen blev herefter godkendt med applaus.