VOP

Fakta box

VOP eller Vp2 er omtalt i Voer Å Nyt 2016 nr. 2.

Den letteste adgang til VOP’s kort mv. er ved at læse og bruge denne ”vejledning”. 

Der er vist et link til kildematerialet, men det er ikke så let at bruge i denne form.

Derfor bringes det her, og det er en god ide, at man fører det over på sin egen PC’er eller hvad man ellers bruger for at komme på nettet: 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016


http://svana.dk/media/205266/svana_ansoegningsproces.jpg


Foreningens vandløb:

Et vandløb er en levende organisme der påvirkes udefra som følge af menneskelig aktivitet og som desværre ikke kan klare sig uden vor hjælp. Derfor er Voerå Sportsfiskerforening involverede i en række vandpleje og vandløbsrestaureringsprojekter.

Voerå har siden Kartoffelmelsfabrikken i Dybvad blev lukket i midten af halvfjerdserne fået det bedre og bedre. De sidste mange år har man kunnet se en stigning af antallet af døgnfluearter, hvilket indikere at vi nu har et meget rent vandløb, der heldigvis også har været forskånet for alvorlige forureninger.

Dermed er problemerne dog ikke slut. Sandvandring er et stadigt problem i hovedløbet men også i de mange tilløb. Dette betyder en tilsanding af gydebanker. Desuden er der ikke et tilstrækkeligt antal gydebanker til rådighed for at ørredbestanden er selv reproducerende. Derfor udfører foreningen et stort arbejde med vandløbsplejen, således at også ørreden får optimale betingelser i vore vandløb.

Gerå har derimod indenfor de seneste år gentagne gange været ramt af forurening samt manglende vandløbsvedligeholdelse. Dette er gået hårdt ud over ørredbestanden i åen. En ny aftale med vandløbsmyndigheden ser dog ud til at være faldet på plads, således forholdene for ørrederne skulle bedres fremover. Men man må konstatere at ørredbestanden de seneste år har været under hårdt pres, dette på trods at Voer å Sportsfiskerforening har fulgt udsætningsplanerne.

Voerå Sportsfiskerforening gør derfor et stort arbejde med etablering af gydestrækninger ved vore vandløb. Senest har vi også fået tilladelse til etablering af sandfang i en tilløbsbæk, således sandvandringen kom under kontrol og ikke ødelægge eksisterende gydebanker. Foreningen kan altid bruge et par ekstra hænder når vi gennemfører denne type opgaver. Ønsker du at deltage i vandløbspleje / vandløbsrestaurering kan du kontakte: Nicolaj Jørgensen på 2980 6648.



Endnu et gydeprojekt til Gerå


Vandplejeudvalget for Voer Å har den 17 maj lavet endnu en gydestrækning i Gerå.

Projektet blev godkendt i 2006 men grundet den høje vandstand i hele efteråret 2006 var det ikke muligt at gennemføre projektet. Vi skulle faktisk helt hen i slutningen af april måned før det blev muligt at køre på markerne med en fornuftigt sikkerhed og derfor var der kun kort tid til at annoncere projektets start.
Lokaliteten er det øvre hovedløb af Gerå ved Graverhusvej og Langholt Hovedgaard, hvor åen kun er ca 2 m bred og med en ganske lille normalvandføring. Stedet blev for flere år tilbage udpeget af DFU som en mulig god plads for et gydegrusprojekt, hvilket vi naturligvis kun har kunnet være helt enige i, da denne lokalitet nu kan bidrage med ca 4-5 km ekstra gyde-og habitatvandløb i Gerå.

Dette var samtidig en god mulighed for at lave nyt forsøg i form af et ”sandfangsrør” der skulle forhindre eller formindske eventuel tilsanding. Ideen eller opfindelsen til dette system er gjort af Henning Larsen fra Frederikshavn Sportsfiskerforening og er tilsyneladende en banebrydende og effektiv løsning på tilsandingsproblemerne.

Sandfangsrør

Ideen går ud på at, man lægger et eller flere kloakrør ( i dette tilfælde 4” kloakrør) ned på å bunden først og der ovenpå gydegruset. Foran gydebanken laves der en ”trakt” eller kile af større sten som leder bundvandet hen til røret. Det vandrende sand som altid bevæger sig på eller lige over bunden, bliver nu suget gennem røret/rørene, og dermed ikke op på det udlagte grus.
Henning Larsen har indtil videre kun lavet forsøget på en meget kort strækning i en lille bæk, og derfor et dette forsøg i Gerå det første i Nordjylland af større betydning.

Vi lavede i alt 5 gydebanker, hvoraf 2 blev lavet med dette nye system således det nu er direkte sammenligneligt på samme strækning af åen at vurdere effektiviteten over den nærmeste periode. Det er naturligvis vigtigt at disse rør holdes frie i indsugningen for at bevare den store sugeeffekt, hvorfor jævnlige tilsyn er nødvendige.
Rørunderføringen har tilmed den fordel at, ved at føre en del af vandet under gydebanken, så stukkes åen mindre, hvorved vi ikke bremser eller forhindrer afvandingen.

Den ene gydebanke med rør-underføring, blev udført med 2 stk 4” kloakrør på 6 mtrs længde og en anden gydebanke med 1 stk 4” kloakrør på i alt 10 mtrs længde.
Af hensyn til et frit indsug, er den første ½ meter af røret fritlagt ligesom den bageste mtr er fritlagt da ørrederne normalt skubber gruset temmelig langt nedstrøms under gydning.
Umiddelbart efter færdiggørelsen af de nævnte banker opstod der straks en kile i bunden der transporterede alt bundvandrende materiale direkte ind i rørene. Altså umiddelbart en stor success, og det bliver spændende at følge udviklingen over den nærmeste periode.

I alt ca 90 kubikmeter eller 180 ton grus og sten blev udlagt over en strækning på ca 250 m.
Det blev til i alt 5 fine gydebanker og adskillige skjulepladser til det kommende yngel.

Voer Sportfiskeforening siger mange tak til DFU og fisketegnsmidlerne for penge til gruset og ligeså mange tak til FFFD (Federation Of Flyfishers Denmark) for tilskuddet til kørsel med rendegraver.

Michael Koch



Nyt om vandløbsregulering

Foreningen har den 6. marts 2008 afholdt møde/besigtigelse med Frederikshavn Kommune vedr. den manglende behandling af foreningens ansøgninger om vandløbsrestaurering.

Flere delstrækninger ved Voer Å og tilløb blev besøgt og problemstillinger som grødeskæring, erodering af brinker, sandvandring og gydebanker blev diskuteret. Formand Steen Larsen og undertegnede var enige om, at det var det bedste møde vi nogensinde har haft med en offentlig myndighed!

Af de ting som vi opnåede enighed om, kan nævnes:

  • Kommunen etablerer sandfang opstrøms Ormholt for at sikre gydebankerne mod sandvandring. Foreningen har allerede opnået godkendelse fra lodsejeren og der skal herfra lyde en stor tak til Erik Seidenfaden for at lægge jord til dette stykke arbejde.
  • Kommunen sikrer en mere skånsom vedligeholdelse på det gamle kommunevandløb. Det vil sige på strækningen fra Sæsing til broen ved Ormholt. Dette skulle gerne resultere i flere skjulesteder på hele strækningen, reduceret nedbrydning af brinker, mindre sandvandring og endelig betyder det, at vandet ikke opstuves længere nedstrøms til skade for lodsejerne i området omkring motorvejen.
  • Sidst men ikke mindst foreslog kommunen at gydebankeprojekter, som kan finansieres med midler fra den såkaldte foreningspulje hos DTU Aqua, kan laves som vedligeholdelsesarbejde. Det betyder, at projekter til en pris af maks 10.000 kr kan laves, når der foreligger en accept fra lodsejeren. Grus og sten koster i snit omkring 500 kr. pr. kubikmeter incl. levering, så vi kommer virkeligt langt for små penge. Samtidig har kommunen accepteret, at vi anvender de såkaldte selvtømmende sandfang ved gydebankerne, når det skønnes nødvendigt.

Det er utroligt positive udmeldinger vi har fået fra den nye vandløbsmyndighed og det betyder, at den årelange sagsbehandling vi hidtil har måtte leve med, er et overstået kapitel. Hvis vi kan få de selvtømmende sandfang til at fungere optimalt, så er der ingen tvivl om at havørredopgangen i åen vil eksplodere i løbet af nogle få år. På lidt længere sigt skulle det gerne overflødiggøre elfiskeri og udsætninger.

Vi går nu i gang med at indhente de nødvendige tilladelser fra lodsejerne og herefter går vi i gang med arbejdet, så snart vejret tillader det.

Til sidst vil jeg gerne komme med en opfordring til medlemmer og lodsejere. Hvis I har forslag til strækninger, hvor vi kan etablere gydebanker eller på anden måde forbedre levevilkårene for fisk og smådyr, så send mig en mail.

Nicolai Jørgensen

Vandplejeudvalget

 


Gydning og gydegrus Nov. 2008



Det er nu 5 år siden at de første selvreproducerede ørreder kom op af gruset i Lyngdrup bæk. Det første grus udlagt af VÅSPFF i efteråret 2002 har siden da været en stor succes og der har siden efteråret 2002 været middel til god gydning i Lyngdrup bæk hvert eneste år.

Det vil i teorien sige at de første Lyngdrup producerede ørreder burde have vendt tilbage igen for at selvreproducere sig selv, hvilket sikkert også er tilfældet. Der er dog lige et stort "men". I 2006 havde vi en større forurening i Gerå som alle vist er bekendte med. Denne forurening slog en stor del fisk ihjel men heldigvis er de ørreder der klækkede i 2003 i teorien såkaldte 3-års fisk, altså fisk med 2 år i åen og 3 år i havet. Dvs ret store fisk, og netop i år har jeg set flere fisk i 4-5 kg klassen på gydebankerne i Lyngdrup, så jeg vælger at tro på at disse er efterkommere af 2002 gydningen.
Det betyder desværre også at de fisk der klækkede i 2004 samt 2005 sandsynligvis er reduceret i væsentlig grad og dette ses i form af manglen på 2 og 3 kgs fisk i år.

Men det er under alle omstændigheder dejligt at tænke på, at der nu begynder at vise sig resultater of vore tiltag med grusbanker osv.

Også det relavtivt nye grus på Graverhusvej ved Langholt Hovedgaard bliver flittigt benyttet, og igen er der tale om få større fisk på 4-5 kg og mange mindre fisk omkring 35 til 45 cm. Igen ser det desværre ud til at de fine str på 2-3 kg helt udebliver i år.
Denne grustrækning blev efterflg beplantet med vandstjerne og vandranunkel sidste efterår og disse planter trives godt og har bredt sig helt fantastisk. Strækningen er fuldstændigt forandret og ser dejlig flot og frisk ud. Tiden vil snart vise om denne strækning kan blive ligeså produktiv som Lyngdrup bæk. 
   

De kendte steder som Dronninglund Møllebæk og Melholt Plantage har haft middelgod gydning indtil videre i år. På disse pladser har jeg ligeledes noteret færre men større fisk end normalt. Eks Plantagen kunne fremvise et par fisk i 7-8 kgs klassen boltre sig på gruset her i den forgangne weekend.

Herudover er der blevet udlagt grus i to tilløb til Lyngdrup bæk i dette efterår. Der er tale om Hjallerup Mosebæk som har et meget fint fald og flot vand. 2 mindre gydebanker er blevet lavet, men ingen fisk set endnu på disse.

Michael Koch