FTERÅRSMANØVRE VED BÆKKENE.

 I vandplejegruppen blev vi næsten færdige med at trave gydebækkene igennem for at sikre ørrederne let adgang til gydepladserne, inden der pludselig blev indført undtagelsestilstand i Nordjylland. De sidste to små bække krydser ikke kommunegrænser, så dem klarer vi nok også . I år har DMI og YR været på vores side: oktober har været ret tør og med mange gode dage. Lidt fotos fra i år. Nr. 1 og 2 er fra den nedre del af Nymølle Bæk, den suverænt vigtigste gydebæk ved Voer Å. Her vil en alvorlig spærring være nærmest katastrofal, for den kan forhindre gydefiskene i overhovedet at komme op til de kilometerlange gydepladser. Nr. 3 er taget midt i gydefeltet i Skelbæk opstrøms Flauenskjoldvej. Hvis denne spærring ikke var blevet fjernet, kunne gydefiskene godt have klumpet sig sammen på de nederste gruspletter, men det ville give mindre udbytte. I første omgang er der større risiko for, at æg fra de tidlige gydere bliver ødelagt, når de sene gydere roder i det samme grus. Til foråret vil det give større dødelighed blandt yngelen. De kære små er nemlig nogle rigtige bæster over for hinanden. Så snart de er kommet op af gruset og har fundet sig en standplads, så erklærer de ”territorial-farvand” så langt omkring sig, som de kan se, og her tåler de ikke synet af andre. I en tæt bestand bruger de alt for meget energi på at slås og jage rundt med hinanden i stedet for at æde og vokse. Imens glemmer de at passe på mågen, ternen, isfuglen og fiskehejren. De største/tidligt klækkede kan ligefrem stresse de mindste/sent klækkede til døde. Så det er klart, at vi får flest overlevende, når moderfiskene kan fordele sig på langs ad hele bækken. Derfor markerer foto nr. 4 en god begivenhed. Denne spærring har vi kendt i flere år, men der var en anden spærring lidt nedstrøms, som vi ikke selv kunne håndtere. Nu er begge klaret, så nu har gydefiskene adgang til prima gydevand også i de øverste 800 m af Tøsbæk, helt op til udspringet i Fejborg Bakker. PS: Som sædvanligt har vi også set de første gydninger, længe før fredningen starter.

Veloverstået havørredkonkurrence

Så er Voer å’s fiskekonkurrence overstået. Den startede i går fredag kl 17, og sluttede i dag lørdag kl 11. Fine forhold i går aftes inden regnen satte ind med flere fine fangster. Henover natten massiv regnvejr op over det nordjyske med op til 30 mm vand. Noget svære betingelser her i formiddag med høj vandstand og farvet vand. I går aftes kl 22, blev der indvejet 6 fine fisk, men kun en her i formiddag. Der blev fanget flere fisk under konkurrencen som ikke kom til indvejning, men som i stedet blev genudsat til videre færd.
Der blev som vanligt afsluttet med pølser, brød og tilbehør, samt øl og vand i Søparken i Dybvad.
Resultat af konkurrencen:
Nr 1
Mads Christensen
Havørred 66 cm og 3.69 kg
Nr2
Nicolai Kristensen
Havørred 65 cm og 3.38 kg
Nr 3
Allan Jensen
Havørred 65 cm og 3.10 kg
Nr 4
Jesper Lindegaard Christensen
Havørred 57.5 cm og 2.55 kg
Nr 5
Magnus Harde
Havørred 55 cm og 1.82 kg
Nr 6
Dennis Nørklit
Havørred 52 cm og 1.58 kg
Nr 7
Daniel Geneser
Havørred 51 cm og 1.44 kg
Tak for en vellykket konkurrence.

Mistet fiskevand

MISTET FISKEVAND FRA OG MED 1. SEPTEMBER 2020. Vi har desværre mistet fiskeretten som vist på nedenstående kort. I kortmappen er det parcel 120. Bemærk at det både gælder det nord-sydgående stykke af åen i matriklens østlige side og et kort stykke i matriklens nordlige side. Vi har ikke hørt nogen særlige begrundelser for dette.

 

Havørred konkurrence 2020

Konkurrencen afholdes fra fredag den 28. august kl. 17.00 til lørdag den 29. august kl. 11.00. Indvejning kan ske fredag midtvejs kl. 22.00. Konkurrencen slutter lørdag kl. 11.00 med indvejning og efterfølgende præmieoverrækkelse og spisning i Klubhuset.

Tilmelding til dybdahltoj@dybdahltoj.dk eller på 20271346 til Kim Dybdahl. Husk tilmelding p.g.a. af mad senest mandag den 26.
Der er præmier til de 3 største havørreder. Husk at indvejning sker ved vores Klubhus i Søparken. Vi afslutter med mad i klubhuset klokken 11.30 efter præmieoverrækkelse. Det er gratis at deltage og er kun for medlemmer.

Regler:
- Der er præmier til de tre største havørreder og man kan kun vinde en præmie pr. person.
- Ved fisk af samme længde er fiskens vægt afgørende.
- Færdsel langs åen skal foregå efter gældende reglement.
- Vis hensyn!
- Medbring statsfisketegn og fiskekort!
- Der må fiskes i Voer Å.
- Man skal være tilmeldt for at kunne indveje fisk.

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

Regler for vandrepokalen:

Regler for tilmelding til vandrepokalerne for største havørred samt fluepokal Havørred skal være fanget i Voer Å eller Gerå. Alle fisk skal måles og vejes og dette SKAL ske hos nedenstående, som er i besiddelse af ens digitale vægte:
Leif Jensen, 2170 5808
Henrik Jørgensen, 2764 2392
Nicolai Jørgensen, 2980 6648
Hvis to fisk vejer præcis det samme, går vægt forud for længde. Der uddeles pokal samt gavekort til største havørred. 2. og 3. plads præmieres med gavekort Der uddeles pokal og gavekort til største havørred fanget på flue Det er ikke muligt at vinde begge pokaler for samme fisk. Er årets største havørred fanget på flue deltager den altså IKKE i konkurrencen om fluepokalen. Fluepokalen vil i stedet gå til den næste på listen. Fisk som tilmeldes konkurrencen skal fotograferes og lægges op på foreningens hjemmeside og facebookside.
MVH Bestyrelsen

Revideret program for juniorerne

Så er det endelig blevet tid til at komme ud at fiske for vores aktive juniorere. Nedenfor kan du se mange af de fine ture der er programlagt i denne sæson. Vil du som junior under 18 år være med, ja så find facebookgruppen : Ungdomsfiskeklubben ved voer eller kontakt formand Nicolaj.
Det er meget billigt at være med og garanti for hygge og mange timer med fiskeri!
 
23/5-2020: Gedder, aborrer, skaller i Dybvad
6/6-2020: Hornfisketur
20/6-2020: Karpefiskeri i hemmelig sø
4/7-2020: Gedder, suder og karper i spændende sø
8/8-2020: Signalkrebs og tilberedening
22-23/8 :Skanderborg Sø, venskabstur med overnatning
28 og 29/8: Fiskekonkurrence med seniorerne
5/9-2020: Gedde, aborre, brasen, skalle, havørred i Ryå
18-19/9: Laks gedde aborre, brasen i Gudenåen med overnatning
3/10-2020: Havtur med kutter
10/10-2020: Havørred i åen og fiskeri i Dybvad Søpark  (Venskabsforening inviteres med)
24/10-2020: Skaller, Aborre, Brasen, Gedder i Ryå
7/11-2020: Moletur, Frederikshavn
21/11-2020: Årsafslutning med fiskeri i søparken og hygge.
… Og spontane ture efter havbars/flade når forholdene er gode til det.

Referat af generalforsamlingen 2020i Voer Å Sportsfiskerforening

Havørredpokal og fluepokal: Største fisk i 2019 blev fanget en juniaften på flue lige før midnat.
Den målte 83 cm og vejede 7.3 kg fanget af Mads Christensen, Hjørring.

 Afholdt mandag den 6. januar 2020 kl. 19:00 i Østervrå Kulturhus. 

 

Inkl. bestyrelsen var mødt ca. 50 medlemmer 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 

 

Formand Nicolai Jørgensen bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenens pkt. 1. 

 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Preben Høj – valgt med applaus 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Herefter gik man videre med dagsordenen. 

 

2) Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 10 bestyrelsesmøder. De er afholdt i henholdsvis transformatoren og i hytten i Søparken. Der ud over har vi deltaget i forskellige møder sammen med kommuner, Landbonord, Voer Å Lauget, Danmarks Sportsfiskerforbund og de øvrige nordjyske lystfiskerforeninger. 

 

Fiskeriet i åen.I 2018 havde vi et vanskeligt fiskeri med tørke og minimal nedbør det meste af sæsonen. Det resulterede i manglende opgang af fisk. I 2019 har vi så haft mere gunstige forhold fiskemæssigt, med nedbør og varme i passende mængder på de rigtige tidspunkter. Til trods for det har fiskeriet ikke nået andet end middel status.Det startede ellers meget fornuftigt ud for flere lystfiskere med fine fangster først i juni måned. Her blev der landet flere fine fisk, også store fisk som helt manglede i 2018. Fiskeriet gik herefter lidt trægt henover juli - august, med generelt en del mindre fisk, og længere imellem de lidt større ørreder. September - november gav nogle fine fisk, og der var flere lystfiskere, som havde fat i rigtig store fisk, som desværre slog sig af krogen og blev i åen. 

 

Fiskeriet i Søparken.I Søparken i Dybvad bliver fiskeriet bedre og bedre år for år. Der bliver fanget rigtig mange gedder og rygterne siger, at der er fanget en karpe på 17 kg. Vi har ikke set billeder af den endnu, men vi håber det kommer. Geddebestanden vokser og det skyldes helt sikkert, at der er catch and release på fiskene. Det betyder at fiskene kan vokse sig større og så er det jo helt naturligt, at der bliver flere og flere store fisk. Fisk på over 80 cm er nu helt almindelige og den største fra 2019 målte 90 cm og blev fanget af Sölvi Lynggaard, som er en af vores juniorer. Det blev igen bevist, at der også findes store aborrer i søen. Igen var det en af vores juniorer der var på spil. Gustav Vingaard Christensen fangede nemlig en moppedreng på 46 cm. Det er så vidt vides rekord for søen. 

 

Åens dag 2019.Åens dag 2019 startede allerede sidst på efteråret før fredningen i 2018. Vi blev kontaktet af en lystfisker, som kunne berette at der lå en større spang på tværs af åen umiddelbart før den skæve bro i Østerenge. Ved nærmere besigtigelse viste det sig at være sandt, og med hjælp fra lodsejer Peter Holm i Lundbæk, fik vi trukket spangen op og sat i deponi til montering til Åens dag i 2019. Den ”løbske” spang viste sig at være den store spang som vi tidligere havde lagt over Pulsbækken nedstrøms Præstbro. 

Den 4 maj 2019 var valgt som dagen hvor ” Åens dag” skulle løbe af stablen. Der var stort fremmøde med 16 mand, som kl. 8 fik kaffe og rundstykker i Søparken, og som derefter fik opgaverne præsenteret.Spangen over Pulsbækken blev lagt på plads. Der blev opsat ny ekstra skiltning om færdsel og regler langs åen ved P-pladserne, og øvrige adgangspunkter langs Voer å. Alle vores bord/bænkesæt skulle opfriskes med ny maling og der blev buskryddet de sædvanlige steder.Alle opgaver blev løst, og som vanligt blev der serveret pølser og brød i Søparken ved middagstid. 

 

Fiskeriopsyn.Da der pludselig opstod problemer med lystfiskere, og deres færdsel langs Voer å ovenfor Præstbro umiddelbart før fredningen i 2018, blev vi nødsaget til at lukke for fiskeriet på strækningen, for ikke at miste fiskevand.For igen at få åbnet op for fiskeriet på strækningen i 2019, så krævede det mere end blot info på hjemmeside og Facebook om færdselsregler. Derfor fik vi designet et advarselsskilt i samråd med skiltemaler og medlem Lars Beuchert, så de var klar til opsætning til åens dag. Dette skilt viser tydeligt vigtigheden i korrekt adfærd og færdsel langs åen, og ikke mindst konsekvensen i overtrædelse af gældende regler.En evaluering, her efter 2019 sæsonen, er da også, at det har haft en positiv effekt og folk har trådt de stier som de skulle i bræmmen langs åen, og ikke i afgrøderne. Vi har været i dialog med lodsejeren for at følge op på hændelserne fra 2018. Der var intet at berette fra lodsejeren om færdsel i afgrøder. Man bør egentlig ikke takke medlemmerne for at overholde reglerne, men det vælger vi at gøre alligevel. Tak! Korrekt færdsel har enorm betydning for vores forhold til de lodsejere som vi er så afhængige af. 

Fiskeriopsyn langs åen har i 2019 givet mere arbejde til opsynsmændene. Det skyldes, at de gamle girokort er udfaset. I 2019 kom der også inspektion omkring rettidig betaling, da der ved for sen betaling påløb ekstra 150 kr. oveni kontingentet.Der har heldigvis ikke været ret meget at komme efter for kontrollørerne hverken ved åen eller ved søen.  

 

Kontingent og indmeldelse.Bestyrelsen har arbejdet på en ny løsning omkring håndtering af medlemskaber. Vi har været i dialog med flere mulige aktører om en smartere løsning og har valgt Danmarks Sportsfiskerforbund til at styre både det almindelige kontingent, indmeldelse af nye medlemmer og dagkort til åen. Det vil forenkle mange ting. Fra2021 kan kontingentet fornyes automatisk ved tilmelding til PBS, og et medlemsbevis i dankortformat kan man selv printe ud allerede fra i år. Inden for en uges tid rundsender vi en mail med info om fornyelse af kontingentet. 

 

Fiskeregler.Til 2019-sæsonen valgte bestyrelsen at lukke for hjemtagelse af ørreder fra åen under vinterfiskeriet, da flere lystfiskere ikke kunne finde ud af at kende forskel på nedgængere og overspringere. Vi har imidlertid besluttet, at der fra 2020 igen åbnes for hjemtagelse af grønlændere og overspringere under vinterfiskeriet.  

Det skyldes, at vi ganske enkelt ikke kan styre det forbud, der blev indført. Årsagen er, at der på nogle af de yderste parceller er frit fiskeri for alle, hvor man i realiteten bare skal overholde de regler, der er i lovgivningen. Det betyder, at hvis man vil nakke nedgængere, så går man bare der ud og gør det. Derfor synes vi ikke det giver mening at opretholde forbuddet. Fiskene skal behandles ordentligt og vi har alle et meget stort ansvar for at tænke os om, når vi nu ikke længere sætter fisk ud. Det skal understreges, at der føres kontrol med fiskeriet og der bliver slået hårdt ned på overtrædelser. Inden den nye sæson går i gang, vil der komme info ud om hvordan der kendes forskel på nedgængere, overspringere og grønlændere. 

 

Udsætninger.2019 blev det første kalenderår, hvor der ikke er udsat ørredyngel i Voer Å og Gerå. Ungfisk udsat i 2018 vil først for alvor vise sig som opgangsfisk i 2020, så hvis man synes man har haft en dårlig fiskesæson i 2019 kan man ikke skyde skylden på manglende udsætninger. 

 

Vandpleje.De kommunale indsatser under Vandplan-2 er ikke for alvor kommet i gang i 2019. Her i 2020 går bådeHjørring og Brønderslev kommuner i gang med forundersøgelser, så det bliver jo nok 2021, før vi ser at de første projekter bliver realiseret.I mellemtiden fortsætter vandplejen ufortrødent med at vedligeholde og forbedre gydebækkene. Vi har fået miljøgodkendelse til 8 nye gydebanker, ca. 10 m lange. Fire af dem skal ligge i Bollebæk for at give gydemuligheder til de større fisk, fordi det naturlige gydegrus ligger på en ret lavvandet strækning lige nedstrøms Flauenskjoldvej. De andre fire lægges i Højbæk. Her ligger det naturlige gydegrus på endnu lavere vand, og passagen herop under Flauenskjoldvej kan når som helst blive kritisk, uden at vi kan se det eller gøre noget ved det. De to banker længst nedstrøms i Højbæk blev realiseret i starten af december. 

I vandplejen startede vi som sædvanligt året med at tælle gydninger i januar. Det er fortsat sådan, at gydesæsonen 2016-17 er den bedste vi har set. Sæsonen 2017-18 var en del ringere, og seneste sæson her i 2018-19 igen lidt lavere med 582 registrerede gydninger mod 696 året før. Vi må bare se det som naturens luner og tilfældige udsving – nedgangen kan IKKE relateres til at vi har stoppet udsætningerne. I oktober-november har vi haft den sædvanlige rutinegennemgang af bækkene, og som sædvanligt fandt vi 4-5 meget alvorlige spærringer, som vi har fjernet. 

Mandetimerne i vandplejen har været ca. som det plejer. Ud af 350 timer ”i marken” I Voer 

Å systemet har vi brugt ca. 100 på at tælle gydninger, resten til vedligehold og forbedringer af bækkene. 

Arbejdet i Gerå har i det forgangne år bestået i diverse tilsyn af gydebankerne hen over året. Op til gydesæsonen skulle de store banker i Hjallerup Å have haft den årlige spuling, men den høje vandstand gjorde arbejdet umuligt. Gydebankerne i Møllebækken ved Ø. Mølle og bækken ved Stokbrohedevej er blevet løsnet med greb, da pumpen ikke ville starte på den planlagte dag. Antallet af gydninger i den forgangne sæson lå på samme niveau som 2017/18 med ca. 50 stk. 

I Gerå blev vi ramt af et ejerskifte på en ejendom, som betød at et længe ventet gydebankeprojekt med tilhørende sandfang måtte aflyses. Den nye ejer ville ikke være med til trods for at sandfanget ville bidrage til en forbedret afvanding nedstrøms. Det er vigtigt at slå fast, at det nu engang er lodsejerens ret. Det må vi bare indordne os efter og så finde andre lokaliteter i stedet for. Samtidig er det også på sin plads at klandre Aalborg Kommune for en uhyggelig langsommelig sagsbehandling. Vi havde en forventning om at Aalborg Kommune ville føle et større ansvar for at ørredbestanden i Gerå kunne overleve efter udsætningsstoppet, men der tog vi fejl. Det kunne ligne, at der ikke er prestige nok i Gerå.Vi giver dog ikke op så let. Der er i øjeblikket ved at blive stablet et selvstændigt vandplejeudvalg på benene ved Gerå. Det foregår under ledelse af Michael Koch og Preben Høj. Der er allerede søgt tilladelse til to gydebankeprojekter i Lyngdrup Bæk og Dronninglund Møllebæk. To andre projekter er næsten klar til at blive sendt til kommunen. Der mangler bare en accept fra lodsejerne. Projekterne ligger i Brønderslev Kommune og de virker anderledes indstillet på at bidrage til at give åen det nødvendige løft. 

 

Juniorer.I 2019 har vi taget tyren ved hornene for at få stablet en juniorafdeling på benene. Det gjorde vi fordi vi kunne se at flere foreninger omkring os begyndte at kaste håndklædet i ringen og lukke deres juniorafdelinger. Medeklubben Skallen har jo for længst bevist, at der er masser af børn der vil fiske. Så må det være vores opgave ½ 

Vi blev enige om at prøve at gå imod strømmen og så annoncerede vi ellers der hvor børnene færdes til dagligt. På de sociale medier. Ikke via vores egen facebookside, men mere bredt og så fik vi venner og bekendte til at dele opslaget. På den måde kommer man vidt omkring meget hurtigt.Og pludselig var der hul igennem. Der gik ikke ret lang tid før de første 10 juniorer var i hus. Mange forældre kunne fortælle, at de ikke anede at der eksisterede tilbud til børn i lystfiskerforeningerne. Det er et ret væsentligt indspark i debatten om hvorfor lystfiskerforeningerne har svært ved at rekruttere børn. Vi er ganske enkelt usynlige for omverdenen på det punkt. 

Vi fik afholdt opstartsmøder, hvor vi kunne fortælle nærmere om vores planer. Herefter var vi sådan set i gang. Vi har ikke holdt klubaftner som man normalt gør. Vi har i stedet arrangeret fisketure ca. hver 14 dag. Vi syntes, at det var vigtigt at få børnene ud til fiskevandet og vi så det som vores fornemmeste opgave at sikre fangstgaranti og det har vi næsten kunne opfylde hver eneste gang. Vi synes, det er vigtigt at introducere dem til så mange forskellige former for fiskeri som overhovedet muligt. Det er ikke vores opgave at præge dem i en bestemt retning. Det skal de selv have lov at bestemme. Vi har fisket fladfisk fra Østkysten, vi har været i put and take, vi har været på havfiskeri fra Hirtshals, vi har fisket efter hornfisk i Limfjorden, vi har fisket sild, torsk og sej på den nye mole i Frederikshavn, vi har fisket brasen og aborre i Ryå og karper i en lille tophemmelig sø, og så har vi selvfølgelig brugt både Voer Å og i særdeleshed Dybvad Søpark, hvor vi bl.a. har afholdt konkurrencer og overnatning under åben himmel. 

Aldersmæssigt er juniorerne fra 9 til 17 år og vi er pt. oppe på 17 medlemmer og flere er efter sigende på vej i det nye år. Vi trækker juniorerne fra et stort område der går fra Frederikshavn i nord til Gandrup og Vodskov i syd.Nogle af børnene havde aldrig prøvet at fiske før og der var en som ikke turde at røre ved de fisk han fangede. Det fik vi dog hurtigt lavet om på og der gik ikke lang tid før han begyndte at lægge billeder op på facebook af hornfisk som han selv havde fanget, renset, tilberedt og spist til aften. Det har været helt forrygende at opleve børnenes entusiasme og se den udvikling de har gennemgået på meget kort tid.  

Vi har været heldige at få nogle dygtige folk ind til at give en hånd som juniorledere. Voksne mennesker, som er indstillet på at tilsidesætte deres egne ambitioner om at fange store fisk og i stedet for lære fra sig. Det er ret væsentligt, at man lægger samme entusiasme i fisketurene og viser den samme glæde uanset om der fiskes skaller eller havørreder. 

Mange foreninger over det ganske land, har forsøgt at gøre medlemskab gratis for juniorer fordi de forestillede sig, at det var for dyrt. Dette er dog i vores øjne et udtryk for, at man griber efter tilfældige løsninger i desperation. Der er jo ingen, der har spurgt hverken børn eller forældre om prisen for et medlemskab var for høj.Vi har valgt at holde fast i kontingentet, fordi det er vigtigt, at børnene lærer at der ikke er noget, der er gratis her i livet. På den måde giver vi dem heller ikke et chok når de rykker op som seniorer. Mange forældre har i øvrigt udtalt, at de synes kontingentet er billigt. De sammenligner med hvad det koster at spille fodbold eller tage en tur i put and take. Når kontingentet var betalt, så har der ikke været flere udgifter. Foreningen har betalt for fiskekort og lignende. Det giver selvfølgelig et underskud, men vi tror på at pengene er givet godt ud. Og det er i øvrigt allerede lykkedes os at inddrage den ældste af juniorerne, Niels Svenningsen, som juniorleder i det nye år, hvor han rykker op som senior. 

Nu skal vi så til at bevise, at vi også kan fastholde dem, men det tror vi nu godt vi kan. Så længe vi sørger for at arrangere nogle spændende fisketure og sørger for at give nye medlemmer den hjælp og vejledning der skal til, så tror vi helt det giver sig selv.  

 

Medier.Der har været god aktivitet på foreningens medier. I særdeleshed er der stor aktivitet på facebooksiden imens sommerfiskeriet står på. Enkelte medlemmer har været gode til at indsende beretninger og billeder fra oplevelser ved åen og fra vandløbsarbejde, og tak for det. For at have en hjemmeside og facebookside, der er værd at besøge er det et håb at endnu flere vil byde ind med gode historier og lign. 

Juniorafdelingen har fået sin egen side på Facebook, hvor alt kommunikation om juniorture bliver lagt op. Dette har vi gjort, for at gøre det så let som overhovedet muligt for børnene og deres forældre. Det er kun juniorer og deres forældre der kan være medlem på siden. 

 

Juniorlederkursus.Vi har for første gang i mere end 20 år haft et juniormedlem med på forbundets juniorlederkursus. Det var Claus Svenningsen, som deltog på fiske 1. Han har lavet en fin beretning fra kurset, som kan læses på facebook og hjemmeside. Claus fik så meget blod på tanden, at han er klar til at tage af sted igen næste gang. Han har i øvrigt selskab af en af vores egne juniorledere, Niels Lynggaard, som er kursusleder på juniorlederkurset. 

 

Aktiviteter. 

I lighed med tidligere år blev Familiefiskedagen afholdt på Lystfiskeriets Dag i maj. Der var som sædvanligt et rigtigt godt fremmøde af både børn og voksne – lige omkring 100 i alt. Der var mange nye ansigter som vi aldrig havde set før og der blev fanget masser af fisk. Medeklubben Skallen gav igen en hjælpende hånd ved at stille op med grej, agn samt tips og tricks. Efterfølgende kunne vi på Facebooksiden Lystfiskeri i Nordjylland læse en meget positiv omtale af familiefiskedagen fra en af de deltagende familier og det er vi rigtig glade for. 

Lodsejerfesten blev afholdt i Østervrå Kulturhus med over 100 deltagere. Festen havde i år 50 års jubilæum, så der var gjort lidt ekstra ud af festen. Der var skruet op for maden og der var flere og større præmier til det traditionsrige bankospil. En rigtig god fest med højt humør og musik og dans til ud på de små timer. 

Vi har deltaget i Hjørring Dyrskue igen og her troede vi faktisk, at vi havde gjort et scoop. Det var nemlig lykkedes at få fat i den førende forsker fra tunmærkningsprojektet i Skagerrak. Han hed Brian Mackenzie. Han skulle fortælle om de observationer som DTU Aqua havde gjort, hvor mange tun de troede der var, hvor store de var og hvorfor de var kommet tilbage til dansk farvand. Det var enormt spændende. Han havde tidligere på året fortalt om projektet ved et arrangement på Rønnerhavnen i Frederikshavn og der havde der været over 600 mennesker. Men det blev en fuser af de helt store, så der har vi lært, at det er noget andet der skal til for at lokke folk til dyrskue. 

Havørredkonkurrencen blev afholdt i slutningen af august med 40 deltagere. Op til konkurrencen var der stor usikkerhed om hvorvidt der overhovedet kunne fiskes på grund af grødeskæring. Vi bliver ofte klandret for at lægge konkurrencen samtidig med grødeskæringen, men her må vi melde hus forbi. Vi tager faktisk højde for grødeskæringen i vores planlægning, men vi er ikke herre over om kommunen bliver forsinket. Det blev de desværre i 2019. Grødeskæringen skulle have været overstået 14 dage før konkurrencen. Forhåbentligt løber vi ikke ind i samme udfordring i 2020. Her vil kommunen lave en tidlig og en sen skæring i stedet for at lave en enkelt skæring midtvejs. 

Der blev indvejet 7 havørreder: 
1: Jens Zimmer 58 cm og 2.18 kg 
2: Allan Jensen. 60 cm 2,14 kg 
3: Mads Christensen 54,5 cm 1,52 kg 

Juniorerne holdt konkurrence samtidig med havørredkonkurrencen. Her var der 9 deltagere som overnattede under åben himmel. Der blev dystet om den smukkeste fisk, for at give alle juniorer lige gode chancer for at vinde. Vinderen blev Emil Mogensen, som vandt for en rigtig flot skalle. Ud over skaller blev der fanget både aborre, gedde, ål og karpe. 

 

Afslutning.Til sidst skal der vanen tro rettes en stor tak til bestyrelsen, lodsejere, medlemmerne, kommunerne, Fiskerikontrollen, Landbonord, Å-lauget, Medeklubben Skallen, sponsorer og alle der har bidraget til foreningens arbejde i det forgange år. 

 

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Kasserer Lindy Sørensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt med applaus. 

 

Herefter gennemgik Lindy budgettet for næste regnskabsår. 

 

 

4) Fastlæggelse af indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling 

Bestyrelsens forslag: 

Kontingent: 750 kr. for seniorer, 375 kr. for juniorer 

Indskud: 0 kr. 

Gebyr ved for sen indbetaling: 0 kr. 

Vedtaget med applaus 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes §8 ændres, således at regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober, i stedet for som nu fra 1. december til 30. november. §8 vil herefter have ordlyden: Regnskab. Regnskabsåret løber fra 1. december til 30. november. Det reviderede regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. 

Sekretær Jørgen Riis-Vestergård begrundede forslaget: Forslaget er en tilpasning til, at Danmarks Sportsfiskerforbund fremover varetager kontingent-indbetaling og indmeldelse. Vi har derfor foreslået, at indskud sættes til 0 kr., fordi foreningen hverken har arbejde eller udgifter ved at oprette et nyt medlem. Vi har også foreslået, at gebyr ved for sen indbetaling af kontingent sættes til 0 kr., fordi kassereren ikke længere har merarbejde ved sen indbetaling. Fremover vil forbundet automatisk slette medlemskabet, hvis man ikke reagerer på en ”rykker”. Og fremover skal næste års kontingent indmeldes til forbundet senest 15. december – derfor skal regnskabsåret fremrykkes, så der bliver tid til at afslutte og revidere regnskabet. 

Herefter blev forslaget vedtaget med applaus.  

 

6) Valg til bestyrelse  

På valg var: Nicolai Jørgensen genvalgt med applaus 

Henrik Jørgensen genvalgt med applaus 

Lindhard Høj Jensen genvalgt med applaus 

Jørgen Riis-Vestergaard genvalgt med applaus 

 

7) Valg af suppleanter  

På valg var:Leif Jensen genvalgt med applaus 

 

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Revisor: 

På valg var:revisor Kjeld Hansenønskede ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af nuværende revisor-suppleant Jens Hundevad – valgt med applaus 

Suppleant:  

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Bjarne Nielsen tilny revisorsuppleant, som ekstraordinært vælges for kun ét år for at tilpasse til vedtægternes § 10: På ulige årstal vælges en revisor-suppleant for 2 år ad gangenvalgt med applaus 

 

9) Eventuelt  

Fra salen kom et spørgsmål om, hvorfor kommunen ønsker at fjerne den gamle vejbro ved Skoda i Præstbro – den udgør jo ikke en spærring. Formand: det er rent skrivebordsarbejde fra København, som foreningen ikke har været involveret i, og som kommunen er forpligtet af. 

Efter et par bemærkninger mere fra salen afrundede dirigenten punktet. 

 

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 19:55 

 

Efter generalforsamlingen uddeltes pokal: 

Største fisk i 2019 blev fanget en juniaften på flue lige før midnat.Den målte 83 cm og vejede 7.3 kg, fanget af Mads Christensen, Hjørring – Mads fik derfor overrakt både pokalen for største havørred og for største fluefangede havørred. 

 

FORHINDRINGSLØB MOD NYE GYDEBANKER.

 I vandplejen har vi fået både miljøgodkendelse og penge til fire nye gydebanker i Højbæk – her ligger det naturlige gydegrus på meget lavt vand, og passagen derop under Flauenskjoldvej er noget kritisk. Det rekordvåde efterår har forsinket os, men vi kunne lige nå to af dem den 4. december – godt nok langt over midten af gydesæsonen, men alligevel - - -. Grus var leveret og rendegraver bestilt. Det ene sted var åbrinken fin og fast, det andet sted . . . skal vi sige knap så fast. Her ville vi starte. Men ak, den 10 tons rendegraver sank i til bugen i første forsøg, mens firhjulstrækket bare kværnede rundt på stedet. Med bagskovlen kunne maskinføreren skubbe sig hen til bækken, så denne ene grabfuld grus kom på plads, og bagefter bruge bagskovlen til at trække sig op på fast grund i bakgear. Videre til næste banke. Her kørte maskinen fint på selve brinken, men da den skulle bakke for at få vendt skovlen ud over bækken, gik det galt igen. Dér stod syv slukørede mænner og beredte sig på atage hjem med uforrettet sag. Me-e-en – maskinmester havde en ide: han kunne jo hente en minilæsser med tvillinghjul; den vejer næsten ingenting og kunne tage ca. en trillebørfuld på bagskovlen. Go’ ide – den køber vi! Me-e-en han kunne ikke garantere, at han ikke blev kaldt ud til læsning af juletræer, og dér var der mødepligt. Jamen vi prøver! Og det gik fint. Rendegraveren kørte gruset ned til bækken i store mundfulde, læsseren futtede frem og tilbage på brinken med småportionerne, og vi andre sled med skovlene for at få gruset fordelt. Inden julemanden ringede for at få slæden fyldt med træer var vi færdige, så nu er der da én fin gydebanke klar til de sene gydefisk i resten af december. HAPPY END: En stor hunfisk fandt derop for at gyde kort før jul – så er vi i gang 😊 

Ændring af regler

Bestyrelsen har besluttet at åbne for hjemtagelse af fisk under vinterfiskeriet igen fra den 16. januar 2020. Det betyder, at det bliver tilladt at hjemtage grønlændere over 40 cm samt overspringere.

Nedgængere, uanset om de er farvede eller blanke og/eller har løse skæl, er totalfredet og skal genudsættes straks. Enhver tvivl skal komme fisken til gode. Hvis muligt bør afkrogning af nedgængere foregå i vandet og i det hele taget så skånsomt som muligt. Dette er særligt gældende i frostvejr, hvor fiskenes øjne kan tage voldsom skade, hvis fisken løftes ud af vandet.

Når sæsonstarten 2020 nærmer sig, vil bestyrelsen informere nærmere om hvordan man kender forskel på de forskellige typer af havørreder.

Mvh
Bestyrelsen

VANDPLEJE I MUDDER TIL R××EN

Højbækken syd for Brønden var den der krævede flest mandetimer at sætte i stand. I år løb der lige 35 ekstra timer på kontoen. Strømrenden plejer at løbe tværs gennem en gammel tørvegrav fra 2. verdenskrig. I år blev renden usynlig ude på midten, totalt sammengroet i tagrør. Umulig at genskabe og vedligeholde ude på den meget bløde bund. Nu sivede vandet spredt overalt, håbløst for ørreder at navigere igennem. Hvad gør man så? Give op? Ikke tale om!!! Langs gravens nordlige brink var tagrørene skygget bort af en masse pil og elletræer. De fleste stod oppe på kanten af graven, nogen lidt ude. Alle havde mange lange grene ud i vandskorpen, hvor de så slår nye rødder. Under grenene: dybt blødt hængedynd aflejret i de sidste 75 år. Bevæbnet med motorsave, håndsave, grensav på langt skaft, møghakke, greb og slæbetov tog vi fat, fire mand høj over to dage. Det var måske den drøjeste indsats i vandplejens historie. Nok også den morsomste, når vi tog bare ét lillebitte forkert skridt og stod i mudder til langt op på lårene og måtte bjærges i land af de andre. Nu har vi en fin strømrende, som er let at vedligeholde fremover. Så mangler vi ”bare lige” at etablere de fire ekstra gydebanker, som vi både har fået godkendelse og penge til, så kommer Højbækken efterhånden op på at producere 1500+ halvårsfisk.

Claus Søndergård Svenningsen beretning om oplevelserne ved JLK 2019

Mandag ankom jeg til Aalestrup naturefterskole og blev indkvarteret på et værelse sammen med 2 andre. Mine instruktører på fiske 1 hed Simon, Sebastian og Martin. Til at starte blev der holdt en lille introduktion, hvorefter vi skulle gennemgå vores grej til dagen efter, hvor vi skulle til Lerkenfeld å.
 
Så var der aftensmad, og derefter skulle vi have lektion i knudebinding. Jeg er desværre lidt fummelfingret, så knuder har jeg aldrig været god til, men jeg lærte da et par knuder så det var meget godt. Derefter var der en lektion i å fiskeri det var meget spændende fordi jeg aldrig havde prøvet det der å fiskeri før, da jeg normalt kun fisker i sø, der lærte jeg rigtig meget.
 
Resten af aftenen var der mulighed for at støbe blink eller binde fluer. Man kunne også slappe af men jeg var inde og støbe blink. Det var mega sjovt når man lige kom i gang, for der var altid hjælp hvis der var problemer. Og så var det i seng ca klokken 00.30 :))
 
 
Tirsdag: Morgenmad kl. 7.30. Derefter var der forberedelse til fisketuren ( Finde ens grej og gøre klar osv).  Og så skulle vi snakke lidt om genudsætning af fisk i åen, det havde jeg nogenlunde styr på. 
 
Og så skulle vi ellers bare ud at fiske. Vi blev delt ind i to hold, det ene hold blev sat af et godt stykke nede i forhold til os andre, der blev sat af lidt længere oppe. Der var nok ca 5-6 kilometer fra det første hold til andet hold. Og da vi så blev sat af blev vi også delt op i 3 hold. Jeg og en instruktør gik sammen fra en bro og et godt stykke opstrøms til et sted hvor fiskeretten ophører. Men men men: Ca 5 minutter efter vi begyndte at fiske på vores stræk var der fisk til mig. Det var i et sving hvor jeg havde lagt spinneren tæt på egen bred og ca 3 meter fra mig hugger der en havørred på ca 45 cm efter en kort fight på ca 1,5 minutter blev den sikkert håndlandet af instruktøren som jeg gik sammen med Det var så min første havørred og som sagt så havde jeg aldrig fisket havørred før så det var fedt at få en på sin første tur. Så fik vi taget lidt billeder af fisken. Jeg valgte at batte den fordi der skulle bruges en fisk til noget dissektion så det blev den. Normalt batter jeg aldrig fisk så det var bare en undtagelse at den skulle dø. Så gik vi videre og der skete ikke rigtig noget, vi fik kun to bækørreder på omkring 25 cm vil jeg tro. Vi gik helt op til det stræk vi ikke måtte fiske. Så skulle vi tilbage til vores camp og have pølser. Det gik bare ikke helt som det skulle, fordi vores alle sammens Niels Lynggård havde sagt der var en lighter til de der engangsgrill men der var ingen lighter, så der gik nok 45 minutter før vi fik ild,
så det var lidt sjovt. Derefter kunne vi fiske i lidt tid før vi skulle have noget biologi om føde til havørreden og alle de små dyr som nu lever i åen.  Så var der lidt mere fisketid hvor der ikke rigtig skete noget kun lidt små bækørreder, og så skulle vi hjem og have aftensmad.
 
Efter maden var der lektion i noget medefiskeri om alt fra både skaller til karper osv, det var meget spændende. Derefter skulle vi have haft noget put and take lektion men lige pludselig var der en som mente at vi skulle ud og lyse orm så der blev ingen put and take lektion. Så kom Tore Christian Svendsen og fortalte om big game fiskeri i Danmark efter tun. Det var sjovt at høre om, og man kunne også komme op og holde det tunge grej, som de bruger, når de fisker efter tun. 
 
Onsdag  Først blev vi delt i to hold. Det hold jeg kom på skulle først ind og binde fluer det havde jeg kun prøvet et par gange men det var et år siden så det var lidt udfordrende. Det skulle vi gøre i 1,5 time og så skulle vi ind og støbe blink. Det havde jeg prøvet mandag så det var fint 
 
Efter frokost skulle vi ud og øve nogle kast både med fluestang og spinnestang. Der blev vi også delt i to hold hvor det ene hold startede med spinnestangen og det andet hold startede med fluestangen. Der var lavet en ‘’forhindringsbane’’ med en masse ting som man skulle ramme.
 
Og så skulle vi ind og lære om fiskens anatomi og samtidig dissektion. Der brugte vi den havørred som jeg fangede dagen før. Det var meget spændende for ham som fortalte om det vidste rigtig meget om det, så der lærte jeg rigtig meget. Han skar den op og fortalte om alle tingene i den.
 
Derefter havde vi noget om digital fiskeri hvor vi hørte om steder hvor man kunne finde en vejrudsigt og hvad man kunne bruge de sociale medier til fx fiskegrupper på facebook, hvor man kan spørge om alt muligt.
 
Efter aftensmad kom fiskerikontrollen på besøg og skulle fortælle om hvad de lavede og hvad de gjorde når de kom ud til ulovlige situationer fx folk uden fiskekort og ulovligt garn, det var spændende 
 
Så havde vi om kystfiskeri det var også meget spændende fordi jeg aldrig har fisket kyst før, og vi fik rigtig meget at vide om hvordan man fisker effektivt på kysten og bundforhold, agn og fredninger.
 
Så var der igen frivilligt aften program hvor der var mulighed for at binde fluer og støbe blink. 
 Torsdag Efter morgenmaden skulle vi forberede os til kystturen med grej tjek, binding af nogle forfang osv. Så skulle vi til Mariager Fjord. Der skete ikke rigtig noget, forholdene var ret dårlige, og der blev kun fanget tre fisk på hele dagen. Efter middag valgte jeg sammen med to andre at fiske med orm, vi fik 4 gode hug men ingen fisk på land men det var mega hyggeligt selvom vi ikke fangede noget som helst. Lige  pludselig kom der nogle fra Danmarks sportsfiskerforbund og ville tage lidt billeder, og så skulle vi hjem igen. 
 
Efter aftensmaden havde vi endelig en lektion som handlede om søfiskeri som er min hjemmebane. Det var omkring hvor fiskene står henne, hvor en af instruktører havde tegnet en sø, og så skulle vi op og sætte et kryds hvor man tror en fisk ville stå henne. 
 
Derefter var det sidste gang der var frivilligt aften program, men jeg og 2 andre valgte at gøre klar til fisketuren dagen efter.
 
Fredag  Først skulle alle enkeltvis fra fiske 3 holde et oplæg om deres fiskeri fx hvad de fisker efter og hvordan de fisker. Det var meget spændende at høre om, fordi de havde planlagt det rigtig godt og havde rigtig meget at fortælle om.
 
Og så skulle vi på vores valgfrie fisketur hvor vi havde valget mellem å, kyst eller sø, Jeg valgte sø sammen med 2 andre som jeg var blevet rigtig gode venner med.
 
Den sø vi skulle til hed Rødding sø. Jeg havde glædet mig rigtig meget fordi min bror som havde gået på fiskelinien sidste år havde været derude og havde fået nogle fine fisk, så forventningerne var høje. 
 
Da vi så ankom skulle vi først lige fange lidt skaller som vi skulle bruge til agn. Så kunne vi endelig komme igang med det vi var kommet for.  Og kort sagt: Der skete ikke en skid de første timer, men da vi så havde fået frokost så spurgte en af instruktørerne, om vi ikke ville med rundt om søen, det ville vi da gerne. Efter ca en time uden der var sket noget kastede en af mine gode venner et godt kast lige forbi sivene og 2 sekunder efter springer en gedde fri af vandet og tager hans agn, og så står vi klar til at lande fisken. Det var dog kun en fisk på ca 62 cm. Så fik vi taget lidt billeder og fik sat fisken nænsomt ud igen hvor vi havde en lille time tilbage og så var vi alle glade fordi det var den eneste fisk som var blevet fanget under hele turen. Især fordi vi fra fiske 1 havde en konkurrence mod dem fra fiske 2 og 3 hvor taberen skulle lave armbøjninger foran alle de andre om aftenen. Så var
den dag ligesom reddet og så skulle vi hjem igen efter en ikke så god dag som alligevel endte godt.
 
Efter aftensmaden skulle vi have en lille test hvor vi var blevet truet med at hvis vi ikke svarede rigtigt skulle vi gå om næste år, så man nåede lige at blive nervøs inden man fik at vide det bare var for sjov. Også havde vi en evaluering af hvordan vi syntes det havde været.
 
Og så var det tid til en fællesafslutning hvor vi fik besøg af Michael Jensen som holdt et foredrag om sit fiskeri gennem hele sit liv både med flue og spin. Han havde en masse spændende ting at fortælle, han har bla skrevet bøger og har sin egen youtube kanal som jeg helt klart synes man skal gå ind og kigge på fordi han laver nogle rigtig fede videoer omkring sit fiskeri men også fluebinding osv.
 
Lørdag  Hjemrejse og lidt kedelig dag fordi man skulle hjem igen og sige farvel til sine gode nye kammerater.
 
 
 Så i alt har det været en rigtig fed uge, faktisk den bedste efterårs ferie i hele mit liv. Jeg har fået en masse nye venskaber, og fået en masse ny viden 
 
Å turen blev da til min første havørred, og 4 bækørreder.

Ovnstrup Bæk kap. 2:

Man kan aldrig være HELT sikker. I sidste uge troede vi, at næste årgang yngel i Ovnstrup Bæk var sikret. I går var vi to mand på tur langs den nederste del af Tøsbæk og Ovnstrup Bæk. Vi fjernede lidt af hvert, som på sigt kunne hæmme trafikken for havørrederne. Ovnstrup Bæk gemte på en af de store overraskelser. Fem elletræer, som før stod på den skrå brink, var nu blevet så tunge, at de i fællesskab havde revet rodklump og brink med ned i strømrenden. Her havde de over tid samlet så meget drivgods, at der nu var en ”bæverdæmning” næsten en meter høj og tre meter lang. Her ville ingen gydefisk slippe forbi. Men NU tror vi, at der er fri bane op til gydebankern

Sølvi med hans første gedde. Der er gang i Ungdomsfiskeklubben ved Voer Å. Kontakt formand Nicolaj, hvis du også vil være med. Næste tur er Molefiskeri den 10. november i Frederikshavn.

NÆSTE ÅRGANG YNGEL I OVNSTRUP BÆK SIKRET

Ved bestandsanalyserne blev Ovnstrup Bæk vurderet til en produktion på 1000-1500 halvårsfisk, som alle stammer fra gydebanker på de første 300 m nedstrøms Brøndenvej. Da vi kiggede efter gydninger sidste vinter, bemærkede vi at passagen flere steder var noget ”mistænkelig”. Derfor rykkede vi ud 4 mand og regnede med at være færdige på en time eller to, så vi kunne fortsætte et andet sted. Men nej – det tog os 5 timer at fjerne 4-5 100 % spærringer. Den ene af dem var den måske største i vandplejens historie. Vi klarede også adskillige mindre spærringer, som kunne blive alvorlige om et år eller to. Og så havde vi fået tilpas med motion for dén dag.

Familiefiskedagen 2019 blev velbesøgt

Lørdag den 25. maj blev den traditionsrige familiefiskedag afholdt i Dybvad Søpark. Vejrguderne viste sig fra den positive side og det lokkede mange mennesker til søen. Medeklubben Skallen stillede op med agn, gode råd og fiskestænger, som kunne lånes kvit og frit. Der blev fisket til den store guldmedalje og i alt 492 fisk fordelt på 4 arter blev registreret. Skallerne var i overtal, men der blev fanget både ål, aborre og hele 9 gedder til trods for at relativt få deltagere kastede sig ud i dette fiskeri.

 

Skalle:

 

1.       Oswald Nielsen, 29 cm

2.       Elias Mejer, 24 cm

3.       Patrick Kammer Nielsen, 23 cm

 

Aborre:

1.       Rasmus Calundan, 26 cm

2.      Andreas Svendsen, 19 cm

 

Gedde:

1.       Kim Frandsen, 84 cm

2.       Pelle Frandsen, 76 cm

3.       Niels Svenningsen, 70 cm

 

Familiekonkurrence:

1.       Familien Christiansen, 119 fisk

2.       Familien Holm-Christiansen, 93 fisk

3.       Familien Nielsen, 63 fisk

Ved vejs ende i Tranget Bæk.

I 2014 under Vandplan-1 fjernede Brønderslev Kommune en spærring nede på Trangetvej, og siden har et støt stigende antal gydefisk fundet vej op i Tranget Bæk til gydepladserne, som stor set kun findes opstrøms Storskovvej. I takt med dette har vandplejen ryddet diverse ”bæverdæmninger” og andre forhindringer etapevis opad, så at fiskene reelt også kunne fordele gydningerne længere og længere op. Den 17. oktober i år nåede vi til vejs ende med Tranget Bæk. Fire mand brugte en formiddag på at rydde opstrøms Stenbakkevej. Et par stræk (heldigvis kun korte) var helt sammengroet af den seje slyngplante Bittersød Natskygge, det mest trælse vi overhovedet knokler med i bækkene. Vildtvoksende pilekrat var der også en del af, og længere oppe en masse gamle væltede træer. Men det var umagen værd. Der er gode stræk med prima gydegrus, rigeligt med skjul i sving og små høller, vandplanter sørger for endnu mere skjul, og der er masser af guf til de små ørreder. Med ømme rygge efter tre timer blev vi enige om, at nu blev bækken for lille til at fortsætte, og vi var NÆSTEN ikke påvirkede af, at bækken helt forsvandt under væltede træer på de næste 50 m. I alt blev bækken forlænget med 350 m fornemt ørredvand – jeg forventer en årlig produktion på mellem 350 og 500 halvårsfisk alene her. Mvh Jørgen R-V.

”Motorsavsmassakren 3” i Nymølle Bæk.

Motorsavsmassakren 1 og 2 blev optaget højt oppe i Nymølle Bæk i 2015 og 2016 og anmeldt i vort hedengangne blad. Hvert år siden 2015 har 2-mands holdet som gennemgik bækken fra Nr. Hytten til Brøndenvej beklaget sig over, at de skulle fjerne mange ”bæverdæmninger”, samme steder år efter år. For at slippe for mere piveri bestemte vi os derfor til at optage 3-eren i år, lige inden jagtsæsonen går ind. Fire filmstjerner klædt ud som hardcore vandplejere og drabeligt bevæbnet  med 2 motorsave, stort og skarpt ørnenæb og nyspidset greb gik til angreb på et stort antal transformers i skikkelse af diverse væltede træstammer og tykke grene. Transformers bløder ikke ved parteringen de producerede savsmuld til en hel cirkusarena. Efter 3½ time og næsten uskadte kunne actørerne erklære fjenden for nedkæmpet, mens de i solen, ved kaffen og fredagsbasserne, overvejede locationen for 4-eren. (Manus: Jørgen R-V; stillfotos Bøgsted) 

Onsdag blev Elbækken 1½ km længere

 

Elbækken starter som ørredvand med to grene. Den østlige fra Vrængmosen har ca. 800 m fint gydevand, og den har vi haft styr på i flere år. Den vestlige gren er ca. 1,5 km lang fra Oustrup Mølle og ned til sammenløbet. Dette stykke så vi for første gang, da vi talte gydninger i vinter, og da kom Lindy og Bjerre tilbage med store blanke øjne. For det første havde de talt ca. 20 gydninger på et kort stykke opstrøms sammenløbet, og for det andet havde de set de største ”bæverdæmninger” nogen sinde, og der var adskillige andre grimme spærringer, og bortset fra det var der potentiale til en rigtig flot gydebæk. Det gjorde vi noget ved onsdag den 19. september. Da mødte 7 mand bevæbnet med kædesave, ørnenæbosv øverst på Vrængmosevej, gik langs den østlige gren ned til sammenløbet og begyndte at arbejde sig op langs den vestlige gren. Den første spærring var ganske rigtigt meget høj – den nåede Poul Erik til armhulerne. Den næste halve snesaf slagsen var knap så høje. Derudover fjernede vi adskillige forhindringer i de lavere rangklasser og trimmede rødder på elletræer, hvor de gjorde bækken så smal, at der hurtigt vil samles nye spærringer. Enkelte steder har bækken selv lavet omløb ved en gammel spærring – her nøjes vi med at rydde den ene del for at holde vandet samlet. Efter 4 timer var vi færdige – tyren på det sidste stykke lod sig heldigvis ikke se. Nu har gydefiskene adgang til nye 1½ km skovbæk i naturtilstand, med masser af prima gydegrus, masser af sving og slyngninger, masser af skjul og masser af insetklarver og ferskvandstanglopper (gammarus). På dette stykke kan der vokse mindst 1500 halvårsfisk op ud over dem, som Elbækken i øvrigt producerer – glæd jer til at fange nogen af dem om 4-5 år. 

Stemningsbillede fra familiefiskedagen. Tak til Niels for billeder.