Regler for fiskevand

       


Voer å  -  Gerå  -  Dybvad Søpark


 

FISKEREGLER I VOER Å SPORTSFISKERFORENING

 

For medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening, samt dagkortløsere gælder følgende:

 

Bækørred skal altid genudsættes uanset størrelse.

 

Fra og med 1. maj til og med 15. november må der max. hjemtages 3 havørreder pr. dag

 

Al færden foregår på brinken. Ikke i sprøjtespor, plovfuer, over sået jord eller lign. Sker dette medfører det eksklusion af foreningen.

 

Dagkort gælder ikke til Gerå.

 

Alt fiskeri i Voer Å og Gerå er forbudt i havørredernes fredningstid.

 

Bestyrelsen har besluttet at åbne for hjemtagelse af fisk under vinterfiskeriet igen fra den 16. januar 2020. Det betyder, at det bliver tilladt at hjemtage grønlændere over 40 cm samt overspringere.

Nedgængere, uanset om de er farvede eller blanke og/eller har løse skæl, er totalfredet og skal genudsættes straks. Enhver tvivl skal komme fisken til gode. Hvis muligt bør afkrogning af nedgængere foregå i vandet og i det hele taget så skånsomt som muligt. Dette er særligt gældende i frostvejr, hvor fiskenes øjne kan tage voldsom skade, hvis fisken løftes ud af vandet.

Fiskeri med rogn er forbudt

Andre særbestemmelser 

Det er ikke tilladt at færdes over Ormholts arealer mellem Ormholtvej og åen (Parcel 145, Try Vestergård). Det gælder både krattet langs Thorshøj Bæk og den dyrkede mark øst for krattet – marken tilhører Ormholt og ikke Try Vestergård som mange tror. Oktober 2017

 

 

Reglement for fiskeri i Dybvad Søpark

 

Nedenstående reglement er gældende for lystfiskeri i Dybvad Søpark. Overtrædelse medfører bortvisning og inddragelse af fiskekort.

 

1. Al fiskeri i Dybvad Søpark er forbeholdt medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening samt lystfiskere med gyldigt dagkort eller årskort. Årskort gælder fra 1. januar til og med 31. december.

2. Der skal udvises hensyn til andre lystfiskere og det er således ikke tilladt at afspærre store områder i søen ved f.eks. at fiske ved modsatte bred.

3. Det er ikke tilladt at fiske med lyster, garn, ruser, agnede krogliner eller andre selvfiskende

redskaber.

4. Der må fiskes med maksimalt 1 stang pr. person. Ved medefiskeri efter gedder er det tilladt at benytte en ekstra stang til fiskeri efter agnfisk. Ved karpefiskeri er maksimalt 3 stænger tilladt, men kun hvis stængerne er opsat samlet.

 5. Forfodring er tilladt, men kun på selve fiskedagen. Der må maksimalt anvendes 2 kg foder pr. dag.

6. Gedder, karper og suder må ikke hjemtages eller fjernes og SKAL genudsættes hurtigst muligt, uanset størrelse. Overtrædelse medfører politianmeldelse.

 7. Geddefiskeri i geddernes fredningstid i april er forbudt.

 8. Sejlads på søen er tilladt, dog er motordrevne fartøjer af enhver art IKKE tilladt.

 9. I forbindelse med sejlads på søen skal der udvises størst muligt hensyn til dyreliv og andre lystfiskere ved søen.

 10. Anvendelse af carpsacks er ikke tilladt. Det er dog tilladt at opbevare karpefisk fanget mellem solnedgang og solopgang i retainerslynger med henblik på fotografering. Fisken skal genudsættes hurtigst muligt efter fotografering.

 11. Opstilling af udstyr til fiskeri, og eventuel overnatning ved søen, skal ske så det ikke er til gene for områdets øvrige brugere, og må ikke ske på stierne omkring søen.

 12. Isfiskeri er forbudt.

 13. Al færdsel og ophold ved og på søen er på eget ansvar.

 

Fredningstid og mindstemål ifølge Fiskeriloven: Havørred 16. november - 15. januar 40 cm. Bækørred 16. november - 15. januar 30 cm Laks 16. november - 15. januar 40 cm i ferskvand Gedde 01. april - 30. april 60 cm 

 

 

OBS!

Fra 1. oktober og sæsonen ud, er der grundet Jagtaktivitet parkeringsforbud på Blåkildevej ca. 200 meter ovenfor selve ”Blåkilde” i højre side af vejen. Der hvor markvejen fører ned til dalen.
I denne periode er der kun tilladt i området af ”Blåkilde”, at parkere efter parkeringsanvisningen, som findes på Hjemmesiden.

 

Regler for vandrepokalen:
 
Regler for tilmelding til vandrepokalerne for største havørred samt fluepokal Havørred skal være fanget i Voer Å eller Gerå. Alle fisk skal måles og vejes og dette SKAL ske hos nedenstående, som er i besiddelse af ens digitale vægte:
Leif Jensen, 2170 5808
Henrik Jørgensen, 2764 2392
Nicolai Jørgensen, 2980 6648
Hvis to fisk vejer præcis det samme, går vægt forud for længde. Der uddeles pokal samt gavekort til største havørred. 2. og 3. plads præmieres med gavekort Der uddeles pokal og gavekort til største havørred fanget på flue Det er ikke muligt at vinde begge pokaler for samme fisk. Er årets største havørred fanget på flue deltager den altså IKKE i konkurrencen om fluepokalen. Fluepokalen vil i stedet gå til den næste på listen. Fisk som tilmeldes konkurrencen skal fotograferes og lægges op på foreningens hjemmeside og facebookside.
MVH Bestyrelsen