Vedtægter, generalforsamling og referat af generalforsamling

Generalforsamlingen i VoerÅ Sportsfiskerforening skal i henhold til vedtægterne afholdes i perioden fra 1. december - 15. januar. Der har gennem mange år været tradition for at generalforsamlingen afholdes den 1. mandag efter nytår, når denne ikke falder på en helligdag.

Dagsordenen for afholdelse ligger fast som i henhold til foreningens vedtægter.

Indkaldelse til generalforsamling sker på foreningens Hjemmeside


GeneralforsamlingDagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning 

3.     Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastlæggelse af kontingent og indskud

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg til bestyrelse

7.     Valg af suppleanter

8.     Valg af revisorer

9.     Eventuelt

Det reviderede regnskab udlægges til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. 

Indkomne forslag kan efter den 1. december rekvireres hos sekretæren.

HUSK MEDLEMSKORT skal fremvises ved indgangen.

 

Herunder ses vedtægterne for Voer Å Sportsfiskerforening som ændret på den ordinære generalforsamling 8. januar 2018. Væsentlige ændringer er fremhævet med rød skrift. Det bemærkes, at de nye regler om gebyr ved for sen indbetaling af kontingent først træder i kraft pr. 1. januar 2019.

OPMÆRKSOMHEDEN HENLEDES SPECIELT PÅ DE NYE MEDLEMSPLIGTER I § 5.

 

Vedtægter for Voer Å Sportsfiskerforening

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Voer Å Sportsfiskerforening” med hjemsted i Frederikshavn Kommune.

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

2. Foreningens formål

Foreningens formål er gennem sammenslutning af lystfiskere at skaffe gode betingelser for lystfiskeri i Nordjylland blandet andet ved:

- At erhverve adgang og ret til fiskevand, dels til rådighed for medlemmerne, dels af fredningshensyn.

- At forbedre fiskevandene ved fiskepleje

- At pleje forhold af interesse for sports- og lystfiskeri gennem foreningens aktiviteter.

3. Foreningens fiskevand

Aktive medlemmer af foreningen har ret til at drive lystfiskeri med max. én stang i foreningens fiskevand.

Under udøvelse af fiskeri skal medlemmerne være i besiddelse af gyldigt medlemsbevis. Medlemsbeviset skal på forlangende forevises til lodsejere, fiskeriopsynsmænd eller andre, der legitimerer sig ved fremvisning af medlemsbevis. Som medlemsbevis gælder KUN dokumentation som viser personnavn, indbetalingsdato og størrelse af indbetalt kontingent og evt. gebyr jfr. § 7.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevand og for færdsel ved samme.

Bestyrelsen og fiskeriopsynsmændene er bemyndiget til at inddrage medlemsbevis og ikke-medlemmers én-eller flerdagsbevis i tilfælde af overtrædelse af disse regler. Beviset skal i givet fald indleveres til bestyrelsen, som derpå behandler den pågældende sag på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil den implicerede vil blive indkaldt.

Til ikke-medlemmer kan én- eller flerdags fiskebeviser udstedes til foreningens fiskevande. Beviset er personligt og gælder for fiskeri med én stang. Bestyrelsen fastsætter hvert år prisen for disse beviser, samt for hvilken del af foreningens fiskevand og hvilken del af sæsonen disse udstedes.

I hele sæsonen kan et aktivt medlem medtage gæster, der skal løse én- eller flerdagsbevis. Gæster kan ifølge med medlemmer fiske overalt i foreningens fiskevand.

4. Optagelse af medlemmer

Anmodning om optagelse som medlem sker ved email til kassereren, hvor der oplyses fulde navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer. Ved optagelse betales indskud og første årskontingent eller ved at klikke på link under BLIV MEDLEM.

Fiskeri er gratis for seniormedlemmers ægtefælle/samlever og børn til og med 12 år, når disse er ifølge med medlemmet.

Juniormedlemmer: Unge under 18 år kan optages som juniormedlemmer, uden stemmeret på generalforsamlingen. Ved det fyldte 18. år har juniorer ret til at indtræde som seniormedlemmer uden yderligere indskud.

Medlemsbegrænsning: Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer, såfremt det samlede medlemsantal skønnes at svare til, hvad tilgængeligt fiskevand kan bære. En sådan begrænsning skal dog forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

5. Medlemspligter

Følgende er pligter for alle medlemmer:

- Til enhver tid at holde foreningen underrettet om en brugbar, gyldig email konto, således at foreningens kommunikation med medlemmerne primært sker ved email.

- Til enhver tid at holde foreningen underrettet om brugbar postadresse og telefonnummer

- At holde sig orienteret på foreningens hjemmeside om meddelelser fra bestyrelsen angående fiskeregler, fiskeret mm.

- At overholde alle relevante bestemmelser i Fiskeriloven.

- At overholde foreningens særbestemmelser vedr. mindstemål, fredning m.v., således som disse fremgår af foreningens hjemmeside og/eller rundsendt mail.

- At undlade alt fiskeri i åerne i ørredernes fredningstid.

- At anmelde alle overtrædelser af ovenstående til bestyrelsen.

- At undlade at leje eller på anden måde erhverve fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen, eller ligger indenfor foreningens interesseområde, uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

6. Eksklusion

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der ikke overholder medlemspligterne jfr. paragraf 5, eller udviser usømmelig adfærd over for lodsejere eller foreningens medlemmer. Et medlem, der under fiskeri i andre foreningers vande forser sig imod de stedlige regler eller imod Fiskeriloven kan ligeledes ekskluderes. Dog har det ekskluderede medlem ret til at indbringe eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

7. Indskud, kontingent og gebyr

Indskud, kontingent og gebyr ved for sen indbetaling af kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling inden fiskeriet påbegyndes, dog senest 1. februar. Ved senere indbetaling skal indbetalingen forhøjes med det vedtagne gebyr.

Kontingentet dækker medlemskab i kalenderåret.

8. Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. december til 30. november.

Det reviderede regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

9. Generalforsamlinger

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i perioden 1. december til 15. januar med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af Indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisorer.

9. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 8 dages varsel via foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest den 15. november.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og afholdes når mindst 1/5 af foreningens aktive medlemmer anmoder bestyrelsen herom. Anmodningen skal være skriftlig og bilagt forslag, der ønskes behandlet.

Alle forslag på generalforsamlingen kan vedtages ved simpelt flertal af de afgivne stemmer med undtagelse af:

- Vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

- Foreningens ophør.

Afstemninger skal være skriftlige, såfremt blot et medlem kræver dette. Ved afstemning om bestyrelses-, suppleant- og revisorposter skal afstemningen være skriftlig, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Referat af generalforsamlingen underskrives af referenten og dirigenten og opbevares af foreningens sekretær. Seneste referat lægges på hjemmesiden frem til næste generalforsamling.

 

10. Bestyrelse og udvalg.

Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Tilsvarende vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 regnskabskyndige revisorer for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges en revisor-suppleant for 2 år ad gangen. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. På ulige årstal afgår revisor-suppleanten.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for foreningen.

Bestyrelsen kan ikke, uden forhånds-vedtagelse på en generalforsamling, foretage økonomiske disponeringer, der forbruger over 15 % af foreningens til enhver tid værende formue. Dette gælder uanset om formuen benyttes til kontant betaling af en investering, om der indgås længerevarende kontraktlige forpligtelser, der akkumuleret overstiger ovennævnte, eller om formuen benyttes til dækning af almindeligt driftsunderskud.

Ønsker bestyrelsen at foretage en økonomisk disponering, der overstiger den ovennævnte grænse, skal dette fremgå som et separat punkt på indkaldelsen til generalforsamlingen hvorpå disponeringen fremlægges.

11. Foreningens ophør.

Forslag om foreningens ophør kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum. Ved foreningens ophør skal foreningens kapital anvendes på følgende måde:

1. Foreningens kapital hensættes i op til 5 år. I denne periode kan midlerne kun frigives til en ny og tilsvarende forening ved Voer Å og/eller Ger Å med min. 100 medlemmer.

2. Er der ikke opstartet en ny forening inden 5 år anvendes midlerne til vandløbsrestaurering og juniorarbejde i Vendsyssel.

12. Formanden har tegningsretten for foreningen

13. Foreningens tilknytning til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund .

14. Vedtægters datering.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. maj 1956, ændret den 29. november 1979, 20. november 1982, 29. november 1983, 22. november 1984, 28. november 1985, 3. december 1988, 25. oktober 1989, 3. januar 1991, 6. januar 1997, 7. januar 2002, 5. januar 2009 og 8. januar 2018.

 

Referat af generalforsamlingen 2019 i Voer Å Sportsfiskerforening 

 

Afholdt mandag den 7. januar 2019 kl. 19:00 i Østervrå Kulturhus. 

 

Inkl. bestyrelsen var mødt ca. 45 medlemmer 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 

 

Formand Nicolai Jørgensen bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenens pkt. 1. 

 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Preben Høj – valgt med applaus 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, sket gennem foreningens hjemmeside. Herefter gik man videre med dagsordenen. 

 

2) Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 10 bestyrelsesmøder. De er afholdt i henholdsvis transformatoren og i hytten i Søparken. Der ud over har vi deltaget i forskellige møder sammen med kommuner, Landbonord, Voer Å Lauget, og de øvrige nordjyske lystfiskerforeninger. 

Fiskeriet i 2018: 

Man må nok sige, at havørredfiskeriet i 2018 i Voer å var svært! Den ekstreme varme og tørke, som allerede startede i maj måned, satte sit præg på fiskeriet. Manglende nedbør og vand i åen, gjorde at fiskene udeblev det meste af sæsonen. 

Der skulle arbejdes meget både med stang, og på gå-ben for at finde en fisk. De fisk der kom op i åen kom stille og ubemærket, og sjældent i større grupper. Mange mistede modet og troen på fisk, men lidt var der da hist og her. 

Dejligt nu at se efter fredningen, at fiskene er ved gydebankerne og bidrager til kommende generationer trods alt. 

Fænomenet med de manglende fisk og opgang er generel for hele landet. Vi kan håbe på at mange fisk er kommet sent op i åen og dermed kan vi håbe på, at det vil give flere store opgangsfisk i 2019. 

Fiskeriet i Søparken fortsætter med at overraske. Der er fanget flere pæne gedder og en af de flittige gæster ved søen har haft fat i en af de helt store sømkasser. En fisk der var så stor, at den gik til angreb på en 60 cm lang gedde, som i forvejen sad på krogen. Dette foregik helt inde under land.  

Åens dag: 

Arbejdsdagen ved åen blev i 2018 afholdt den 19. maj i pragtfuldt sommervejr. Vi havde som vanligt flere projekter, som vi gerne ville have lavet, men som sædvanlig, fristes man til at sige, var der udfordringer med for få medlemmer til at fåarbejdet ført ud i livet. 

Dagens projekter var etablering af to nye spange, en nedstrøms Try Vestergård og en nedstrøms Blåkilde. Ligeledes havde vi et stort skiltningsprojekt hvor der skulle opsættes nye skilte ved alle P pladser og ved alle broer, hele vejen fra Voerså og til de øverste dele af åen. Det var de nye blå skilte med info omkring fiskeri i Voer å, som var doneret til foreningen af medlem og skiltemaler LarsBeuchert fra Horsens! 

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Lars for det flotte sponsorat. 

Leif Jensen og Henrik Jørgensen fra bestyrelsen donerede et bord-bænkesæt, som blev opstillet og fastgjort ved Blåkilde.Der ud over blev der arbejdet flittigt med buskryddere langs åen. Der deltog i alt 12 mand til dagens projekter og vi nåede næsten det hele. 

Lindhard var som sædvanligt klar i klubhuset med pølser, øl og vand ved middagstid. 

Da vi kom hen i slutningen af juni måned måtte vi igen på arbejde med at få den store spang over Sivertslet bæk på plads igen. Denne store kraftige spang var skruet op af sin forankring, sikkert af isen og frosten i marts måned, og skulle lægges tilbage over bækken. Der blev samlet 6 mand ved Freddy på minkfarmen opstrøms Præstbro, og ved fælles hjælp med rendegraver og mandskab fik vi den på plads igen. 

Garnpatrulje 

Det var på tale at fortsætte den faste garnpatrulje ved Voerså i 2018, men det valgte vi ikke at gøre alligevel. Det betyder dog ikke, at der ikke har været opsyn på havnen. Flere medlemmer af bestyrelsen har været forbi med jævne mellemrum og på forskellige tidspunkter af døgnet. Der har ikke været noget at bemærke. Vi har dog fået et tip om nogle garnpirater, som muligvis er på vej tilbage i det nye år og det vil vi selvfølgelig holde et skarpt øje med. Det største problem er fortsat lystfiskere, der ikke respekterer fredningsbæltet. 

Fiskeriopsyn 

Der har været styr på fiskekort og statstegn hos de fleste kontrollerede lystfiskere. Dog har der været nogle episoder med ulovligt fiskeri omkring jollehavnen og ved udmundingen i Kattegat ligesom der har været enkelte problemer i Søparken. Der er generelt blevet tjekket langt flere fiskekort i år end tidligere og dette vil fortsætte. 

Desværre har mange medlemmer og dagkortfiskere mere end svært ved at forstå foreningens MEGET simple færdselsregler. Det fremgår meget tydeligt af hjemmesiden, at færdsel foregår på brinken. Ikke i den yderste plovfure, i sprøjtespor eller tværs over markerne. Her er man i øvrigt forpligtet til som medlem at orientere sig om reglerne. Dagkortfiskere skal ligeledes orientere sig på hjemmesiden. 

Foreningen blev kontaktet af utilfreds lodsejer, som kunne berette om flere medlemmer og dagkortfiskere, hvis færdsel langs åen foregik på marken og ikke på brinken. Lodsejeren beretter om 25-30 lystfiskere som er konfronteret henover efteråret. Han har dog kun overdraget navn og adresse på tre lystfiskere til bestyrelsen. Bestyrelsen valgte at lukke for alt fiskeri fra Præstbro og Spændet med øjeblikkelig virkning for at undgå at miste fiskevand. Der bliver tidligst åbnet for fiskeri igen efter åens dag i 2019. De tre lystfiskere som vi har fået navne på, har fået en kraftig påtale og der er sendt orientering rundt til de øvrige nordjyske lystfiskerforeninger. 

Hvis denne uhensigtsmæssige færdsel fortsætter, mister vi fiskeretten og vi kan godt forvente at ilden breder sig. Lodsejerne taler sammen og vi skal ikke rage uklar med ret mange før vi mister alt fiskeri mellem Præstbro og Blåkilde.Det har vi ikke råd til. Vi står med et kæmpe problem. Denne manglende respekt for regler om færdsel på andre folks jord skal ophøre nu!Bestyrelsen er hård i filten fremover. Vi strammer op. Der bliver opsat advarselsskilte ved alle parkeringspladser og enhver overtrædelse af foreningens regler medfører fremover øjeblikkelig bortvisning og eksklusion. 

Dagkortfiskere som bliver taget i overtrædelse af reglerne bliver bortvist og vedkommende får et permanent forbud mod fiskeri i foreningens fiskevande. Oplysninger om lovovertrædere bliver givet videre til andre nordjyske foreninger. Flere foreninger har en paragraf i vedtægterne som gør, at medlemmer kan ekskluderes, hvis de overtræder reglerne i en anden forening. Bestyrelsen agter at bede de øvrige foreninger om at aktivere denne paragraf. 

Aktiviteter 

I lighed med tidligere år blev Familiefiskedagen afholdt på Lystfiskeriets Dag i maj. Der var som sædvanligt et rigtigt godt fremmøde af både børn og voksne – lige knap 100 i alt og der blev fanget masser af fisk. Medeklubben Skallen gav igen en hjælpende hånd ved at stille op med grej, agn samt tips og tricks. 

Lodsejerfesten blev afholdt i Østervrå Kulturhus med godt og vel 100 deltagere. Det var lidt færre end normalt, men det skyldtes at PostNord ikke havde leveret alle invitationer til trods for at de blev sendt ud halvanden måned i forvejen. På trods af dette havde vi en fantastisk god fest igen og bestyrelsen blev gjort opmærksom på at lodsejerfesten har 50 års jubilæum i 2019 og det skal selvfølgelig markeres. 

Vi har deltaget i Hjørring Dyrskues Outdoorstand. Det var dog ikke lige så stor en succes som forrige år. Det skyldtes ikke at der var færre besøgende på dyrskuet. Problemet var at publikum blev ledt ind, så de ikke naturligt kom omkring Outdoorstanden. Det har vi påtalt overfor dyrskueledelsen og det har betydet at vi i det nye år har fået en langt bedre placering. 

Havørredkonkurrencen blev afholdt i slutningen af august. Der var usikkerhed omkring fiskeriet, da kommunen var forsinket med grødeskæringen. Der blev slået grøde i dagene op til, men heldigvis var vandet fint på konkurrencedagen. Der var ca. 30 deltagere og Tommy Møller Gregersen fik førstepladsen med en fisk på 77 cm og knap 5 kg. 

Der blev kun afholdt et enkelt arrangement i løbet af vinteren. Det handlede om kystfluefiskeri efter havørred hvor Jens Oluf fra Revs Lindenborg tegnede og fortalte. Bestyrelsen valgte, at der ikke skulle afholdes klubaftener, da tilslutningen her til generelt er for dårlig. 

Udsætninger 

2018 blev året, hvor Peter Holm kom med de sidste udsætningsfisk til os, nemlig smolt og ét-års. Der blev sluttet med manér; Peter har vist aldrig leveret så store og flotte fisk. Der skal lyde en stor tak til Peter for samarbejdet gennem mere end 25 år. 

Vandpleje 

I har sikkert hørt her i efteråret, at regeringen vil tage 1000 km vandløb ud af Vandplan-2. Det er vandløb som man ikke mener det er værd at bruge penge på. Listen over disse vandløb omfatter 2 ubetydelige tilløb til Gerå som i forvejen ikke er ørredvand. 

Voer Å går heldigvis ram forbi. 

I vandplejen startede vi som sædvanligt året med at tælle gydninger. Nogle bække kan sammenlignes med sig selv for to tidligere år, og de viste lidt færre gydninger end i 2017, men lidt flere end i 2016. Vi så de første gydninger i Højbækken efter det store oprydningsarbejde i 2017. For første gang talte vi også gydninger i Volsted Bæk – den der løber i åen ved Blåkilde. Den røg direkte ind på en 3. plads med 68 gydninger, lidt over Tøsbækken med 64. Nymølle Bæk er fortsat en sikker nr. 1 med 133; Elbækken nr. 2 med 73. I alt registrerede vi godt 700 gydninger. 

I Albæk blev der lavet en ny gydebanke i marts måned. Den blev taget i brug af den første hunfisk den 30.november. I oktober har vi haft den sædvanlige rutine-gennemgang af strækninger, hvor vi har dårlige erfaringer med at der nemt kan opstå spærringer. Denne del fylder mere og mere for hvert år, fordi vi jo har restaureret flere og flere bække – og det er kun godt. 

I årets løb har vi gennemført generaloprydninger øverst i Tranget Bæk, øverst i Elbæk op mod Oustrup Mølle og øverst i Volsted Bæk. Hermed har fiskene for første gang i mands minde adgang til nye gode gydestrækninger på i alt 2,3km. Og ganske som sædvanligt blev de nye gydepladser taget i brug allerede i den nuværende gydesæson. 

Ud af et samlet tidsforbrug på 335 timer ”i marken” har vi brugt ca. 100 på at tælle gydninger. Det giver jo ikke i sig selv flere fisk, men det er vigtigt alligevel. Det er vores eneste måde til at vurdere, om bestanden af havørred går frem eller tilbage, og det vil få alarmklokkerne til at ringe, hvis en bæk pludselig har fået problemer med passage eller andet. Så går det ikke som med vores næstbedste bæk, Elbækken, der før vandplejens tid var totalt uproduktiv i flere år uden at det blev opdaget. Vi har brugt ca. 150 timer på rutine vedligeholdelse af de vandløb, der allerede er i god gænge, og ca. 75 på generaloprydning i de 2300 m bæk hvor vi ikke tidligere har været. 

I Gerå er det op ad bakke med vandplejen. Aalborg Kommune ville give tilladelse til at etablere et sandfang ved Langholt Hgd. Dette var lige på trapperne for et år siden, men pludselig gik alting i stå hos kommunen. De har ikke startet sagsbehandlingen endnu trods gentagne rykkere. I mellemtiden er ejendommen, hvor sandfanget skulle ligge, blevet solgt og det kan besværliggøre situationen endnu mere. 

Der har været holdt øje med tilstanden i tilløbene og vi må desværre konstatere, at sandvandringen er så voldsom, at nye tiltag er nytteløse uden sandfang. Gydebanken nedenfor Øster Mølle Søen i Dronninglund er den eneste der virker nogenlunde optimalt. Her fungerer søen som sandfang og der er observeret yngel i vandløbet. I det nye år vil bestyrelsen evaluere på situationen og tage en beslutning om det videre forløb. 

Medieudvalget 

Der har været meget trafik og mange besøgende på henholdsvis hjemmeside og facebooksiden. Det har været de sædvanlige bidragydere, der har sendt billeder og gode historier ind. Tak for det.  

Hjemmesiden 

Som et nyt element er det nu blevet muligt at ansøge om medlemskab via hjemmesiden med BLIV MEDLEM-funktionen. Der er også rigtig mange brugere, der har anvendt hjemmesiden til køb af dagkort. Husk det er medlemmernes pligt at holde sig opdateret via hjemmesiden. 

Facebook 

Der er efterhånden mange medlemmer i facebookgruppen, men siden har været mere stille end normalt under sommerfiskeriet. Der plejer ellers at blive en del fisk lagt op på siden under sommerfiskeriet, men den varme sommer har forårsaget færre fangster og dermed mindre aktivitet på facebook. 

Afslutning: Til sidst skal der vanen tro rettes en stor tak til bestyrelsen, lodsejere, kommunerne, Fiskerikontrollen, Landbonord, Å-lauget, Medeklubben Skallen, sponsorer og alle der har bidraget til foreningens arbejde i det forgange år. 

 

Fra salen kom opklarende spørgsmål om status for de tre lystfiskere, der omtales under Fiskeriopsyn. Formanden oplyste, at det var dagkortfiskere. 

 

Beretningen blev herefter godkendt med applaus. 

 

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Kasserer Lindy Sørensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt med applaus. 

 

Herefter gennemgik Lindy budgettet for næste regnskabsår. 

 Spørgsmål fra salen: Hvor mange medlemmer forsvinder pr. år? LS: 30-35, svarende nogenlunde til antal nye medlemmer. 

 

Herefter blev budgettet godkendt med applaus 

 

 

4. Fastlæggelse af kontingent og indskud 

Kontingentsatserne foreslås uændret: 

Seniorer: Kr. 750,00 

Juniorer: Kr. 375,00 

Indskud: Kr. 150,00 

 

Vedtaget med applaus 

 

Kommentar fra salen: Det blev foreslået, at næste års satser for yngre medlemmer revideres i forhold til hvor meget der sendes videre til DSF 
 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

6) Valg til bestyrelse  

På valg er: Lindy Sørensengenvalgt med applaus 

Christian Kroghgenvalgt med applaus 

Kim Dybdahlgenvalgt med applaus  

 

7) Valg af suppleanter  

På valg er:John Bjerre –genvalgt med applaus 

 

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant 

På valg er:Per Sommer – genvalgt med applaus 

Suppleant: Jens Hundevad nyvalgt med applaus 

 

9) Eventuelt  

1) Fra salen: hvad gør vi for ikke at miste mere fiskevand fordi PostNord er upålideligt? Formand: bestyrelsen overvejere flere ting, bl.a. avertering i lokale medier. Fra salen: Kan vi samarbejde med LandboNord, som hver uge omdeler avis?  

2) Fra salen: Kan vi begrænse dagkortsalget, som i år er meget stort, for at mindske risikoen for at der trampes i markerne? Formand: Halvdelen af indtægten kommer fra Søparken, så dagkortsalg til åen er ikke vokset væsentligt. Kasserer: Dagkortsalg er en vigtig vej til at hverve nye medlemmer, når dagkortløserne har set åen an. 

3) Fra salen: Vores forening kan ikke findes på DSFs hjemmeside. Formand: Det tjekker vi op på. 

4) Der kom forskellige bemærkninger til særfredningen af havørred frem til 1. maj. Formanden begrundede bestyrelsens beslutning.  

 

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 20:02 

 

Efter generalforsamlingen uddeltes pokal: 

Havørredpokalen: Troels Storm, Havørred, 5,3 kg og 78 cm 

Der var ingen tilmelding til største fluefangede havørred 

 

Bestyrelsen