Regler for fiskevand

       


Voer å  -  Gerå  -  Dybvad Søpark
 

Fredningstid og mindstemål:

For medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening samt dagkortløsere gælder følgende:

 

Fredningstid og mindstemål:

Havørred   16. november - 15. januar   40 cm.
Bækørred  16. november – 15. januar     Genudsættes           
Laks          16. november - 15. januar    40 cm.
Gedde       01. april - 30. april                 Genudsættes

 

Alt fiskeri i åerne er jf. vedtægternes §5 forbudt i havørredernes fredningstid

 

 

 

Særbestemmelser for Voer Å og Gerå

 

Der må max. hjemtages 3 havørreder pr. dag

 

Havørrednedgængere skal genudsættes

 

Bækørred skal genudsættes uanset størrelse

 

Fiskeri med rogn er forbudt

 

Dagkort gælder ikke til Gerå

 

 

 

Særbestemmelser for Dybvad Søpark

 

Gedder skal genudsættes uanset størrelse

 

Karper skal genudsættes uanset størrelse

 

Suder skal genudsættes uanset størrelse

 

Brug af motordrevne fartøjer er forbudt

 

 

 

Andre særbestemmelser

 

Det er ikke tilladt at færdes over Ormholts arealer mellem Ormholtvej og åen (Parcel 145, Try Vestergård). Det gælder både krattet langs Thorshøj Bæk og den dyrkede mark øst for krattet – marken tilhører Ormholt og ikke Try Vestergård som mange tror. Oktober 2017

 

OBS!

 


Fra 1. oktober og sæsonen ud, er der grundet Jagtaktivitet parkeringsforbud på Blåkildevej ca. 200 meter ovenfor selve ”Blåkilde” i højre side af vejen. Der hvor markvejen fører ned til dalen.
I denne periode er der kun tilladt i området af ”Blåkilde”, at parkere efter parkeringsanvisningen, som findes på Hjemmesiden.

 

 

 

Generalforsamlingen

GeneralforsamlingGeneralforsamlingen i VoerÅ Sportsfiskerforening skal i henhold til vedtægterne afholdes i perioden fra 1. december - 15. januar. Der har gennem mange år været tradition for at generalforsamlingen afholdes den 1. mandag efter nytår, når denne ikke falder på en helligdag.

Dagsordenen for afholdelse ligger fast som i henhold til foreningens vedtægter.

Indkaldelse til generalforsamling sker på foreningens Hjemmeside


GeneralforsamlingDagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning 

3.     Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastlæggelse af kontingent og indskud

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg til bestyrelse

7.     Valg af suppleanter

8.     Valg af revisorer

9.     Eventuelt

Det reviderede regnskab udlægges til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. 

Indkomne forslag kan efter den 1. december rekvireres hos sekretæren.

HUSK MEDLEMSKORT skal fremvises ved indgangen.

Bestyrelsen

Vedtægter for Voer Å Sportsfiskerforening

Herunder ses vedtægterne for Voer Å Sportsfiskerforening som ændret på den ordinære generalforsamling 8. januar 2018. Væsentlige ændringer er fremhævet med rød skrift. Det bemærkes, at de nye regler om gebyr ved for sen indbetaling af kontingent først træder i kraft pr. 1. januar 2019.

OPMÆRKSOMHEDEN HENLEDES SPECIELT PÅ DE NYE MEDLEMSPLIGTER I § 5.

 

Vedtægter for Voer Å Sportsfiskerforening

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Voer Å Sportsfiskerforening” med hjemsted i Frederikshavn Kommune.

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

2. Foreningens formål

Foreningens formål er gennem sammenslutning af lystfiskere at skaffe gode betingelser for lystfiskeri i Nordjylland blandet andet ved:

- At erhverve adgang og ret til fiskevand, dels til rådighed for medlemmerne, dels af fredningshensyn.

- At forbedre fiskevandene ved fiskepleje

- At pleje forhold af interesse for sports- og lystfiskeri gennem foreningens aktiviteter.

3. Foreningens fiskevand

Aktive medlemmer af foreningen har ret til at drive lystfiskeri med max. én stang i foreningens fiskevand.

Under udøvelse af fiskeri skal medlemmerne være i besiddelse af gyldigt medlemsbevis. Medlemsbeviset skal på forlangende forevises til lodsejere, fiskeriopsynsmænd eller andre, der legitimerer sig ved fremvisning af medlemsbevis. Som medlemsbevis gælder KUN dokumentation som viser personnavn, indbetalingsdato og størrelse af indbetalt kontingent og evt. gebyr jfr. § 7.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevand og for færdsel ved samme.

Bestyrelsen og fiskeriopsynsmændene er bemyndiget til at inddrage medlemsbevis og ikke-medlemmers én-eller flerdagsbevis i tilfælde af overtrædelse af disse regler. Beviset skal i givet fald indleveres til bestyrelsen, som derpå behandler den pågældende sag på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil den implicerede vil blive indkaldt.

Til ikke-medlemmer kan én- eller flerdags fiskebeviser udstedes til foreningens fiskevande. Beviset er personligt og gælder for fiskeri med én stang. Bestyrelsen fastsætter hvert år prisen for disse beviser, samt for hvilken del af foreningens fiskevand og hvilken del af sæsonen disse udstedes.

I hele sæsonen kan et aktivt medlem medtage gæster, der skal løse én- eller flerdagsbevis. Gæster kan ifølge med medlemmer fiske overalt i foreningens fiskevand.

4. Optagelse af medlemmer

Anmodning om optagelse som medlem sker ved email til kassereren, hvor der oplyses fulde navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer. Ved optagelse betales indskud og første årskontingent eller ved at klikke på link under BLIV MEDLEM.

Fiskeri er gratis for seniormedlemmers ægtefælle/samlever og børn til og med 12 år, når disse er ifølge med medlemmet.

Juniormedlemmer: Unge under 18 år kan optages som juniormedlemmer, uden stemmeret på generalforsamlingen. Ved det fyldte 18. år har juniorer ret til at indtræde som seniormedlemmer uden yderligere indskud.

Medlemsbegrænsning: Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer, såfremt det samlede medlemsantal skønnes at svare til, hvad tilgængeligt fiskevand kan bære. En sådan begrænsning skal dog forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

5. Medlemspligter

Følgende er pligter for alle medlemmer:

- Til enhver tid at holde foreningen underrettet om en brugbar, gyldig email konto, således at foreningens kommunikation med medlemmerne primært sker ved email.

- Til enhver tid at holde foreningen underrettet om brugbar postadresse og telefonnummer

- At holde sig orienteret på foreningens hjemmeside om meddelelser fra bestyrelsen angående fiskeregler, fiskeret mm.

- At overholde alle relevante bestemmelser i Fiskeriloven.

- At overholde foreningens særbestemmelser vedr. mindstemål, fredning m.v., således som disse fremgår af foreningens hjemmeside og/eller rundsendt mail.

- At undlade alt fiskeri i åerne i ørredernes fredningstid.

- At anmelde alle overtrædelser af ovenstående til bestyrelsen.

- At undlade at leje eller på anden måde erhverve fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen, eller ligger indenfor foreningens interesseområde, uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

6. Eksklusion

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der ikke overholder medlemspligterne jfr. paragraf 5, eller udviser usømmelig adfærd over for lodsejere eller foreningens medlemmer. Et medlem, der under fiskeri i andre foreningers vande forser sig imod de stedlige regler eller imod Fiskeriloven kan ligeledes ekskluderes. Dog har det ekskluderede medlem ret til at indbringe eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

7. Indskud, kontingent og gebyr

Indskud, kontingent og gebyr ved for sen indbetaling af kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling inden fiskeriet påbegyndes, dog senest 1. februar. Ved senere indbetaling skal indbetalingen forhøjes med det vedtagne gebyr.

Kontingentet dækker medlemskab i kalenderåret.

8. Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. december til 30. november.

Det reviderede regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

9. Generalforsamlinger

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i perioden 1. december til 15. januar med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af Indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisorer.

9. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 8 dages varsel via foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest den 15. november.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og afholdes når mindst 1/5 af foreningens aktive medlemmer anmoder bestyrelsen herom. Anmodningen skal være skriftlig og bilagt forslag, der ønskes behandlet.

Alle forslag på generalforsamlingen kan vedtages ved simpelt flertal af de afgivne stemmer med undtagelse af:

- Vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

- Foreningens ophør.

Afstemninger skal være skriftlige, såfremt blot et medlem kræver dette. Ved afstemning om bestyrelses-, suppleant- og revisorposter skal afstemningen være skriftlig, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Referat af generalforsamlingen underskrives af referenten og dirigenten og opbevares af foreningens sekretær. Seneste referat lægges på hjemmesiden frem til næste generalforsamling.

 

10. Bestyrelse og udvalg.

Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Tilsvarende vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 regnskabskyndige revisorer for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges en revisor-suppleant for 2 år ad gangen. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. På ulige årstal afgår revisor-suppleanten.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for foreningen.

Bestyrelsen kan ikke, uden forhånds-vedtagelse på en generalforsamling, foretage økonomiske disponeringer, der forbruger over 15 % af foreningens til enhver tid værende formue. Dette gælder uanset om formuen benyttes til kontant betaling af en investering, om der indgås længerevarende kontraktlige forpligtelser, der akkumuleret overstiger ovennævnte, eller om formuen benyttes til dækning af almindeligt driftsunderskud.

Ønsker bestyrelsen at foretage en økonomisk disponering, der overstiger den ovennævnte grænse, skal dette fremgå som et separat punkt på indkaldelsen til generalforsamlingen hvorpå disponeringen fremlægges.

11. Foreningens ophør.

Forslag om foreningens ophør kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum. Ved foreningens ophør skal foreningens kapital anvendes på følgende måde:

1. Foreningens kapital hensættes i op til 5 år. I denne periode kan midlerne kun frigives til en ny og tilsvarende forening ved Voer Å og/eller Ger Å med min. 100 medlemmer.

2. Er der ikke opstartet en ny forening inden 5 år anvendes midlerne til vandløbsrestaurering og juniorarbejde i Vendsyssel.

12. Formanden har tegningsretten for foreningen

13. Foreningens tilknytning til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund .

14. Vedtægters datering.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. maj 1956, ændret den 29. november 1979, 20. november 1982, 29. november 1983, 22. november 1984, 28. november 1985, 3. december 1988, 25. oktober 1989, 3. januar 1991, 6. januar 1997, 7. januar 2002, 5. januar 2009 og 8. januar 2018.