INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I VOER Å SPORTSFISKERFORENING

Tirsdag den 6. december 2022 kl. 19:00 i Østervrå Idræts- og Kulturcenter, Bredgade 6, Østervrå.

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning.

2a) Eksklusion af medlem
Bestyrelsen har ekskluderet et medlem. Vedtægternes §6 om eksklusion har bl.a. denne bestemmelse: ”Dog har det ekskluderede medlem ret til at indbringe eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling”. Hvis det ekskluderede medlem ikke møder frem, bortfalder punktet.

3) Kassererens fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2021-2022.

4) Fastlæggelse af Indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede satser: Kontingent: 750 kr. for seniorer, 375 kr. for juniorer, indskud: 0 kr., gebyr ved for sen indbetaling: 0 kr.

5) Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest den 15. november. Benyt mail njvoeraa@gmail.com

6) Valg til bestyrelse
Afgår efter tur: Lindy Sørensen – bestyrelsen foreslår genvalg
Leif Jensen – bestyrelsen foreslår genvalg
Christian Krogh, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af afgående
suppleant John Bjerre

7) Valg af suppleanter
Afgår efter tur: John Bjerre – bestyrelsen forslår nyvalg af Niels Svenningsen

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant
Afgår efter tur: Revisor Bjarne Nielsen – bestyrelsen foreslår genvalg
(Revisor-suppleant er på valg på ulige årstal)

9. Eventuelt.