INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 7. december 2021 kl. 19:00 i Østervrå Idræts- og Kulturcenter, Bredgade 6, Østervrå.

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning.

2a) Eksklusion af medlemmer

· Vedtægternes §6 om eksklusion har bl.a. denne bestemmelse: ”Dog har det ekskluderede medlem ret til at indbringe eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling”. Hvis ingen af de ekskluderede møder frem, bortfalder punktet.

3) Kassererens fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2020 og 2021.

4) Fastlæggelse af Indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent

· Bestyrelsen foreslår uændrede satser: Kontingent: 750 kr. for seniorer, 375 kr. for juniorer, indskud: 0 kr., gebyr ved for sen indbetaling: 0 kr.

5) Behandling af indkomne forslag.

· Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest den 15. november. Benyt mail njvoeraa@gmail.com

6) Valg til bestyrelse

Valg gælder for ét år

· Lindy Sørensen – bestyrelsen forslår genvalg

· Christian Krogh – bestyrelsen forslår genvalg

· Kim Dybdahl – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af nuværende suppleant Leif Jensen

Valg gælder for to år

· Nicolai Jørgensen – bestyrelsen forslår genvalg

· Jørgen Riis-Vestergård – bestyrelsen forslår genvalg

· Lindhard Høj Jensen – bestyrelsen forslår genvalg

· Henrik Jørgensen – bestyrelsen forslår genvalg

7) Valg af suppleanter

Valg gælder for ét år

· John Bjerre – bestyrelsen forslår genvalg

Valg gælder for to år

· Leif Jensen – afgår ved evt. valg som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår da nyvalg af Jørgen Blok

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg gælder for ét år

· Revisor Per Sommer afgår efter ønske. Bestyrelsen foreslår nyvalg af nuværende suppleant Bjarne Nielsen

Valg gælder for to år

· Revisor Jens Hundevad – bestyrelsen foreslår genvalg

· Revisorsuppleant Bjarne Nielsen afgår ved evt. valg som revisor. Bestyrelsen foreslår da nyvalg af Jens Zimmer

9. Eventuelt.