Regler for fiskevand

       


Voer å  -  Gerå  -  Dybvad Søpark
 

Fredningstid og mindstemål:

For medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening samt dagkortløsere gælder følgende:

 

Fredningstid og mindstemål:

Havørred   16. november - 15. januar   40 cm.
Bækørred  16. november – 15. januar     Genudsættes           
Laks          16. november - 15. januar    40 cm.
Gedde       01. april - 30. april                 Genudsættes

 

Alt fiskeri i åerne er jf. vedtægternes §5 forbudt i havørredernes fredningstid

 

 

 

Særbestemmelser for Voer Å og Gerå

 

Der må max. hjemtages 3 havørreder pr. dag

 

Havørrednedgængere skal genudsættes

 

Bækørred skal genudsættes uanset størrelse

 

Fiskeri med rogn er forbudt

 

Dagkort gælder ikke til Gerå

 

 

 

Særbestemmelser for Dybvad Søpark

 

Gedder skal genudsættes uanset størrelse

 

Karper skal genudsættes uanset størrelse

 

Suder skal genudsættes uanset størrelse

 

Brug af motordrevne fartøjer er forbudt

 

 

 

Andre særbestemmelser

 

Det er ikke tilladt at færdes over Ormholts arealer mellem Ormholtvej og åen (Parcel 145, Try Vestergård). Det gælder både krattet langs Thorshøj Bæk og den dyrkede mark øst for krattet – marken tilhører Ormholt og ikke Try Vestergård som mange tror. Oktober 2017

 

OBS!

 


Fra 1. oktober og sæsonen ud, er der grundet Jagtaktivitet parkeringsforbud på Blåkildevej ca. 200 meter ovenfor selve ”Blåkilde” i højre side af vejen. Der hvor markvejen fører ned til dalen.
I denne periode er der kun tilladt i området af ”Blåkilde”, at parkere efter parkeringsanvisningen, som findes på Hjemmesiden.

 

 

 

Generalforsamlingen

GeneralforsamlingGeneralforsamlingen i VoerÅ Sportsfiskerforening skal i henhold til vedtægterne afholdes i perioden fra 1. december - 15. januar. Der har gennem mange år været tradition for at generalforsamlingen afholdes den 1. mandag efter nytår, når denne ikke falder på en helligdag.

Dagsordenen for afholdelse ligger fast som i henhold til foreningens vedtægter.

Indkaldelse til generalforsamling sker på foreningens Hjemmeside


GeneralforsamlingDagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning 

3.     Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastlæggelse af kontingent og indskud

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg til bestyrelse

7.     Valg af suppleanter

8.     Valg af revisorer

9.     Eventuelt

Det reviderede regnskab udlægges til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. 

Indkomne forslag kan efter den 1. december rekvireres hos sekretæren.

HUSK MEDLEMSKORT skal fremvises ved indgangen.

Bestyrelsen

 

 

Vedtægter for Voer Å Sportsfiskerforening1. Voer Å Sportsfiskerforening

 

 

 

 


Foreningens navn er ”Voer Å Sportsfiskerforening” med hjemsted i Frederikshavn Kommune.
Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.


2. Foreningens formål


Foreningens formål er gennem sammenslutning af lystfiskere, at skaffe gode betingelser for lystfiskeri i Nordjylland blandet andet ved:
1. At erhverve adgang og ret til fiskevand, dels til rådighed for medlemmerne, dels af fredningshensyn.
2. At forbedre fiskevandene ved fiskepleje (fangst af moderfisk, udklækning, opdræt og udsætning af yngel og sættefisk).
3. At pleje forhold af interesse for sports- og lystfiskeri gennem foreningens aktiviteter.

3. Foreningens fiskevand


Aktive medlemmer af foreningen har ret til at drive lystfiskeri med max. én stang i foreningens fiskevand.
Under udøvelse af fiskeri skal medlemmerne være i besiddelse af gyldigt medlemskort. Medlemskortet skal på forlangende forevises til lodsejere, fiskeriopsynsmænd eller andre, der legitimerer sig ved fremvisning af medlemskort.
Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevand og for færdsel ved samme.
Bestyrelsen og fiskeriopsynsmændene er bemyndiget til at inddrage fiskekort til i tilfælde af overtrædelse af disse regler. Fiskekortet skal i givet fald indleveres til bestyrelsen, som derpå behandler den pågældende sag på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil den implicerede vil blive indkaldt. Dagskort, weekendkort og ugekort kan udstedes til foreningens fiskevande, kortet er personligt og gælder for fiskeri med én stang.
Bestyrelsen fastsætter hvert år prisen for disse fiskekort, samt for hvilken del af foreningens fiskevand og hvilken del af sæsonen disse udstedes.
I hele sæsonen kan et aktivt medlem medtage gæster, der skal løse dagskort. Gæster kan ifølge med medlemmer fiske overalt i foreningens fiskevand.

4. Optagelse af medlemmer


Anmodning om optagelse som medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Ved optagelse betales indskud og første årskontingent. Ved optagelse efter 15. august betales ½ årskontingent.
Fiskeri for seniormedlemmets børn indtil det 12. år, når børnene følges med seniormedlemmet er frit.
Fiskeri for seniormedlemmets ægtefælle ifølge med seniormedlemmet er frit.

Passive medlemmer:


Seniormedlemmer kan ved henvendelse til bestyrelsen anmode om overgang til passivt medlemskab.
Passive medlemmer betaler et årskontingent svarende til 1/10 af årskontingentet for seniormedlemmer, afrundet opad til nærmeste fold af 10 kr. Passive medlemmer må ikke fiske i foreningens fiskevand (åletatning dog undtaget) og kan ikke deltage i generalforsamlingen.
Passive medlemmer kan indenfor en periode af 3 år igen optages som aktive medlemmer uden at betale nyt indskud.

Juniormedlemmer:

Unge under 18 år kan optages som juniormedlemmer, uden stemmeret på generalforsamlingen.
Ved det fyldte 18. år har juniorer ret til at indtræde som seniormedlemmer uden yderligere indskud.

Medlemsbegrænsning:


Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer, såfremt det samlede medlemsantal skønnes at svare til, hvad tilgængeligt fiskevand kan bære.
En sådan begrænsning skal dog forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

5. Medlemspligter

Det er alle medlemmers pligt nøje at overholde ferskvandsfiskerilovens/fisketegnslovens bestemmelser samt de af foreningen vedtagne særbestemmelser vedr. mindstemål, fredning m.v.
Det er ethvert medlems pligt at anmelde alle overtrædelser af ovenstående til bestyrelsen.
Medlemmer af foreningen må ikke, uden bestyrelsens samtykke, leje eller på anden måde erhverve fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen, eller ligger indenfor foreningens interesseområde.
Det er medlemmerne forbudt at sælge eller udnytte deres fangst erhvervsmæssigt. Alt fiskeri i åerne er for medlemmerne forbudt i havørredernes fredningstid.

6. Eksklusion

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der ikke overholder medlemspligterne jfr. paragraf 5, eller udviser usømmelig adfærd overfor lodsejere eller foreningens medlemmer.
Et medlem, der under fiskeri i andre foreningers vande, forser sig imod de stedlige regler imod fiskerilovens/fisketegnsloven, eller mod almindelig lystfiskermoral, kan ligeledes ekskluderes.
Dog har det ekskluderede medlem ret til at indbringe eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

7. Kontingent og indskud

Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet forfalder til betaling inden fiskeriet påbegyndes eller senest 1. februar.
Kontingentet dækker medlemskab i kalenderåret.
Er kontingentet ikke betalt den 1. marts, slettes medlemskabet fra samme dato.

8. Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. december til 30. november.
Det reviderede regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen
.

9. Generalforsamlinger

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i perioden 1. december til 15. januar med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med min. 8 dages skriftlig varsel til hvert medlem.
Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest den 15. november. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og afholdes når mindst 1/5 af foreningens aktive medlemmer anmoder bestyrelsen herom.
Anmodningen skal være skriftlig og bilagt forslag, der ønskes behandlet.
Afstemningsregler på generalforsamlingen foretages efter afstemningsreglerne i paragraf 10.
Resultatet af forhandlingerne indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af protokolføreren og dirigenten.

10. Afstemningsregler.

Alle forslag på generalforsamlingen kan vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer med undtagelse af:
1. Vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
2. Foreningens ophør.
Afstemninger skal være skriftlige, såfremt blot et medlem kræver dette. Ved afstemning om bestyrelses-, suppleant- og revisorposter skal afstemningen være skriftlig, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

11. Bestyrelse og udvalg.

Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af vercance indgår den/de valgte i den/de afgåedes valgperiode. Hvert år vælges, for et år ad gangen, to bestyrelsessuppleanter og to regnskabskyndige revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for foreningen.
Bestyrelsen kan ikke, uden forhånds-vedtagelse på en generalforsamling, foretage økonomiske disponeringer, der forbruger over 15 % af foreningens til enhver tid værende formue. Dette gælder uanset om formuen benyttes til kontant betaling af en investering, om der indgås længerevarende kontraktlige forpligtelser, der akkumuleret overstiger ovennævnte, eller om formuen benyttes til dækning af almindeligt driftsunderskud.
Ønsker bestyrelsen, at foretage en økonomisk disponering der overstiger den ovennævnte grænse, skal dette fremgå som et separat punkt på indkaldelsen til generalforsamlingen hvorpå disponeringen fremlægges.

12. Foreningens ophør.

Forslag om foreningens ophør kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum. Ved foreningens ophør skal foreningens kapital anvendes på følgende måde:
1. Foreningens kapital hensættes i op til 5 år. I denne periode kan midlerne kun frigives til en ny og tilsvarende forening ved Voer Å og/eller Ger Å med min. 100 medlemmer.
2. Er der ikke opstartet en ny forening inden 5 år anvendes midlerne til vandløbsrestaurering og juniorarbejde i Vendsyssel.


13. Formanden har tegningsretten for foreningen


14. Foreningens tilknytning til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund .

15. Vedtægter.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. maj 1956, ændret den 29. november 1979, 20. november 1982, 29. november 1983, 22. november 1984, 28. november 1985, 3. december 1988, 25. oktober 1989, 3. januar 1991, 6. januar 1997, 7. januar 2002 og 5. januar 2009.