Nyheder

Aktive medlemmer tjekker ruter og stationer inden dagens yngeludsætning. Foto: Niels Kondrup

Resultater af Familekonkurrencen

Der blev fisket med stor entusiasme blandt de mange fremmødte ved Familiefiskedagen, som resultaterne vidner om. Store mængder skaller blev fisket takket være polestænger venligst udlånt af Foreningen Skallen, der stillede stænger, ekspertise og madding til rådighed.

Tak til de fremmødte og ses næste år!

Skalle

1)      Mathilde Jørgensen 30 cm

2)      Claus Svenningsen 21 cm

3)      Loke, 21 cm

 

Aborre

1)      Noa Hansen 27 cm

 

Familiekonkurrencen

1)      Familien Hansen 48 fisk

2)      Familien Skarsgård 46 fisk

3)      Familien Svenningsen 36 fisk

4)      Familie Clayton 34 fisk

Vejret viste sig fra sin fineste side, da foreningen afholdte den årlige familiefiskedag i Søparken. En del familier havde fundet vej og havde en god formiddag ved søen. Foreningen Skallen stillede gratis stænger og madding til rådighed. Det var ligeledes muligt at få en godt råd med på vejen, så alle fremmødte havde gode muligheder for fangst. Dagen blev sluttet af med præmieoverrækkelse til største skalle, aborre, gedde og i familiekonkurrencen. Tak til de fremmødte og på gensyn næste år.

Åens dag i høj sol

Stor tak til de arbejdsomme sjæle fra foreningen som fandt tid til at give en hånd med til Åens Dag


I fantastisk vejr lykkedes det os næsten at komme i mål med planlagte projekter.

Ny spang blev udlagt ovenfor Brønden - vejen, og vores bord/bænksæt blev frisket op med ny maling.
Stor beskæring på diverse steder med buskryddere og oprydning....
Skilte-pæle- P anvisninger m.m efterset skiftet og opdateret.
Dagen afsluttedes på bedste vis i Søparken i det gode vejr med pølser/brød/øl og vand.

Vi snakkede om en " Buskrydde dag" om en god måned!

Håber på at vi har nogle medlemmer som måske var villig til at stille op og bidrage et par timer en lørdag formiddag til fælles beskæring diverse steder. Det vil helt sikkert lette vores fiskeri nogle steder med en barbering på dette tidspunkt og resten af sæsonen.

Tusind tak for indsatsen fiskevenner
Knæk og bræk

En dejlig forårsdag.

 

Sol, blå himmel, blomstrende slåen og en tyk strøm af smolt i glideflugt mod åen – det kan kun blive en dejlig dag. Både åvandet og kystvandet er oppe omkring 8 grader, så hvis smolten bare klarer sig forbi skarverne ved mundingen, så skal de nok komme godt i gang med at vokse sig store og stærke J Venlig hilsen fra Jørgen

Breaking news!

BREAKING NEWS
Vandplejegruppen er færdig med sæsonens optælling af gydegravninger. Der er igen en markant fremgang, som er på hele 20% i forhold til sidste år. Totalt er der registreret 743 gydegravninger. Vores vandpleje virker altså.

Som følge af Peter Holms stop for produktion af vildfisk, har bestyrelsen derfor besluttet at alle udsætninger indstilles, når det sidste afkom fra efterårets elfiskeri er leveret i 2019.

...

Vi tror på at åen nu kan klare sig selv og at den naturlige yngelproduktion kun vil stige i fremtiden, som følge af fortsat restaurering.

Mvh
Bestyrelsen

Foredrag blev en succes

Tirsdag d. 24 januar havde vi en rigtig hyggelig klubaften hvor Jan Halberg Madsen var forbi for at holde et foredrag om Big game fiskeri i Mexico. Med tilhørende billeder det var en super aften med 24 medlemmer der lyttede og spurgte med stor lyst.
Tak til alle de fremmødte og en ekstra stor tak til jan han gjorde det rigtig godt.

Stemningsbillede fra da Vandplejegruppen var på gydetælling.

Foreningsaften var en succes

Vi havde en rigtig god og hyggelig klubaften i Voer å Sportsfiskerforening hvor 15 medlemmer mødte op. Håber der kommer mindst ligeså mange til næste arrangement, som er den 24. januar kl. 19.00 i klubhuset i Dybvad Søpark. Jan Halberg Madsen vil komme og fortælle lidt om eksotisk fiskeri og lidt om fiskeri i Voer å. Her har han i rigtig mange år. Håber I vil støtte op omkring arrangementet.

MVH Leif Jensen

Gydesæsonen er stadig i fuld gang.

Gydningerne i Voer Å systemet kom lidt sent i gang i år, og det har gået lidt trægt – måske på grund af en tør november. Men der er stadig gang i sagerne, og man kan få spændende oplevelser ved bækkene. Bjarne Thorndals oplevelser ved Nymølle Bæk søndag er noget ud over det sædvanlige. Ikke bare fotograferer han fiskene -  han aer dem osse på maven. Tøsbækken er årets højdespringer. Ved bestandsanalyserne i 2004 og 2012 var de øverste 2½ km fisketomme og derfor uproduktive. I 2013 tog vandplejen fat – og i år er der til nu registreret 20 gydninger i det naturligt forekommende gydegrus opstrøms og nedstrøms Flauenskjoldvej (7 sidste år, 3 året før), plus det sædvanlige antal i de anlagte gydebanker. Jørgen R-V.

TREDJE SPÆRRING KLARET I NYMØLLE BÆK

Fra dem der tog den sidste bid af Nymølle Bæk indløb der lige et foto og en melding om endnu et alvorligt problem i Nymølle Bæk. Indsenderen understregede, at problemet IKKE var den i foreningen så velkendte person på billedet J. Derimod det kompakte virvar af væltede træer og sammendrevne grene til venstre for ham. Og de fandt flere næsten lige så alvorlige tilfælde.  Nu er der midlertidig passage også her, og strækningen er noteret til en særlige indsats med flere mand og motorsave  efteråret 2017. Hele Nymølle Bæk er privat vandløb, så kommunen har ingen forpligtelser til at gøre noget. Jørgen R-V.

ENDNU EN ”RUTINEMÆSSIG” BESIGTIGELSE

For nylig har jeg berettet om, hvordan vi blev overrasket over en 100 % spærring i Havens Bæk på et sted, hvor der for et år siden var 100 % passage. Nu er det samme sket i Nymølle Bæk både nedstrøms Brøndenvej og nedstrøms Skovfogedvej. Begge steder var brinken skredet ud, så et stort træ gled ned med  rodklump og stamme ude i bækken, og den smalle passage ved siden af var stoppet med drivgods. Vi fik skaffet midlertidig passage ved at fjerne drivgodset, men rod og stamme overstiger vore kræfter, så vi har gjort kommunen bekendt med problemerne og håber, at spærringerne fjernes permanent med mere maskinkraft. Sagen viser, hvor nødvendigt vandplejearbejdet er, for hvis ikke vi havde gået hele bækken igennem og fundet spærringerne og gjort noget ved dem, så havde vi mistet en årgang yngel her (bortset fra den lille del der gydes nedstrøms Skovfogedvej). Det ville være en alvorlig sag, da Nymølle Bæk er i top-3 som gydebæk ved Voer Å. Gennemgangen af Nymølle Bæk har også givet en positiv overraskelse. Sidste efterår ryddede vi op på de 1200 m mellem Håndsbækvej og Nymøllevej, hvoraf de øverste 400 m havde gydegrus af højeste karat. Efter at der kom mere fart i vandet, er der nu yderligere 500 m renskyllet godt gydegrus J. Jørgen R-V

Sæsonen går efterhånden på hæld og det har været en mærkelig sæson. Så er det man skal huske på fisk som denne som Peter Vitrup fangede i sommers. Det startede godt, men julifiskeriet var lidt af en skuffelse. Det har senere vist sig at piratfiskere havde kronede dag på de nederste stykker af åen med ulovlig satte garn. Der kom en stor opgang i slutningen af oktober, der sikrede et godt elfiskeri og rigeligt med fisk på gydebankerne, men det er alligevel malurt i bægeret at der sker så mange ulovligheder omkring Voerså. Det vil bestyrelsen forsøge at involvere medlemmerne i at få stoppet næste sæson.

EN ”RUTINEMÆSSIG” BESIGTIGELSE

 

Vandplejegruppen har flere gange berettet om ”generaloprydninger” i bække, hvor årtiers væltede træer, nedblæste grene, kasserede kummefrysere og vildtvoksende pil har forhindret gydefiskene i at komme op til eksisterende godt gydegrus. Efterfølgende vil vi – helst hvert efterår - lave en rutinemæssig besigtigelse, hvor vi ”bare lige” ta´r det der er faldet ned siden sidst. Således også i Havens Bæk, hvor der blev lavet 4 nye gydebanker sidste år og selvfølgelig sikret fuld passage derop. Men i år så vi, hvor hurtigt en bæk kan blive blokeret. Nedstrøms de to øverste banker fandt vi en 110 % spærring. Et gammelt træ var gledet ned fra brinken, så rodklumpen nu stod i bækken, og i den smalle passage ved siden af havde der samlet sig tykke grene, kviste, blade og jord. På dette sted var bunden stenet, så vandstrømmen ikke kunne grave sig nedenunder. I stedet var der en opstemning på knap ½ meter – umuligt for nogen fisk at passere.  Efter en drøj halv times indsats med motorsav og de bare næve havde vi skabt et stryg, som fiskene nemt kan svømme op ad på vejen mod de øverste gydebanker. Jørgen R-V

Nyt stenstryg i Tranget Bæk

 

Tranget Bæk har flere km gyde-eldorado opstrøms Storskovvej, men opgangen til den bedste del har været hæmmet af et 35 cm højt styrt. Ved en besigtigelse foreslog kommunen at udligne det med et stenstryg, og den meget positive lodsejer tilbød at køre sten fra sine markskel ned til bækken, hvis Vandplejegruppen kunne stille mandskab. Derfor stillede syv mand en oktoberdag, hvor lodsejeren kunne afsætte formiddagen til projektet. Fem mand var læssehold, som med spader og brækjern krattede stenene ud af skellene og læssede dem på frontskovlen, og to mand blev strygbyggere. Ved middagstid havde vi lavet to del-stryg med en dyb hvileplads imellem, ren luksus for gydefiskene. Og når vi nu alligevel var på de kanter, så fortsatte tre mand om eftermiddagen med at spule nogle stærkt sammenkittede gydebanker udlagt af den tidligere amt for 30-35 år siden, men næsten ikke besøgt før spærringen på Trangetvej blev fjernet af kommunen sidste år. Jørgen R-V.

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Voerå Sportsfiskerforening

 

Afholdes mandag den 2. januar kl. 19.00 i Østervrå Kulturhus

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent og indskud.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisorer.

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen

Endelig sker der noget ved Rattisodde Bæk.

 

Allerede i 2013 blev der set på bækken, og der blev hurtigt enighed om, at en kvægbro (rør) nederst i bækkens forløb var en spærring som havørred havde problemer med at passere. Der kom sikkert enkelte havørred forbi, da der kunne konstateres gydninger højere op i bækken. Der blev fundet ørredyngel ved befiskninger, men i et meget begrænset omfang. Så der skulle altså ændres ved kvægbroen.

Vi havde regnet med, at rørene blev flyttet ca. 1. juli 2016. Frederikshavn Kommune blev dog ikke færdige med godkendelser til tiden, så vi forberedte os på, at det ikke blev i år, at rørene blev flyttet.

Pludselig kom der besked om, at arbejdet med ”restaureringen” ville finde sted i morgen, dvs.  tirsdag d. 30. aug.2016. Det så lovende ud, men man havde forregnet sig. Det ankomne materiel kunne ikke klare opgaven. Det hele blev så udskudt til onsdag, hvor det store ”skyts” så blev kørt frem.

Meget hurtigt var rørene taget op, og der blevet gravet et dybere forløb, så rørene kunne lægges dybere. Der blev fyldt grus m.v. ind i røret så bunden i røret kom til at svare til vandløbets bund. Fiskene kunne nu svømme igennem uden at mærke nogen ændring i vandniveauet. Der blev udlagt rionet gennem hele rørets længde til at holde på gruset. Det skete på et ønske fra os, og mon ikke vi kan forvente at få noget lignende gennemført andre steder? Da arbejdet var færdigt, ca. kl. 1200 så det hele godt ud. Der var lagt nogle større sten ud til at holde på bredderne, jorden og stene var klappet og der blev sået græs.

Kommunen havde fået lidt for meget grus med, og da det godt kunne gå som gydegrus, blev det hældt ned i bækken nedstrøms kvægbroen – og så var jeg hurtig til at få det jævnet ud. Måske kan vi være så heldige at se gydninger her, foruden at vi kan se hvordan vandet vil opfører sig her efter ændringerne. Projektet er en forløber for en større, men endnu ikke projekteret restaurering af hele bækken, hvori der også indgår mindst et sandfang, flere gydebanker, samt vandplanter og træer.

Knud

P.S. Læs mere om Rattisodde Bæk i: Rattisodde Bæk og Koldbro Møllebæk i medlemsbladet.

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBUDSAFTEN!!!!!
Leif Jensen fangede i starten af oktober denne flotte store farvede han på 86 cm og 7,9 kg

Havørredkonkurrencen 2016

Havørredkonkurrencen 2016 blev som vanligt afholdt i slutningen af august og forløb fra fredag til lørdag formiddag. Fredag aften blev der indvejet få fisk, mens der ingen fisk blev indvejet lørdag formiddag. De eneste fisk der blev indvejet var også de tre der fik præmie. Lidt et andet billede end sidste år!!

Vindere blev:

1.Nicklas Harboe  Havørred på 1,98 kg

2. Per Sommer Havørred på 1,86 kg.

3. Jens Simmer Havørred på 1,80 kg.

På trods af det magre resultat blev anstrengelserne afsluttet med hyggesnak og brød.

 

Storfisk fra Norge

”Storfisk” på 42 cm. Mellem alle årets flotte mange-kilos storfisk vil jeg lige vise, at en fisk på 42 cm også kan regnes som storfisk. Nemlig hvis den fanges i norsk højfjeld langt over skovgrænsen. Her er der kun isfrit 4½ måned om året, så en fisk i den størrelse er en gammel fisk – det får man ikke på hver ugetur. Den huggede i øvrigt på favorit ophængerfluen fra Mariager Fjord, nemlig Kobberbassen. Jørgen R-V

Havørred-debut gav storørred

Kasper Pedersen er nyt juniermedlem i Voer å Sportsfiskerforening og en dygtig geddefisker, men havde aldrig prøvet at fange en havørred før. Derfor blev han medlem af foreningen, og undertegnede havde lovet ham en guidet tur ved åen, for at fange sin første havørred.  Det rigtige grej var blevet indkøbt til lejligheden og en tidlig morgen i starten af juli mødtes vi ved åen. Vejrudsigt og vandstand var nogenlunde, og den sidste uges fiskeri gav forhåbninger om en god chance for havørred. Det blev dog til noget af en vandring vi kom på, da der ikke skete meget på de kendte pladser. Det lykkedes mig at fange en pæn fisk, men Kasper havde endnu ikke ramt en endnu, så vi prøvede et andet stykke. Også her uden succes og vi nærmede os afslutningen på turen. Pludselig lød der et plask og Kasper fik mere end travlt, da en stor ørred havde taget spinneren. Efter lidt panik i starten fik han fisken under kontrol og vi fulgte ørreden ned af åen. Den var heldigvis nogenlunde rolig og efter en intens fight lykkedes det ved fælles hjælp at få fisken i nettet til stor jubel. Fisken målte 86 cm og vejede 7,9 kg og må siges at være en godkendt havørreddebut. Bagefter gik turen hjem og banke familien op, så vi kunne dele begejstringen med nogen. Fed oplevelse ved åen :D

Christian Krogh 

VANDPLEJEN SLÅR TIL I GANEBÆK!!!

Ganebæk løber sammen med Ormholt Møllebæk (= Thorshøj Bæk) lidt nord for Ormholtvej. Den er en fin lille skovbæk med frisk strømmende vand – men hverken i 2004 eller i 2012 blev der fundet hjemmelavet ørredyngel. Lokale rygter ville dog vide, at der vistnok var lidt gydegrus langt opstrøms DTU’s fiskestation. Det måtte jo opklares med en fuld besigtigelse, som blev lavet i februar i år. Vi fandt et par hundrede meter med glimrende gydegrus øverst i bækken. Vi fandt også årsagen til, at det ikke blev brugt. Kort før sammenløbet med den anden bæk lå en gammel kreaturbro, som ikke var blevet vedligeholdt efter at græsningen ophørte på engen. Betonrør og større marksten lå hulter til bulter, og årtiers aflejrede grene og slam havde opbygget en total-spærring på over ½ meter. Fra Ormholt Gods fik vi tilladelse til at fjerne broen – de kunne desværre ikke komme os til hjælp med en traktor i det sumpede terræn. Derfor mødtes en lille skare hammerstærke Vandplejere den 7. juli, bevæbnet med store mukkerter og håndsave. Sved på panden fik vi allerede ved at trampe os gennem tætte skræpper og mandshøje siv – men vi fandt dog frem. Først kom slam og grene væk fra betonrørene, og så kom mukkerterne i sving. Den gamle beton mukkede lidt i starten, men gav sig dog hurtigt for vore slående argumenter, og nu ligger brokkerne fordelt over et stykke af bækken som brinksikring og skjulesten. Efter formejjeskaffe med basser til fik vi også taget hul på det sædvanlige problem i en uplejet skovbæk: ”bæverdæmninger” af sammendrevne grene og kviste. Vi nåede nok halvdelen – resten følger til efteråret. Hermed er vi godt på vej mod endnu en god og selvreproducerende gydebæk, som forventes at kunne producere mindst 1500 halvårsfisk J. Jørgen R-V 

Advarsel!!!

Som tidligere bekendtgjort har foreningen mistet fiskeretten på parcel 25 og 27 i Voer å.
Denne bekendtgørelse er både gjort her på FB og på hjemmeside samt i foreningsbladet.
Der er opsat pæle med røde og grønne markeringer i begge ender af de sammenhængende parceller....
Det er derfor os en gåde hvorfor der er indløbet meldinger fra lystfiskere som har set medlemmer fiske på parcellerne, og ved selvsyn i dag fra modsatte side at kunne se stier og kastelommer etableret.
Det er et medlems pligt i foreningen at sætte sig ind i love og regler og evt. ændringer mht. fiskeret m.m forud for fiskeriet i åen.
Vi appelerer til at de medlemmer som har været på de mistede parceller ikke lader det gentage sig, og hvis vi observerer og tager medlemmer i at fiske på givne strækning igen tager konsekvens til udelukkelse af foreningen!
Hvis vi skal have en realistisk chance på sigt i evt at skabe dialog med lodsejer og mulig fiskeret tilbage, hjælper det ikke der er medlemmer der ignorerer og ikke efterkommer forbudet.
Den givne strækning er fra den gamle jernbanebro nedstrøms Præstbro på nordsiden og til læbæltet ovenfor den skæve bro i Østerenge.

MVH BESTYRELSEN

TIRSDAG BLEV ELBÆKKEN TO KILOMETER LÆNGERE

Sidste vinter fik Elbækken en rigtig god genstart som gydebæk med knap 60 gydninger fordelt på de nederste to km. Længere op kunne fiskene ikke komme, fandt vi ud af. Først var der en vanskelig passage på grund af væltede piletræer og sammendrevne grene, og 200 m længere fremme var en markvejsbro umulig at passere for fiskene. Den sidste tirsdag i juni blev passagen ved broen klaret med venlig assistance fra ejendommens beboer og en bagskovlfuld marksten. Efter formiddagskaffe og en basse blev de væltede træer savet væk. Herefter har fiskene adgang til yderligere to km gydevand af høj karat. Det vil allerede fra næste vinter give større udbytte i form af overlevende ungfisk med den nuværende bestand af gydefisk, og om få år forventer vi 150 eller flere gydninger, når bækken kommer op på fuldt niveau. VANDPLEJE BETALER SIG J

Ny spang over Pulsbækken

En frisk gruppe medlemmer har netop etableret en ny spang over Pulsbækken, der løber i Voerå ved Præstbro. Det er en bred bæk, så der skulle bruges mange hænder til at slæbe de tunge materialer frem. Spangen er nu færdig og dermed er det muligt at fiske på denne side af åen. Det er blevet nødvendigt, da foreningen har mistet fiskeretten på et langt stykke af åen på modsatte bred.

MVH Bestyrelsen

Geddefiskeri for juniorer

 

Lørdag den 7. maj mødte 13 forventningsfulde piger og drenge op for at blive introduceret til geddefiskeri i Søparken. Der skulle prøves kræfter med medefiskeri og spinnefiskeri. Efter en kort introduktion blev stængerne rigget til og børnene fordelte sig rundt om søen. Vejret viste sig fra sin gode side og det samme gjorde gedderne. Der var ikke fisket mere end godt og vel 10 minutter før Daniel fangede dagens første gedde. Herefter gik det stærkt og Marcus, Jeppe og Nikki fangede i løbet af de næste timer deres første gedder nogensinde. Fiskeriet sluttede kl. 15 og resultatet var 10 gedder, et utal af skaller og to knækkede fiskestænger. Dagens største gedde på 80 cm var særdeles sulten. Den startede med at angribe keepnettet med skaller og gik straks til biddet da instruktøren præsenterede en død skalle for den.

 

Alt i alt en fantastisk god dag med mange glade børn.

 

Tranget Bæk fik en overhaling

Vandpleje i Tranget Bæk

 

Tranget Bæk har potentiale til at komme i gydebækkenes top-3 (sammen med Elbæk og Nymølle Bæk), nu hvor Brønderslev Kommune under Vandplan-1 har erstattet spærringen på Trangetvej med et gydestryg. Opstrøms Storskovvej er der mere end 2 km gydevand af høj karat. Den øverste km heraf er skovbæk, hvor der –  nærmest som sædvanligt – ikke var passage for gydefiskene pga. væltede træer og sammendrevne grene. Den aldrig hvilende Vandplejegruppe har nu ordnet sagen. Tirsdag efter pinse gik 6 mand i aktion kl. 9, og 3 timer senere var der passage hele vejen, så aktionsgruppen kunne nyde solen og en velfortjent basse til formejjeskaffen. Så fortsatte nogle af flokken et par timer mere med at spule de øverste 125 m af strækningen. Venlig hilsen, Jørgen R-V.

Familiefiskedagen blev velbesøgt

Søndag den 15. maj blev Familiefiskedagen afholdt. På trods af en halvdyster vejrudsigt havde mange fundet vej til Søparken ved Dybvad, der til lejligheden var gjort meget mere tilgængelig. Mange træer og buske var fjernet ved Åens dag i samarbejde med Dybavd Borgerforening, så der var rig mulighed for at finde et sted at fiske.Der var 68 deltagere og der blev fanget mange fisk, men de var små. Største gedde var 48 cm, aborre 18 cm, skalle 23. Flest cm fisk 697 cm. Medeklubben Skallen deltog igen i år og havde stænger og agn med. Det var en succes og mange børn fangede der første aborre på levende maddiker.
Alt i alt en fantastisk god dag med mange glade børn.

Mistet fiskeret

Foreningen har mistet fiskeretten på parcel 25 og 27. Disse parceller ligger på nordsiden af åen fra den udgåede jernbanebro ved Præstbro og ned mod Den skæve Bro. Tjek din kortmappe! Der er sat røde pæle op lange åen for at markere stykket. Vi har fortsat fiskeretten på sydsiden af dette stykke. Der vil inden sæsonstart blive etableret en spang over Pulsbækken ved Præstbro for at lette adgangsforholdene til denne side.

MVH
Bestyrelsen

Ny mand i bestyrelsen

John Bjerre blev ved generalforsamlingen valgt ind som ny supleant. Han vil i fremtiden arbejde med junior-arbejde og er ligeledes en aktiv del af Vandplejeudvalget.

Velkommen!